Koordinované stanovisko

1. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.:

Koordinované závazné stanovisko je vydáváno na základě žádosti jakožto podklad pro další řízení u stavebního či vodoprávního úřadu.

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba starší 18 let, fyzická osoba podnikatel, právnická osoba
Zmocněný zástupce (podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen)

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Vyplnění žádosti viz níže a doložení potřebných podkladů k vydání stanoviska

4. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Žádost o koordinované stanovisko je možno poslat poštou nebo osobně podat na podatelně
Městského úřadu Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně

případně

přímo na podatelně Městského úřadu Orlová, odboru výstavby a životního prostředí, Staré nám.76, 735 11 Orlová-Město (zde je možno podání zkonzultovat, kanc 220, Ivana Grobelná).

5. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Orlová, odbor výstavby a životního prostředí
Ivana Grobelná
Radnice,
Staré náměstí 76
735 11 Orlová – Město,
1.patro, kancelář č.220, tel.: 596 581 717

pondělí, středa 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00, čtvrtek: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
(Poz. případně v jiný den po telefonické domluvě)

6. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti o koordinované stanovisko je nutno doložit projektovou dokumentaci záměru zpracovanou v rozsahu pro daný účel dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., vyhlášky č. 146/2008 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb., včetně situačního snímku a v případě nutnosti odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu i s výpočtem odvodu.

7. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář žádosti najdete níže v části  "Připojené dokumenty"

8. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Bez poplatku. 

9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení žádosti o koordinované stanovisko je maximálně 30 dnů. V případě, že je žádost neúplná, je žadatel vyzván k doplnění a lhůta se tím prodlužuje o dobu pro doplnění podkladů.

10. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Nejedná se o správní řízení, tudíž zde nejsou žádní účastníci. Vydané koordinované závazné stanovisko je zasíláno příslušnému stavebnímu úřadu na vědomí.

11. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně jeho změn.

Vyhlášky č. 503/2006 Sb., vyhlášky č. 146/2008 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

12. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 
Zákon č.183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (zákon o ochraně ovzduší)
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 541/2020 Sb., odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

13. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti tomuto koordinovanému závaznému stanovisku nelze podat odvolání.

Závazné stanovisko lze ve smyslu § 149 odst. 4 správního řádu přezkoumat v odvolacím řízení proti rozhodnutí ve věci samé.

14. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Bez sankce.

15. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

12.4.2023

16. Datum konce platnosti návodu: 

Neuvedeno

Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [78.5KB] 10.1.2022

Datum zveřejnění/aktualizace: 12.4.2023

Zpět na výpis