Návrh na ustanovení rybářské stráže

1. Pojmenování (název) životní situace:

Návrh na ustanovení rybářské stráže

2. Základní informace k životní situaci:

Pro zajištění ochrany řádného výkonu rybářského práva a chovu ryb v rybnících je uživatel rybářského revíru povinen a subjekt hospodařící na rybochovném zařízení oprávněn navrhnout rybářskou stráž.

Rybářskou stráž ustanovuje, odvolává, zrušuje a stanovuje rozsah působnosti na návrh uživatele rybářského revíru či jiného oprávněného subjektu obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa trvalého bydliště navrhované osoby; ten vede také evidenci všech rybářských stráží, které byly ustanoveny v obvodu jeho působnosti.

Příslušný rybářský orgán vydá rybářské stráži odznak a průkaz rybářské stráže.

Subjekt, který rybářskou stráž ustanovil či ji vede v evidenci, je oprávněn nejméně jednou za 5 let ověřovat náležitosti, na základě kterých byl souhlas udělen, včetně kvalifikačních požadavků.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Návrh na ustanovení rybářské stráže je:

 

povinen podat - uživatel rybářského revíru,

 

oprávněn podat - subjekt hospodařící na rybochovném zařízení.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Rybářskou stráží může být ustanovena fyzická osoba, která:

 

je starší 21 let,

 

splňuje podmínku bezúhonnosti,

 

je způsobilá k právním úkonům,

 

je zdravotně způsobilá pro výkon funkce rybářské stráže,

 

prokázala znalost práv a povinností rybářské stráže dle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též \"zákon o rybářství\") , a znalost souvisejících právních předpisů,

 

složila před příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností slib tohoto znění: \"Slibuji, že jako rybářská stráž budu s největší pečlivostí a svědomitostí plnit povinnosti při kontrole dodržování rybářského zákona a prováděcích právních předpisů k rybářskému zákonu, že budu při výkonu této činnosti dodržovat právní předpisy a nepřekročím oprávnění příslušející rybářské stráži.\"

Bezúhonnost

Příslušný rybářský orgán, který ustanovuje rybářskou stráž, si k ověření bezúhonnosti vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů (žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup).

Ke splnění podmínky bezúhonnosti je také třeba předložit čestné prohlášení, jímž fyzická osoba prokáže, že na úseku rybářství jí nebyla pravomocně uložena sankce za spáchání přestupku dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů , ani jí nebyla pravomocně uložena pokuta dle zákona o rybářství .

Zdravotní způsobilost

Za zdravotně způsobilou se považuje osoba, jejíž zdravotní stav nevylučuje pobyt v přírodě a nevylučuje pohyb v nerovném terénu, dále osoba, která nemá sníženou schopnost orientace, nemá závažná onemocnění sluchu a zraku, netrpí kolapsovými stavy a záchvatovitými onemocněními, včetně epilepsie, netrpí závažným duševním onemocněním nebo závažnou poruchou osobnosti anebo dalšími onemocněními, která omezují nebo vylučují výkon funkce rybářské stráže.

Zdravotní způsobilost rybářské stráže zjišťuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař na základě výsledku lékařské prohlídky.

Posudek o zdravotní způsobilosti rybářské stráže lze použít pro účely, pro které byl vydán, jen do doby 3 měsíců od jeho vydání posuzujícím lékařem; časová platnost posudku je omezena na dobu 5 let ode dne jeho vydání, pokud změna zdravotního stavu nevede ke změně zdravotní způsobilosti před uplynutím této doby.

5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Podáním písemného návrhu na ustanovení rybářské stráže, a to se všemi požadovanými náležitostmi.

6. Na které instituci životní situaci řešit:

S návrhem na ustanovení rybářské stráže se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa trvalého bydliště navrhované osoby.

Městský úřad Orlová, odbor výstavby a životního prostředí, Staré náměstí 76, Orlová – Město, 735 11.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

S pracovníkem příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností (odbor výstavby a životního prostředí).

