Spalování rostlinných materiálů

1. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.:

Dle § 16 odst.4 zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Povolení ke spalování rostlinného materiálu není zapotřebí.

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Při spalování rostlinného materiálu je potřeba dodržovat:

  • rostlinný materiál bude v suchém stavu;
  • pálení bude prováděno za příznivých povětrnostních podmínek;
  • bude zajištěno, aby sousedé nebyli nad míru přiměřenou poměrům obtěžováni kouřem, popílkem a pachem (§ 1013 občanského zákoníku č.89/2012);
  • v období nadměrného sucha spalovat rostlinný materiál výhradně mimo míst se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru a v prostorech, kde může dojít k jeho rozšíření, dbát na zvýšenou opatrnost při zacházení s ohněm v době sklizně, při skladování úrody a v době sucha (obecně závazná vyhláška č.3/2003, požární řád města Orlová;
  • respektovat zásady požární bezpečnosti stanovené zákonem č.133/1985 Sb., o požární   ochraně, v platném znění a vyhláškou MV č. 246/2001., o stanovení podmínek požární   bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.  

4. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Dohled nad dodržováním těchto podmínek provádí Městská policie Orlová a odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Orlová.

5. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městská policie Orlová, Polní 973, Orlová-Lutyně, tel.:596 511 112
Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Orlová, tel.:596 581 737

6. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Podle § 16 odst.4 zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.  

7. Jaké jsou související předpisy:

Zákon o přestupcích č.200/1990, zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, obecně závazná vyhláška č.3/2003, požární řád města Orlová.  

8. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Fyzická osoba se porušením zmíněného paragrafu dopouští přestupku, za který lze uložit pokutu ve výši do 50 000 Kč.  

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 1.3.2021

Zpět na výpis