Žádost o vydání rybářského lístku

1. Pojmenování (název) životní situace:

Žádost o vydání rybářského lístku

2. Základní informace k životní situaci:

Rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu umožňující lov ryb a vodních organismů v rybářských revírech. Rybářský lístek se vydává občanům České republiky podle místa trvalého pobytu nebo cizincům na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku ode dne jeho vydání.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická osoba (občan), která má zájem o lov ryb v rybářském revíru.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Žadatel musí doložit své kvalifikační předpoklady pro získání rybářského lístku, které prokáže např. osvědčením o získané kvalifikaci, dříve vydaným rybářským lístkem (dále bod 10).

5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Podáním písemné žádosti na příslušném formuláři osobně na Městském úřadě Orlová.

6. Na které instituci životní situaci řešit:

Městský úřad Orlová, odbor výstavby a životního prostředí

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Kde: Městský úřad Orlová, Odbor výstavby a životního prostředí, Staré náměstí 76, 735 11 Orlová-Město.
Kdy: pondělí, středa 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hod., čtvrtek  8:00 - 11:00 a 12:30 - 13:30 hod.
(Poz. případně v jiný den po telefonické domluvě)

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

- občanský průkaz nebo cestovní pas u cizinců
- doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, dříve vydaný rybářský lístek, platný průkaz rybářského hospodáře, zástupce rybářského hospodáře nebo rybářské stráže, nebo jiný doklad osvědčující, že již byl držitelem rybářského lístku)
- u cizinců mimo toto lze předložit rybářský lístek, licenci nebo obdobný doklad, vydaný ve státě, jehož je občanem.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Potřebné formuláře žádostí lze získat na odboru výstavby a životního prostředí a internetových stránkách

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatky, stanovené podle délky platnosti rybářského lístku, se vybírají podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 14.

- na dobu 30 dní 200,-
- na 1 rok 100,- Kč, pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce, poplatek 50,-Kč
- na 3 roky 200,-Kč, pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby , které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce, poplatek 100,-Kč
- na 10 let 500,- Kč, pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce, poplatek 250,-Kč

- na dobu neurčitou 1000,- pro osoby starší 15 let, pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce, poplatek 500,-

Poplatek se uhradí před vydáním rybářského lístku v hotovosti na pokladně Městského úřadu Orlová.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Pokud jsou předloženy všechny potřebné doklady je rybářský lístek vydán bezodkladně. V případě, že nejsou předloženy potřebné doklady je lhůta do 30 dnů.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Žádní.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

Problémem může být doložení identity u mladistvých. Musí být zákonný zástupce.

14. Elektronická služba, kterou lze využít:

Nelze.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

- zákon č. 99/2004 Sb., o rybnikářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
- vyhláška č. 179/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství

16. Jaké jsou související předpisy:

- zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

V případě nevydání rybářského lístku se lze odvolat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

V rámci vydávání rybářského lístku sankce nejsou stanoveny.
Upozornění:
Kdo loví bez rybářského lístku se dopustí přestupku podle § 35 odst.1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích – pokutu do výše 8 000,- Kč , zákaz činnosti do 1 roku. Nepředložení rybářského lístku rybářské stráži,rybářskému hospodáři, popř. jeho zástupci nebo osobám pověřeným příslušným rybářským orgánem nebo orgánům Policie České republiky – přestupek podle § 30 odst.1 písm.h) zákona o rybářství – pokuta do 1 500,-Kč.

19. Nejčastější dotazy:

Na jakou dobu lze vydat rybářský lístek a jaká je výše poplatku. Vydává se na 1 rok, 3 roky a nebo 10 let a dle toho je stanoven správní poplatek (viz bod 11).

20. Další informace:

Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - Základní informace a legislativa - rybářství

Ministerstvo zemědělství ČR - Životní situace - rybářství

22. Za správnost návodu odpovídá útvar:

MěÚ Orlová, odbor výstavby a životního prostředí

23. Kontaktní osoba:

Ing. Bc. Zuzana Kuchařová, tel. 596 581 724, e-mail: zuzana.kucharova@muor.cz 

24. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

3.3.2016

25. Popis byl naposledy aktualizován:

15.2.2022

26. Datum konce platnosti popisu:

bez omezení

Zodpovídá: Ing. Bc. Zuzana Kuchařová Připojené dokumenty:

Žádost o vydání rybářského lístku PDF [304.6KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 15.2.2022

Zpět na výpis