Ing. Bc. Zuzana Kuchařová, e-mail: zuzana.kucharova@muor.cz, tel. 596 581 724

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

K návrhu na ustanovení rybářské stráže doložte doklad o užívání rybářského revíru nebo rybochovného zařízení a dále doklady / dokumenty navrhované osoby, tzn.:

 

občanský průkaz,

 

čestné prohlášení (viz bod 6 - bezúhonnost), formulář zde:

 

posudek o zdravotní způsobilosti (viz bod 6 - zdravotní způsobilost),

 

doklad prokazující znalost práv a povinností rybářské stráže, tj.:

 

doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání získaném studiem v akreditovaném bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu v oblasti zemědělství ve studijních oborech se zaměřením na rybářství nebo v oblasti přírodních věd se zaměřením na hydrobiologii nebo ichtyologii,

 

doklad o získání úplného středního odborného vzdělání ve studijním oboru rybářství nebo doklad o ukončení studia na vyšší odborné škole se studijním oborem vodní hospodářství a ekologie, v němž součástí absolutoria je zkouška ze základů rybářství,

 

doklad o úspěšném složení zkoušek na rybářského hospodáře, nebo

 

doklad o úspěšném složení zkoušky pro výkon funkce rybářské stráže vydaný po absolvování odborného kurzu (viz bod 30),

fotografii o rozměrech 35 mm x 45 mm. Součástí návrhu je i stanovení rozsahu působnosti.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

10. Jaké jsou poplatky:

Samotné ustanovení rybářské stráže nepodléhá správnímu poplatku.

Je však třeba uhradit poplatek za vydání posudku o zdravotní způsobilosti, a to dle volné úvahy posuzujícího lékaře.

Hradí se rovněž poplatek za absolvování kurzu a zkoušky pro výkon funkce rybářské stráže či rybářského hospodáře.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Jedná se o obvyklé lhůty, jenž jsou v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů .

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Dalšími účastníky jsou fyzické osoby navrhované na rybářskou stráž.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Rybářská stráž je povinna:

 

při výkonu své funkce:

 

nosit služební odznak na viditelném místě,

 

prokazovat se průkazem rybářské stráže,

 

kontrolovat a dohlížet na dodržování povinností stanovených zákonem o rybářství

 

zjišťovat zdroje a příčiny znečištění vody v rybářském revíru,

 

oznamovat neprodleně zjištěné závady a škody podle jejich povahy uživateli rybářského revíru a příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který ji ustanovil, popřípadě orgánu příslušnému k ochraně přírody a krajiny nebo Policii České republiky,

oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností všechny změny týkající se podmínek uvedených v § 14 odst. 2 písm. b) až e) zákona o rybářství . Osoba, u níž ustanovení rybářskou stráží zaniklo nebo bylo zrušeno (viz bod 20), je povinna neprodleně odevzdat příslušnému rybářskému orgánu služební odznak a průkaz rybářské stráže.

14. Elektronická služba, kterou lze využít:

Tuto situaci není možné řešit zasláním návrhu elektronickou poštou.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
 

16. Jaké jsou související předpisy:

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 

16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky nejsou stanoveny.
 

17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Jestliže uživatel rybářského revíru nenavrhne rybářskou stráž, jedná se:
1
u fyzické osoby o přestupek, za který jí bude uložena pokuta do výše 30 000 Kč,
2
u právnické osoby o jiný správní delikt, za který jí může být uložena pokuta až do výše 50 000 Kč.
 
Jestliže osoba, u níž ustanovení rybářskou stráží zaniklo nebo bylo zrušeno, neprodleně neodevzdá příslušnému rybářskému orgánu služební odznak a průkaz rybářské stráže, jedná se o přestupek (§ 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů), za který lze uložit pokutu až do výše 30 000 Kč.
Ustanovení rybářskou stráží zaniká:
zánikem rybářského revíru, pro který byla rybářská stráž ustanovena,
zánikem výkonu rybářského práva uživatele rybářského revíru, který rybářskou stráž navrhl,
zrušením ustanovení rybářské stráže příslušným rybářským orgánem,
dnem doručení oznámení rybářské stráže příslušnému rybářskému orgánu o skončení výkonu rybářské stráže,
úmrtím osoby ustanovené za rybářskou stráž.
 
