Obnova nemovitosti

3. Obnova kulturní památky nebo památkově chráněné
nemovitosti (nemovitost, která není prohlášena za kulturní památku , ale
nachází se v ochranném pásmu kulturních památek) Právní úprava: zákon č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ze dne 30. března 1987, ve znění zákonů
č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb., č. 122/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 146/2001
Sb., č. 320/2002 Sb., č. 18/2004 Sb. (dále jen "zákona o památkové
péči")  

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Povinnost pečovat o zachování kulturní památky, udržovat kulturní památku v dobrém stavu, chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením má kromě vlastníka nemovitosti ten, kdo památku užívá nebo ji má u sebe; vyplývá to z právního vztahu mezi ním a vlastníkem kulturní památky.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Vlastník, případně jiná osoba se zvláštním právem k nakládání s nemovitostí, jehož nemovitost se nachází na území města Orlové, Petřvaldu a Doubravy a podléhá režimu dle zákona o státní památkové péči.  

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Nemovitost se musí nacházet na území města Orlové, Petřvaldu a Doubravy, a musí být podána žádost oprávněnou osobou (vlastníka nebo jiné osoby s právem nakládání s nemovitostí) s příslušnými doklady.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Písemným podáním na Městském úřadě Orlová - osobně na podatelně - poštou na MěÚ Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně  

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně  

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

MěÚ Orlová, odbor výstavby a životního prostředí, Staré náměstí 76, 735 11 Orlová – Město
korespondenční adresa: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
kanc. č. 322
Úřední hodiny:
pondělí a středa od 8,00 -11,30 a 12,30 -17,00 hodin,
čtvrtek od 8,00 - 11,30 a 12,30 -13,30 hodin
v ostatních dnech po telefonické domluvě.

Bc. David Habdas, tel. 596 581 728, e-mail: david.habdas@muor.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- Doklad o vztahu k nemovitosti (vlastnictví – výpis z
katastru nemovitostí, nájemní smlouva ap.),

- název a umístění památky
(nemovitosti) včetně rejstříkového čísla Ústředního seznamu (pokud je přiděleno),
- popis současného stavu památky s uvedením závad,

- předpokládaný rozsah
obnovy,

- investora obnovy (organizace nebo občan),

- předpokládané celkové
náklady a termín provedení obnovy,

- předpokládaný přínos obnovy pro další
využití kulturní památky.  

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o vyjádření k obnově nemovitosti v ochranném pásmu je k dispozici ke stažení ZDE

Žádost o vyjádření k obnově nemovitosti - kulturní památce je k dispozici ke stažení ZDE

Žádost o restaurování kulturní památky je k dispozici ke stažení ZDE

Tiskopisy jsou také k dispozici na odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Orlová.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Žádné

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Jsou-li splněny nálžitosti podání, 30 - 60 dnů dle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Správce nebo uživatel nemovitosti, případně zmocněná osoba k jednání (§ 14 zákona o správním řízení), odborná organizace státní památkové péče - Národní památkový ústav  

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Žádost lze podat elektronicky prostřednictvím datové schránky

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon České národní rady č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ze dne 30. března 1987, paragraf 14, odstavec 1-10.  

18. Jaké jsou související předpisy:

vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb.,

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

rozhodnutí Okresního úřadu Karviná ze dne 1. září 1998 pod č.j. RRR-2148/98 o vymezení území Ochranného pásma historického centra města Orlová

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí správního orgánu má účastník řízení právo podat odvolání. Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal - Městský úřad Orlová, odbor výstavby a životního prostředí. Odvolání je třeba podat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Městský úřad může uložit pokutu fyzické osobě, právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, pokutu uvedenou v § 35 a 39 zákona č. 20/1987 Sb., dle druhu přestupku.  

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Jaké doklady musí být k žádosti doloženy: viz bod 10

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Městský úřad Orlová, odbor výstavby a životního prostředí (Orlová - Město, Staré náměstí 76)

Bc. David Habdas, tel. 596 581 728, e-mail: david.habdas@muor.cz

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Orlová, odbor výstavby a životního prostředí.

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Bc. David Habdas

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

25.2.2015

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

13.12.2017

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:Připojené dokumenty:

Žádost o vyjádření k obnově nemovitosti v ochranném pásmu DOC [42KB]
Žádost o vyjádření k obnově nemovitosti - kulturní památce DOC [44KB]
Žádost o vyjádření k restaurování kulturní památky DOC [46KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 6.9.2016

Zpět na výpis