Uzavření manželství

1

Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

 

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství, že spolu vstupují do manželství. Obřadní síň se ve městě Orlová nachází v historické budově radnice na Starém náměstí č.p. 76 v Orlové-Městě.

2

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádosti apod.):

 

Snoubenci.

3

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

 

Snoubenci  musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 89/2012, občanský zákoník a  musí předložit matričnímu úřadu předepsané doklady, jimiž prokazují správní způsobilost k uzavření manželství. Jsou-li doklady vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, jinak a úředně přeloženy do českého jazyka (podrobnosti sdělí kterýkoli matriční úřad).

4

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 

Je nutné obrátit se na matriční úřad v místě uzavření manželství, má-li být manželství uzavřeno církevní formou, je nutné obrátit se i na osobu pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

5

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

 

Městský úřad Orlová, Osvobození 796, Orlová-Lutyně , pokud si snoubenci vybrali jako místo sňatku Orlovou.

6

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 

Městský úřad Orlová, odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad, Osvobození 796, Orlová-Lutyně, matrika, kanc. č. 238,

Alena Salamonová, tel.: 596581220
Irena Lindertová, tel.: 596581238

Úřední dny:
po, st  8.00-11.30 a 12.30-17.00 h, čt.: 8.00-11.30 a 12.30-13.30 h
út, pá: pouze pro objednané

7

Jaké doklady a informace musíte mít sebou:

 

Je nutné matričnímu úřadu předložit vyplněný dotazník k uzavření manželství.

Dle § 33 zákona č. 301/2000 Sb. snoubenec, který je státním občanem ČR (dále jen občan) a je přihlášen k trvalému pobytu v České republice, je povinen matričnímu úřadu prokázat svou totožnost a k výše uvedeném tiskopisu doložit:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze i OP)
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu  (lze ověřit z OP)
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu (lze ověřit z OP)
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popř. pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera
 • nezletilý, který není plné svéprávný a dovršil 16 let věku, připojí k dotazníku rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství

Dle § 34 zákona 301/2000 Sb., je snoubenec, který je občanem a má trvalý pobyt v cizině, povinen prokázat svoji totožnost a k dotazníku připojit výše uvedené doklady o stavu a bydlišti nebo jím odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Doklady musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt.

Dle § 35 snoubenec, který je cizincem, k předepsanému tiskopisu předloží doklady:

 • cestovní doklad, povolení k pobytu pro cizince
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (lze i CD)
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (nesmí být starší 6 měsíců, pokud domovský stát tento doklady nevydává, nutno předložit o tomto potvrzení a písemně požádat o prominutí předložení dokladu)
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu (může být součástí dokladu o způsobilosti uzavřít manželství)
 • úmrtní list zemřelého manžela, je-li ovdovělý (v případě, že je uvedeno v dokladu o právní způsobilosti, není třeba předkládat)
 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství
 • potvrzení o tom, že manželství bude  domovském státě uznáno za platné, pokud je uzavíráno zástupcem
 • potvrzení vydané Ministerstvem vnitra  o oprávněnosti pobytu na území České republiky, to neplatí, jde-li o občana člesnského státu Evropské unie, smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, které nesmí být ke dni uzavření manžesltví starčí 7 pracovních dnů
 • všechny doklady musí být přeloženy soudním tlumočníkem do jazyka českého a opatřeny vyšším ověřením (apostille, superlegalizace), není-li s ČR uzavřena dvoustranná smlouva
 • pokud snoubenec nehovoří nebo nerozumí česky, je  nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka, jehož účast zajišťují snoubenci na vlastní náklady

Církevní sňatek může být uzavřen po předložení osvědčení, které je vydané příslušným matričním úřadem, od jehož vydání neuplynulo více než 6 měsíců, o tom, že splnili všechny požadavky zákona pro uzavření manželství. S písemnou žádostí o vydání osvědčení je třeba obrátit se  na matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. K vydání osvědčení se překládají matričnímu úřadu stejné doklady jako při uzavření manželství občanskou formou.

8

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 

Dotazník k uzavření manželství snoubenci obdrží na kterémkoli matričním úřadu nebo v sekci formulářa na webových stránkách města Orlová. 

9

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

 

Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky, je zpoplatněno částkou 5000 Kč.

Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR, je zpoplatněno částkou 3000 Kč.

Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost je zpoplatněno částkou 3000 Kč.

Vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku 500 Kč.

Poplatky se hradí v hotovosti.

10

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 

Lhůty nejsou stanoveny. 

11

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

 

Sňatečný obřad je veřejný, slavnostní a činí se v přítomnosti dvou svědků. Snoubenci projeví vůli, že spolu vstupují do manželství před starostou, místostarostou nebpo pověřeným členem zastupitelstva obce., dále před poslancem nebo senátorem  a to ve sprváním obvodu kteréhokoli matričního úřadu za podmínky předložení písemného prohlášení poslance. Dále lze uzavřít manželství před oddávajícím (pověřeným zastupitelem obce), který má odbornou způsobilost podle § 9 odst. 1, v tomto případě musí snoubenci předložit oddávajícímu osvědčení , že splnili všechny požadavky pro uzavření sňatku.

12

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 207/2001 Sb.,  kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb.m, o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém

13

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

 

V případě nevyhovění žádosti o vydání osvědčení ke  sňatku je možno podat odvolání proti rozhodnutí.

14

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

 

Sankce nejsou stanoveny.

15

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 

Městský úřad Orlová, odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad.

16

Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

 

Alena Salamonová  

17

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

 

01.01.2024

18

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

 

29.04.2024Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOCX [18.3KB] 24.1.2024

Datum zveřejnění/aktualizace: 29.4.2024

Zpět na výpis