Dotace - obnovu památkového fondu

3. Žádost o dotaci na zachování a obnovu památkového fondu z variabilního fondu obnovy kulturních památek

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Dotace lze použít na:

a)      nemovitosti v ochranném pásmu historického centra města Orlová

·     nemovitosti, které jsou prohlášeny za kulturní památku ve
smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů,

·     nemovitosti v ochranném pásmu historického centra města Orlová,
které svým historickým a architektonickým vzhledem určují a dotvářejí
charakterochranného pásma.

b)      nemovité kulturní památky situované mimo ochranné pásmo
historického centra města Orlová, zapsané nebo v návrhu na zápis do
Ústředního seznamu kulturních památek ČR.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatelem o dotace může být právnická i fyzická osoba, která je
vlastníkem kulturní památky dle zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemovitosti na
území historického centra města Orlová, tzn. na území Ochranného pásma
historického centra města Orlová, vyhlášeného rozhodnutím Okresního
úřadu Karviná dne 1. září 1998 pod č.j. RRR-2148/98.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podáním žádosti o dotaci, splnění kritérií pro poskytnutí dotace.

Dotaci lze použít pouze na konkrétní účely určené a vyjmenované ve smlouvě o poskytnutí dotace na obnovu nemovitosti.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Informace o možnosti poskytnutí dotace (název dílčího programu s výší
dotace) budou veřejně vyhlášeny (včetně termínu uzávěrky)
prostřednictvím místních médií. Žádosti o přidělení dotace budou
přijímány výhradně na předepsaných tiskopisech na adrese:

Městský úřad Orlová, odbor výstavby a životního prostředí

Staré náměstí 76, 735 11 Orlová – Město

osobně pak na podatelně Městského úřadu v Orlové.

 Formulář je možné žadateli zaslat e-mailem, pokud si ho vyžádá na adrese:david.habdas@muor.cz

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Orlová
Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

MěÚ Orlová, odbor výstavby a životního prostředí, Staré náměstí 76, 735 11 Orlová – Město
korespondenční adresa: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
kanc. č. 322
Úřední hodiny:
pondělí a středa od 8,00 -11,30 a 12,30 -17,00 hodin,
čtvrtek od 8,00 - 11,30 a 12,30 -13,30 hodin
v ostatních dnech po telefonické domluvě.

Bc. David Habdas, tel. 596 581 728, e-mail: david.habdas@muor.cz

 

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K žádosti o poskytnutí dotace musí být přiložen:

 • doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce či
  k nemovitosti v ochranném pásmu, výpis z katastru nemovitostí (nebo jeho
  ověřenou kopii) a kopii snímku katastrální mapy, popř. geometrického
  plánu, které nejsou starší šesti měsíců,

 

 • doklad osvědčující legální existenci žadatele (originál nebo úředně
  ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského listu,
  rejstříku registrovaných církví 
  a náboženských společností nebo jiného registru právnických osob a podobně, vždy ne starší šesti měsíců),

 

 • závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče vydané k
  obnově nemovitosti podle § 14 odst. 1 a odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. o
  státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (bývalého Okresního
  úřadu Karviná, referátu regionálního rozvoje),

 

 • stanovisko příslušného stavebního úřadu (stavební povolení, sdělení k
  ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o udržovacích nebo
  zabezpečovacích pracích, popř. posudek znalce o havarijním technickém
  stavu nemovitosti),
   
 • smlouva o dílo (pokud je již uzavřena) se specifikací druhu a
  rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o dotaci, termínem provedení
  prací a s vyčíslením nákladů na rok, pro který je dotace požadována,

 

 • doklad o průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách,

 

 • podrobná fotodokumentace současného stavu nemovitosti nebo jejích
  částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o dotaci,

 

 • prohlášení žadatele, že uvedené údaje jsou pravdivé, že jím nebyly
  žádné skutečnosti úmyslně zamlčeny a že nemá vůči Městu Orlová žádné
  závazky (není dlužníkem),

 

 • další doklady a informace podle uvážení žadatele

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o poskytnutí dotace z variabilního fondu obnovy kulturních památekje k dispozici ke stažení ZDE

Tiskopis je také k dispozici na odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Orlová.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Žádné   

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Zajištění žadatele - stanovisko příslušného stavebního úřadu (stavební
povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř. nařízení o
udržovacích nebo zabezpečovacích pracích, popř. posudek znalce
o havarijním technickém stavu nemovitosti)

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Sledovat úřední desku MěÚ Orlová. 

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Žádost lze podat elektronicky prostřednictvím datové schránky 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Dotace na podporu obnovy památek jsou poskytovány v souladu s
ustanovením § 85 písm. b) a c) a § 102, odst. 3 zákona č. 128 /2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy:

zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

Metodika č. 1/2007 pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu města

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Žádosti o dotace budou projednány v příslušných orgánech
města. Rozhodnutí orgánů města je konečné a nelze se proti němu
odvolat. Na dotaci není právní nárok.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Neúplné žádosti nebudou zařazeny k projednání.

Při porušení ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace nebude dotace vyplacena

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Může o dotaci žádat vlastník nemovitosti, která není v kulturní
památkou, ale nachází se v ochranném pásmu historického centra města
Orlová?

ANO, pokud svým historickým a architektonickým vzhledem určují a dotvářejí charakter města.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Městský úřad Orlová, odbor výstavby a životního prostředí (Orlová - Město, Staré náměstí 76)
Bc. David Hadbas, tel. 596 581 728, e-mail: david.habdas@muor.cz 
 

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Např. na internetové adrese Ministerstva pro místní rozvoj: www.mmr.cz, v oddíle územního plánování a stavebního řádu nebo na stránkách Ústavu územního rozvoje www.uur.cz 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Orlová, odbor výstavby a životního prostředí. 

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Bc. David Habdas

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

25.2.2015   

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

4.2.2022

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:Připojené dokumenty:

Žádost o poskytnutí dotace z variabilního fondu obnovy kulturních památek DOC [48.5KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 6.9.2016

Zpět na výpis