Ochrana obyvatelstva

OCHRANA OBYVATELSTVA

Ochrana obyvatelstva jako komplex připravovaných a při mimořádných událostech a krizových situacích prakticky realizovaných opatření je prováděna a zabezpečována tak, aby byly v co největší míře chráněny lidské životy, zdraví, majetek a životní prostředí, v souladu s platnými právními předpisy. Opatření ochrany obyvatelstva jsou uskutečňována složkami Integrovaného záchranného systému, zejména Hasičským záchranným sborem ČR. Základní složky Integrovaného záchranného systému drží nepřetržitou pohotovost a na místo událostí vyjíždějí prakticky okamžitě po jejich nahlášení. Odpovědnost za provádění opatření ochrany obyvatelstva nesou nejen orgány státní správy a samosprávy, ale také právnické a podnikající fyzické a fyzické osoby.

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ

V životě člověka mohou nastat neočekávané mimořádné události, jako jsou živelní pohromy (záplavy a povodně, požáry, vichřice, sesuvy půdy, zemětřesení), havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemických provozech a skladech, dopravní nehody s únikem nebezpečných látek) a další, které mohou ohrozit životy a zdraví obyvatel a způsobit velké škody na materiálních hodnotách.

KDE ZÍSKAT INFORMACE

Občan získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události na příslušném obecním úřadě.

Zaměstnanec získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v místě dislokace pracoviště od svého zaměstnavatele (příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby).

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených krizových opatřeních a způsobech jejich provedení u příslušného obecního úřadu.

DULEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŃOVÉHO VOLÁNÍ

Zjistíte-li mimořádnou událost, která ohrožuje osoby nebo majetek, okamžitě volejte číslo

 • 150   Hasičský záchranný sbor

Při předávání zprávy uveďte kde hoří, co hoří, své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte a po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy o požáru.

 • 155  Zdravotnická záchranná služba

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život.

 • 158  Policie ČR nebo 156  Městská policie

Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu volejte toto telefonní číslo.

 • 112  Jednotné evropské číslo tísňového volání

OBECNÉ ZÁSADY

Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednistvím sirén, zprávou v rozhlase, televizi, z tisku nebo hlášením místního rozhlasu, pojízdného rozhlasového vozu, megafonu a od spoluobčanů, se snažte dodržovat následující zásady:

RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, pokyny zaměstnavatele apod.).

NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.

VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí.

NETELEFONUJTE zbytečně, telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.

NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.

POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.

DBEJTE pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy.

VAROVNÝ SIGNÁL

V České republice je zaveden jeden varovný signál pod názvem "Všeobecná výstraha" pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech.

Tón sirény

Délka tónu

Význam

Kolísavý

140 vteřin

Všeobecná výstraha

Ostatní signály, které nejsou určeny pro varování obyvatel:

Požární poplach  (přerušovaný tón po dobu 60 sekund - 25 sekund trvalý, 10 sekund přerušení, 25 sekund trvalý) slouží jen ke svolání jednotek požární ochrany a není varovným signálem pro obyvatelstvo.

Akustické zkoušky sirén (nepřerušovaný - nekolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin) se provádí pravidelně každou první středu v měsíci ve 12 hodin. Slouží k pravidelnému ověření provozuschopnosti sirén.

Zvuk sirény, vyjadřující varovný signál "Všeobecná výstraha", znamená vždycky nějaké nebezpečí. Její zvuk upozorňuje, že došlo k mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí. Bude nutné se ukrýt nebo opustit ohrožený prostor a dodržovat opatření stanovená obcemi, zaměstnavatelem a správními úřady.

KDYŽ ZAZNÍ SIRÉNA

 • Okamžitě se ukryjte  - vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově.
 • Zavřete dveře a okna a podle možností je utěsněte. Vypněte klimatizaci a větrání. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.
 • Zapněte rozhlas nebo televizi - informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků. Informace budou obyvatelstvu předány všemi dostupnými sdělovacími prostředky.

 CO DĚLAT, KDYŽ BUDE NAŘÍZENA EVAKUACE

Dodržujte pokyny správních úřadů, obcí, popř. zaměstnavatele, kteří organizují nebo zajišťují evakuaci.