Příslušný rybářský orgán ustanovení rybářské stráže zruší, jestliže fyzická osoba přestala tuto funkci vykonávat nebo splňovat podmínky stanovené v § 14 odst. 2 písm. b) až e) zákona o rybářství nebo se prokáže, že byla ustanovena na podkladě nesprávných nebo nepravdivých údajů.
Příslušný rybářský orgán může ustanovení rybářské stráže zrušit na návrh uživatele rybářského revíru nebo z vlastního podnětu z důvodu závažného nebo opakovaného porušení zákona rybářskou stráží.
 

18. Nejčastější dotazy:

Může rybářská stráž kontrolovat i na jiném rybářském revíru, než pro který byla ustanovena ?
Ne, rybářská stráž na jiném rybářském revíru kontrolovat nemůže, ale může podat oznámení příslušnému orgánu podle charakteru zjištěné skutečnosti.
Má rybářská stráž na rybníce stejná práva jako na rybářském revíru ?
Ne, rybářská stráž má stanoveny pravomoci pouze na rybářském revíru, na rybníce má pravomoci jako kterákoliv jiná fyzická osoba - např. zadržet osobu podezřelou ze spáchání trestného činu a předat ji policejnímu orgánu (§ 76 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů).
 

19. Další informace:

Můžete se obrátit na:
členy Rybářského sdružení České republiky ,
organizační složky rybářských svazů,
obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
krajské úřady.
 

20. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:

21. Související životní situace a návody, jak je řešit:

 
 
 
 

22. Další informace:

Můžete se obrátit na:

           Městský úřad Orlová, odbor výstavby a životního prostředí, Staré náměstí 76, Orlová – Město, 735 11

          Ing. Bc. Zuzana Kuchařová, e-mail: zuzana.kucharova@muor.cz,  tel.: 596 581 724

           členy Rybářského sdružení České republiky ,

           organizační složky rybářských svazů,

           obecní úřady obcí s rozšířenou působností,

           krajské úřady.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:

Portál eAGRI - resortní portál Ministerstva zemědělství - Rybářství a rybníkářství

Portál veřejné správy - Rybářství

Portál eAGRI - resortní portál Ministerstva zemědělství - Rybářství - životní situace

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Žádost o vydání rybářského lístku (Rybářství) 

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

odbor výstavby a životního prostředí 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

4.2.2013

28. Popis byl naposledy aktualizován:

15.2.2022

29. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

Zkouška rybářské stráže
 
Odborný kurz a zkoušku rybářské stráže mohou organizovat:
 
střední odborné školy se studijním oborem rybářství nebo vyšší odborné školy se studijním oborem vodní hospodářství a ekologie, v němž součástí absolutoria je zkouška ze základů rybářství, nebo vysoké školy, které uskutečňují studijní obory se specializací rybářství, nebo
rybářské organizace uvedené v § 6 odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen \"vyhláška\") .
 
Při zkoušce rybářské stráže se prokazují znalosti:
 
ryb a vodních organismů,
zákona o rybářství a předpisů vydaných k jeho provedení,
vybraných ustanovení:
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů ,
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů ,
zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů ,
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ,
zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ,
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů .
 
Zkouška rybářské stráže se skládá ze dvou částí, z části ústní a z části písemné.
V ústní části zkoušky musí uchazeč prokázat znalost všech deseti druhů ryb, které mu budou předloženy ze seznamu druhů ryb uvedených v příloze č. 9 vyhlášky . V kladném případě je oprávněn absolvovat druhou, písemnou část zkoušky, ve které musí správně odpovědět 70 % ze 40 předložených otázek. Rozsah jednotlivých zkušebních otázek je rovněž uveden v příloze č. 9 vyhlášky .
Zkouška rybářské stráže je složena úspěšně, pokud je každá její část hodnocena stupněm \"prospěl\".
Na základě úspěšně vykonané zkoušky rybářské stráže vydá zkušební komise pro rybářskou stráž osvědčení, které podepisuje předseda. Vzor osvědčení o vykonané zkoušce rybářské stráže je uveden v příloze č. 10 vyhlášky .
Neúspěšně vykonaná zkouška rybářské stráže může být opakována v termínech předem stanovených zkušební komisí pro rybářskou stráž. Opravné zkoušky rybářské stráže se konají z obou částí zkoušky.

Datum zveřejnění/aktualizace: 15.2.2022

Zpět na výpis