Územně plánovací informace

3. Územně plánovací informace  

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Návod jak získat informace o možnostech využití pozemku dle územně plánovací dokumentace.
Žadatel se dozví, zda jeho konkrétní záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Kdokoliv    

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podání žádosti na předepsaném formuláři (příloha č. 1 vyhlášky 503/2006, ve znění pozdějších předpisů).    

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní návštěvou, telefonickou nebo emailovou komunikací a podáním vyplněné žádosti.   

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Pro vydání Územně plánovací informace k pozemkům v katastrech města Orlová, Petřvaldu a obce Doubrava je příslušný odbor rozvoje a investic MěÚ Orlová, Osvobození 796, 73514 Orlová – Lutyně nebo příslušné stavební úřady.    

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

MěÚ Orlová, odbor rozvoje a investic, Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
kanc. č. 240
Úřední hodiny:
pondělí a středa od 8,00 -11,30 a 12,30 -17,00 hodin,
čtvrtek od 8,00 - 11,30 a 12,30 -13,30 hodin
v ostatních dnech po telefonické domluvě.

Posuzování žádostí z hlediska územního plánování (vyjadřování k možnosti zástavby pozemku, informace k platnému územnímu plánu):
Bc. Aleš Grúber, tel. 596 581 322, e-mail: ales.gruber@muor.cz

Ing. Iveta Ptoszková, tel. 596 581 301, e-mail: iveta.ptoszkova@muor.cz
Tadeáš Janiczek, tel. 596 581 301, e-mail: tadeas.janiczek@muor.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  • a)   jméno a příjmení(název), adresa žadatele pro doručování
  • b)   číslo parcely posuzovaného pozemku
  • c)   určení katastrálního území
  • d)  stručný popis žadatelova záměru (pokud si žádá o vyjádření ke konkrétnímu záměru

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Tiskopis ke stažení je k dispizici ZDE.

Tiskopis je také k dispozici na odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Orlová.  

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Žádné  

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Nejpozději do 30 dnů, dle § 71 správního řádu (zákon č. 500/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Žádní další účastníci dotčení nejsou.  

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žádné  

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Možnost zaslání žádosti o územně plánovací informaci prostřednictvím datové schránky.   

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)    

18. Jaké jsou související předpisy:

  • vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
  • vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
  • vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Žádné  

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Žádné  

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Co se rozumí zastavěným územím?
Dle § 2 stavebního zákona se zastavěným územím rozumí území vymezené územním plánem nebo postupem podle tohoto zákona.
Co se rozumí zastavitelnou plochou
Dle § 2 stavebního zákona se zastavitelnou plochou rozumí plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v zásadách územního rozvoje.

Jak dlouho platí vydaná územně plánovací informace?
Poskytnutá územně plánovací informace platí 1 rok ode dne jejího vydání, pokud v této lhůtě orgán, který ji vydal, žadateli nesdělí, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána, zejména na základě provedení aktualizace příslušných územně analytických podkladů, schválení zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje a zprávy o uplatňování územního plánu.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Městský úřad Orlová, odbor rozvoje a investic
Bc. Aleš Grúber, tel. 596 581 322, e-mail: ales.gruber@muor.cz

Ing. Iveta Ptoszková, tel. 596 581 301, e-mail: iveta.ptoszkova@muor.cz

Tadeáš Janiczek, tel. 596 581 301, e-mail: tadeas.janiczek@muor.cz 

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Územní plán Orlové, v aktuálním znění je k nahlédnutí ZDE

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Návrh na pořízení územního plánu (nebo jeho změny)  

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Orlová, odbor rozvoje a investic

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Bc. Aleš Grúber

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

25.2.2015  

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

4.2.2022

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

     Připojené dokumenty:

Žádost o územně plánovací informaci DOC [56KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 6.9.2016

Zpět na výpis