Dbejte pokynů k evakuaci nařízených velitelem zásahu.

Dodržujte stanovené zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a dostavte se na určené místo.

Při použití vlastních vozidel dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci. 

 

ZÁSADY PRO OPUŠTĚNI BYTU NEBO RODINNÉHO DOMU V PŘÍPADĚ EVAKUACE

 • Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).

 • Uhaste otevřený oheň v topidlech.

 • Uzavřete přívod vody a plynu.

 • Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.

 • Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.

 • Kočky a psy si vezměte s sebou.

 • Ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou.

 • Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se do určeného evakuačního střediska.

EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo dobře poslouží batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo vždy označíme jménem a adresou.

Evakuační zavazadlo obsahuje:

základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu,  jídelní potřeby, osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy, cennosti, přenosné rádio s rezervními bateriemi, mobilní telefon a nabíječku, toaletní a hygienické potřeby, léky, svítilnu, náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku, kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.

PROSTŘEDKY INDIVIDUÁLNÍ OCHRANY OSOB

1.  Prostředky typizované ("profesionální" nebo typizované ochranné pomůcky):

Výdej se provádí pouze při vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu pro vybrané kategorie osob (ostatní osoby si mohou prostředky zakoupit ve specializovaných prodejnách).

Výdej prostředků se provádí v tomto provedení a pro tyto kategorie osob:

 • dětské ochranné vaky pro děti do 1,5 roku,
 • dětské ochranné kazajky pro děti od 1,5 roku do 6 let,
 • dětské ochranné masky pro děti od 1,5 roku do 18 let,
 • ochranné masky pro osoby umístěné ve zdravotnických a soiálních zařízeních,
 • ochranné masky pro doprovod výše uvedených osob.

2.  Prostředky improvizované:

Slouží pro nejnutnější krátkodobý pobyt v zamořeném prostoru, pouze jako provizorní řešení. Pokud nemáme k dispozici prostředky individuální ochrany a musíme si chránit dýchací cesty a povrch těla, použijeme prostředky improvizované ochrany:

 • K ochraně dýchacích cest použijeme navlhčenou obličejovou roušku (složený kapesník, ručník, utěrku, ubrousky), kterou navlhčíme čistou vodou.
 • Hlavu chráníme čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk.
 • Oči chráníme uzavřenými brýlemi (lyžařskými, plaveckými či motoristickými) těsnícími na obličeji. Pokud nemáte tyto brýle k dispozici. chraňte oči přetažením průhledného igelitového sáčku přes hlavu a jeho stažením tkanicí či gumou v úrovni lícních kostí.
 • Tělo ochráníme nepropustným (neprodyšným), omyvatelným a splývavým oděvem s kapucí (nejlépe z několika vrstev), doplněným gumovými nebo koženými rukavicemi a vysokou gumovou nebo koženou obuví.
 • Tyto ochranné oděvy je nutné dostatečně utěsnit u krku, rukávů a nohavic.

3.  Další rady

 • Ke zvýšené improvizované ochraně proti čpavku - použijte k navlhčení roušky roztok octa nebo kyseliny citrónové a vody (100 g/l).
 • Ke zvýšené improvizované ochraně proti chlóru a oxidu siřičitému - použijte roztok jedlé sody a vody (50 g/l).

Při návratu ze zamořeného prostředí do bytu odložte v předsíni veškerý svrchní oděv do igelitového pytle a zavažte jej. Pokud je to možné, pečlivě se osprchujte a oblečte se do čistého oděvu.

Prostředky improvizované ochrany. jsou-li správně použity, mohou zachránit životy a ochránit zdraví obyvatelstva.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Připojené dokumenty:

Příloha 1 - Voláme tísňovou linku PDF [207.0KB]
Příloha 2 - Jak budete varováni v případě ohrožení PDF [187.8KB]
Příloha 3 - Činnost obyvatel po vyhlášení varovného signálu při úniku nebezpečné látky PDF [261.6KB]
Příloha 4 - Využití ochranných vlastností budov k ukrytí PDF [249.4KB]
Příloha 5 - Co dělat, když je nařízena evakuace PDF [398.5KB]
Příloha 6 - Evakuační zavazadlo PDF [522.4KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 12.10.2016

Zpět na výpis