Odbor dopravy

Odbor dopravy vykonává přenesenou působnost státní správy v oblasti dopravně-správních agend, správy dopravy a pozemních komunikací. V těchto oblastech odbor zajišťuje řešení problematiky dle vybraných, přesně specifikovaných kompetencí a pravomocí daných příslušnou legislativou.

Odbor dopravy je správním orgánem I. stupně dle zvláštních předpisů a vykonává svou působnost v územním obvodu města Orlová a v zákonem stanovených případech také v územním obvodu pověřeného obecního úřadu II.stupně, resp. obecního úřadu s rozšířenou působností III. stupně, tj. také pro město Petřvald a obec Doubrava.

Odbor dopravy dále zajišťuje ve vymezeném rozsahu také některé vybrané úkoly problematiky dopravy v samostatné působnosti - např. spolupracuje na organizaci a provozu MHD Orlová, spolupracuje při organizaci a regulaci hromadné dopravy osob, individuální, cyklistické a pěší dopravy, eviduje užívání veřejného prostranství.

Registr vozidel:

 • zapisuje silniční vozidla do registru, vyřazuje vozidla z registru, vydává TP a osvědčení o registraci vozidla, schvaluje přestavby vozidel a tech.způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla
 • vykonává odborný dozor nad stanicemi měření emisí

Registr řidičů:

 • vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy, řidičské průkazy ES
 • vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče, paměťové karty řidičů
 • provádí zápisy do registru řidičů o přestupcích, trestných činech, uložených sankcích a zápisy bodů v bodovém hodnocení

Zkušební komisař:

 • uděluje příslušné řidičské oprávnění
 • vydává registraci k provozování autoškoly, schvaluje výcvikové vozidlo

Úsek přestupků:

 • projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, na úseku dopravy a silničního hospodářství, přestupky  na úseku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Silniční správní úřad:

 • působnost ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Městského úřadu Orlová, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích na území města Orlové - stanovení dopravního značení, opatření na úseku BESIPu apod.

Dopravní úřad:

 • působnost pro MHD Orlová (jízdní řády,spolupráce na organizaci provozu, tarifní podmínky,ztrátovost, apod.) a pro taxislužbu ve správním obvodu Městského úřadu Orlová

Základní legislativní rámec a hlavní činnosti tvoří:

 • Zákon č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Datum zveřejnění/aktualizace: 18.10.2012

Zpět na výpis