Veřejné vystoupení a svody zvířat

Podle „Evropské dohody o ochraně zvířat v zájmovém chovu“ nemohou být zvířata v zájmových chovech použita pro publicitu, představení, výstavy, soutěže a podobné akce, jestliže organizátor nevytvořil nezbytné podmínky tak, aby byla zajištěna pohoda zvířat, jejich zdraví a kondice.

Podmínky konání veřejného vystoupení zvířat upravuje § 8 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje, že při veřejném vystoupení zvířat musí být pro jejich organizování stanoven pořadatel. Ten odpovídá za jejich přípravu, průběh a kontrolu a oznamuje konání veřejného vystoupení obci. Vzor tiskopisu najdete zde. (přiložit) Řády ochrany zvířat při veřejném vystoupení byly novelou zákona od 1. 1. 2013 zrušeny.

Za veřejné vystoupení se nepovažuje svod zvířat, který povoluje obec dle § 46 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů. Svody se podle novely veterinárního zákona týkají pouze soustředění hospodářských zvířat různých chovatelů. Tiskopis žádosti o povolení konání svodu není stanoven. Hospodářskými zvířaty jsou podle § 3 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona zvířata využívaná převážně k chovu, výkrmu, práci a jiným hospodářským účelům, zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, drůbež, běžci, králíci, kožešinová zvířata, zvěř ve farmovém chovu, ryby a jiní vodní živočichové a včely.

Pořadatel svodu je povinen požádat obec o povolení konání svodu zvířat (viz. § 9 veterinárního zákona), k žádosti přiloží veterinární podmínky pro konání svodu zvířat, které je povinen si vyžádat od krajské veterinární správy a zajistit jejich dodržování. Svod zvířat lze pořádat jen pod státním veterinárním dozorem. Žádost musí obsahovat: identifikační údaje žadatele, místo a datum konání, druh a počet zvířat, která se mají svodu zúčastnit, veterinárních podmínky, které vydá orgán veterinární správy.

Bližší informace najdete na stránkách Státní veterinární správy ČR


Datum zveřejnění/aktualizace: 1.3.2021

Zpět na výpis