Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo partnerství v cizině

1

Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

 

Občan ČR nebo osoba bez státní příslušnosti, která má na území povolen trvalý pobyt, může uzavřít manželství nebo partnerství v cizině před příslušným orgánem cizího státu nebo za stanovených podmínek  před zastupitelským úřade ČR v cizině.

Bude-li manželství nebo partnerství uzavíráno v cizině, doporučujeme předem zjistit, které doklady je nutné k uzavření manželství předložit, případně jaká vyšší ověření bude orgán cizího státu na doklady požadovat. Orgány cizích států požadují nejčastěji k uzavření manželství nebo partnreství  po cizincích matriční doklady a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství. 

Po uzavření manželství nebo partnerství v cizině je třeba požádat u zastupitelského úřadu nebo u kteréhokoli matričního úřadu v ČR o zápis manželství nebo partnerství do zvláštní matriky.

2

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádosti apod.):

 

Státní občan ČR, nebo osoba bez státní příslušnosti, které byl povolen trvalý pobyt na území ČR.

3

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

 

Žadatel musí spňovat podmínky staovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předložit stanovené doklady. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo ke vstupu do partnerství platí 6 měsíců ode dne jejich vydání.

4

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 

Požádat o  vydání dokladu musíte u matričního úřadu podle místa trvalého pobytu, popř.podle posledního trvalého pobytu na území ČR a pokud takový pobyt nikdy nebyl, u Úřadu městské části Praha 1. Žadatel je poučen o případné nutnosti opatřit doklad vyšším ověřením (apostille, superlegalizace).

5

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

 

Městský úřad Orlová, Osvobození 796, Orlová-Lutyně za splnění podmínky v bodě 4.

6

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit::

 

Městský úřad Orlová, odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad, Osvobození 796, Orlová-Lutyně, matrika, kanc. č. 238,

Alena Salamonová, tel.: 596581220
Irena Lindertová, tel.: 596581238

Úřední dny:
po, st  8.00-11.30 a 12.30-17.00, čt.: 8.00-11.30-13.30
út, pá: pouze pro objednané

7

Jaké doklady a informace musíte mít sebou:

 

 • občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince
 • rodný list
 • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu (lze prokázat OP)
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze prokázat OP)
 • úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině opatřená náležitým ověřením a překladem do jazyka českého soudním tlumočníkem
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera
 • úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených dokladů
 • plnou moc s úředně ověřeným podpisem, požádá-li snoubenec prostřednictvím zplnomocněného zástupce

8

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 

Formuláře nejsou stanoveny. Lze vyplnit přímo na matrice. 

9

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

 

Správní poplatek za vydání vysvědčení je 500 Kč, hradí se v hotovosti.

10

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 

Lhůta pro vyřízení je 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů. 

11

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

 

-  

12

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • vyhláška č. 207/2001 Sb.,  kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb.m, o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém

13

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

 

Proti rozhodnutí o zamítnutí o vydání matričního dokladu je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal. 

14

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

 

Sankce nejsou stanoveny.

15

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 

Městský úřad Orlová, odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad

16

Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

 

Alena Salamonová  

17

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

 

01.01.2024

18

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

 

23.01.2024


Datum zveřejnění/aktualizace: 1.11.2021

Zpět na výpis