Nařízení obce 1/2006, záměr zadání LHO (lesních hospodářských osnov)

Nařízení obce Orlová
č. 1/2006

Záměr zadání LHO (lesních hospodářských osnov)

 

Rada města Orlové usnesením č.2309/79 ze dne 18.5. 2006 vydává podle ust. 25 odst. 2   zákona č. 289/1995 Sb., o lesích  a o změně a doplnění některých zákonů ( lesní zákon ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen lesní zákon) , v souladu s ust. § 11 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

 ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon o obcích ) , toto

 

nařízení o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy.

 

Článek 1
Úvodní ustanovení

  1. Tímto nařízením se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy podle ust. § 25 odst. 2 lesního zákona. Zadání zpracování lesní hospodářské osnovy bude provedeno výběrovým řízením podle  zákona č. 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Lesní hospodářská osnova¹) bude zpracována s platností na období 1.1.2008 – 31.12.2017 v zařizovacím obvodu, který je tvořen katastrálními územími  ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Orlová, náležícími do lesního hospodářského celku Šenov:

Katastrální území : Věřňovice, Dolní Lutyně, Horní Lutyně, Doubrava u Orlové, Poruba u  Orlové, Orlová, Lazy u Orlové a Petřvald u Karviné.

3.        Hranici zařizovacího obvodu tvoří  hranice výše uvedených katastrálních území .

4.        Lesní hospodářská osnova bude vypracována bezplatně pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob s výjimkou těch vlastníků, kteří si podle § 24 odst. 3 lesního zákona zadali zpracování lesního hospodářského plánu.

 

Článek 2
Požadavky na zpracování lesní hospodářské osnovy

1.       Fyzické a právnické osoby vlastnící v uvedeném zařizovacím obvodu lesy o výměře menší než 50 ha mají právo v termínu do 31.10. 2006 uplatnit své hospodářské záměry, požadavky na zpracování lesní hospodářské osnovy a případně též skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního hospodářského plánu, a to u MěÚ Orlová, odboru životního prostředí, Staré náměstí 76, 735 14 Orlová-Město.

2.       Připomínky a požadavky na zpracování lesní hospodářské osnovy mohou  stejným způsobem uplatnit také další právnické a fyzické osoby, jejichž práva a právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny, a orgány státní správy.

 

 Článek 3
Závěrečná ustanovení

Vlastníci lesů, pro které bude zpracována lesní hospodářská osnova, mohou požádat o její  bezplatné  protokolární převzetí  u zdejšího úřadu v době jejich platnosti .

 

 Článek 4 

Obecní úřady Dolní Lutyně, Doubrava a Městský úřad Petřvald toto nařízení uveřejní na úřední desce a umožní po dobu jeho platnosti každému do něj nahlédnout.

 

Článek 5
Účinnost

Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyvěšení, 15. den po datu vyvěšení je dnem účinnosti nařízení.

 

 

 

 

JUDR. Vladimír Farana                             PaedDr. Radislav Mojžíšek

Starosta města Orlová                             Místostarosta města Orlová

 

 

[1][1]) Lesní hospodářskou osnovou se rozumí osnova sloužící pro zjištění stavu lesa a pro výkon  státní správy lesů. Zpracovává se obvykle na deset let se stejnou dobou platnosti v uvedeném území pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob. Vlastník lesa obdrží od orgánu  státní správy lesů osnovu týkající se jeho lesa na svou žádost, a to bezplatně. Osnova obsahuje kromě popisu porostu i doporučující hospodářská opatření. Pro vlastníka lesa o výměře větší než 3 ha, který má  zájem využít osnovy pro hospodaření v lese a protokolem o převzetí ji převezme, se stává závaznou celková výše těžeb, která je nepřekročitelná, a podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu. Pro vlastníka  lesa o výměře do 3 ha, který má zájem využít osnovy pro hospodaření v lese a protokolem o převzetí ji převezme, se stává závaznou celková výše těžeb, která je nepřekročitelná.

 

 

 

 Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [33.5KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 5.6.2006

Zpět na výpis