Postup při zjištění znečišťování ovzduší

Případ č. 1 Spalování v otevřeném ohništi

Obtěžuje vás soused dýmem při spalování materiálu v otevřeném ohništi?

Dle § 16 odst. 4 zákona č. 201/2012 o ochraně ovzduší lze v otevřeném ohništi spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.

Fyzická osoba se porušením tohoto ustanovení dopouští přestupku, za který lze uložit pokutu až do 50 000 Kč.

Kontaktujte Městskou policii 596 511 911 nebo odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Orlová - tel. 596 581 737

 

Případ č. 2 Kouř z komína

Vidíte z komína vycházet tmavý kouř, který vás obtěžuje?

První pokus - forma domluvy - upozorněte, že vás kouř obtěžuje. Pokud nepomůže - následný krok - stížnost na úřadu

Dle § 17 odst. 1 b,c zákona č. 201/2012 o ochraně ovzduší je provozovatel stacionárního zdroje (kotel) povinen dodržovat přípustnou tmavost kouře a spalovat ve stacionárním zdroji pouze ta paliva, která jsou určena výrobcem stacionárního zdroje.

Dále je dle § 17 odst. 5 téhož zákona ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším zakázáno spalovat hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky.

Fyzická osoba se porušením těchto ustanovení dopouští přestupku, za který lze uložit pokutu až do 50 000 Kč.

Úřadem příslušným k řešení problematiky lokálních topenišť v Orlové, Petřvaldě a Doubravě je Městský úřad v Orlové a v případě, že skutečně dochází k obtěžování kouřem, zahájí přestupkové řízení. kontaktujte odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Orlová tel. 596 581 737 nebo
Městskou policii 596 511 911 (vyšetří věc a předá k dořešení městskému úřadu)


Datum zveřejnění/aktualizace: 1.3.2021

Zpět na výpis