Změna jména a příjmení

1

Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

 

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě na základě žádosti jejích zákonných zástupců.

2

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádosti apod.):

 

 • občan ČR, popřípadě jeho zákonní zástupce u nezletilého občana ČR
 • fyzická osoba, která není občanem ČR, má-li povolen trvalý pobyt na území ČR

3

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

 

Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, směšné, nebo je-li pro to vážný důvod. Změna příjmení se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo  naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem. Změna jména a příjmení se nepovolí, jestliže by byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.

4

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 

O povolení změny jména nebo příjmení se rozhoduje na základě písemné žádosti, podané u matričního úřadu v místě trvalého pobytu žadatele nebo nezletilého dítěte nebo podle posledního trvalého pobytu. Pokud u žadatele nebo nezletilého dítěte takový pobyt není, pak je příslušný k vyřízení Úřad městské části Praha 1.

5

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

 

Městský úřad Orlová, Osvobození 796, Orlová-Lutyně za splnění podmínky trvalého pobytu..

6

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit::

 

Městský úřad Orlová, odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad, Osvobození 796, Orlová-Lutyně, matrika, kanc. č. 238,

Alena Salamonová, tel.: 596581220
Irena Lindertová, tel.: 596581238

Úřední dny:
po, st  8.00-11.30 a 12.30-17.00 h, čt.: 8.00-11.30 a 12.30-13.30 h

út, pá: pouze pro objednané

7

Jaké doklady a informace musíte mít sebou:

 

Na úřadě předložte písemnou žádost, která obsahuje:

 • jméno, popř. jména, příjmení, popř. rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství, popř. partnerství žadatele
 • rodné číslo
 • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte
 • jméno, popřípadě jména nebo příjmení, které si žadatel zvolil
 • jméno, popř. jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popř. partnera, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto osoby
 • údaj o státním občanství žadatele nebo nezletilého dítěte
 • odůvodnění

K žádosti musí být přiložen:

 • rodný, popřípadě oddací list žadatele nebo rodný list dítěte
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, popř. pravomocný rozsudek soudu o zrušení  partnerství, jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list zemřelého manžela popř. partnera
 • doklad o místu trvalého pobytu (např. OP nebo průkaz o povolení k pobytu)
 • doklad o státním občanství (např. OP, CD, osvědčení nebo potvrzení o státním občanství)
 • průkaz totožnosti
 • souhlas fyzické osoby starší 15-ti let, jde-li o změnu jejího jména nebo příjmení
 • jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče (není-li tento souhlas učiněn před příslušným matričním úřadem, podpis musí být úředně ověřen), nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, tohoto souhlasu není třeba, pokud byl druhý rodič zbaven rodičovské zodpovědnosti

8

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 

Formuláře nejsou stanoveny. 

9

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

 

Žadatel zaplatí 100 Kč při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného, při povolení změny příjmení na dřívější příjmení (je-li žádost podána po lhůtě do šesti měsíců  od právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství), při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

Při povolení změn jména nebo příjmení v ostatních případech zaplatí žadatel 1000 Kč.

10

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 

Lhůty pro vyřízení je 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů, nelze-li rozhodnout v této lhůtě, může ji přiměřeně prodloužit odvolací orgán. 

11

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

 

Za trvání manželství může být změna příjmení povolena pouze na základě souhlasu obou manželů. Mají-li manželé společné příjmení a je-li povolena změna příjmení jednomu  z nich, vztahuje se tato změna i na příjmení druhého manžela a příjmení jejich nezletilých dětí.

12

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

13

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

 

Proti rozhodnutí o zamítnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal. 

14

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

 

Sankce nejsou stanoveny.

15

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 

Městský úřad Orlová, odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad.

16

Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

 

Alena Salamonová  

17

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

 

01.01.2014 

18

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

 

01.11.2021


Datum zveřejnění/aktualizace: 1.11.2021

Zpět na výpis