Controlling

Útvar controllingu dle zákona o finanční kontrole v samostatné působnosti plánuje, organizuje a provádí veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací zřízených městem a dalších žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory, kterým jsou z rozhodnutí orgánů města poskytovány finanční prostředky z rozpočtu města, v součinnosti s ostatními odbory MěÚ Orlová a na základě pověření starosty města Orlová s kontrasignací tajemníka úřadu.

Zpracovává Informativní zprávu o provedených veřejnosprávních kontrolách a předkládá ji Radě města Orlová. V součinnosti s interním auditorem zpracovává a předkládá roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za město Orlová Ministerstvu financí ČR. Zajišťuje v součinnosti s interním auditorem zpracování povinně zveřejňovaných informací o výsledcích kontrol dle zákona 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a jejich zveřejnění. S pověřením tajemníka je oprávněn provádět kontrolní činnost v rámci úřadu.

Základní legislativní rámec

  • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
  • Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
  • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Datum zveřejnění/aktualizace: 16.5.2022

Zpět na výpis