Jaké mám povinnosti, pokud vytápím kotlem teplovodní soustavu ústředního vytápění

(platí pro spalovací stacionární zdroj o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně)

 • uvádět do provozu a provozovat zdroj v souladu s podmínkami pro provoz tohoto zdroje stanovenými zákonem č. 201/2012 Sb. a výrobcem
 • dodržovat přípustnou tmavost kouře
 • spalovat pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem  a jsou určená výrobcem
 • je zakázáno spalovat hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly nebo proplástky,
 • je zakázáno spalovat dřevotřísku, překližku, dřevovláknitou desku nebo jiné lepené dřevo
 • předkládat na vyžádání informace o provozu zdroje
 • provozovat spalovací zdroj na pevná paliva (jmenovitý tepelný příkon od 10 do 300 kW) v souladu s minimálními požadavky uvedenými v příloze č.11 k tomuto zákonu = kotel splňující emisní třídu 3
  • a to nejpozději do 1.9.2022, od tohoto data už nebude možné provozovat klasické kotle 1. a 2. emisní třídy
  • nesplněním této povinnosti se fyzická osoba dopouští přestupku, za který může být udělena pokuta do 50 000 Kč
 • provádět 1x za 3 kalendářní roky revizi tedy kontrolu technického stavu a provozu spalovacího zdroje na pevná paliva (jmenovitý tepelný příkon od 10 do 300 kW) prostřednictvím odborně způsobilé osoby(*)a doklad o této kontrole předkládat na vyžádání
  • 1. kontrola technického stavu a provozu zdroje nejpozději do 31.12.2016
  • nesplněním této povinnosti se fyzická osoba dopouští přestupku, za který může být udělena pokuta do 20 000 Kč

Potřebné informace a doklady budou na vyžádání předkládány odboru výstavby a životního prostředí, Městský úřad Orlovátelefon 596 581 737

(*) osoba, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Odborně způsobilá osoba vystaví doklad o provedení této kontroly potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.Připojené dokumenty:

Příloha č. 11 k zákonu č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší DOC [50KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 1.3.2021

Zpět na výpis