Kancelář starosty

Kancelář starosty spravuje obsah webových stránek a profilů města na sociálních sítích, jejichž prostřednictvím publikuje aktuální informace o životě a dění ve městě. Dále zajišťuje provoz komunikační síťě MUNIPOLIS, prostřednictvím které zasílá občanům informační zprávy o dění ve městě popř. další nutné sdělení. Připravuje podklady o městě pro rozhlasové vysílání Rádia Čas. Spolupracuje na obsahu reportáží s internetovou televizí Orlová a s regionální televizí POLAR.

Účastní se akcí pořádaných městem a místními organizacemi a tyto akce dokumentuje a připravuje z těchto akcí články a fotografie, které občané naleznou na webových stránkách, v Orlovských novinách a na sociálních sítích.

Tisková mluvčí a PR pracovnice spolupracují s novináři a s médii a celá kancelář starosty aktivně ovlivňuje pozitivní vnímání aktivit města a městského úřadu veřejností. Pracovníci zajišťují reprezentaci a propagaci města. 

Společně s externími pracovníky se podílejí na zpracování kroniky a ročenky města.

Kancelář starosty zajišťuje kompletní agendu Orlovských novin, a to včetně článků, příspěvků, korektur, fakturace inzerce, distribuce a tisku, kdy často přichází do styku s občany města.

Spolupracuje s městským informačním centrem, kterému částečně poskytuje propagační předměty pro občany. Rovněž zajišťuje a vydává propagační a upomínkové předměty místním organizacím, klubům, spolkům pro jejich aktivity.

Dalším úkolem je zajištění plynulého a bezproblémového chodu sekretariátu starostky a 2. místostarosty, včetně organizování pracovních a společenských akcí. Také organizuje pietní akty a zodpovídá za jejich průběh, zajišťuje agendu životních jubileí, a rovněž agendu občanských obřadů (vítání občánků, jubilejní sňatky).

Aktivně spolupracuje a účastní se na akcích připravovaných Domem kultury města Orlová. Jejím hlavním zaměřením je budování pozitivní image města Orlová.

Městská média, které spravuje kancelář starosty:


Datum zveřejnění/aktualizace: 1.1.2024

Zpět na výpis