Oznámení o přijetí předchozího příjmení po rozvodu

1

Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

 

Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popřípadě, že upouští od společného příjmení vedle příjmení dřívějšího.

2

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádosti apod.):

 

Rozvedený manžel(ka), který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela nebo který spolu s příjmením společným na druhém místě uváděl příjmení předchozí.

3

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

 

Je nutno učinit   oznámení o přijetí dřívějšího (předchozího) příjmení do 6 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství.

4

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 

Oznámení učiňte písemně nebo ústně do protokolu na kterémkoliv matričním úřadu. Bylo-li manželství uzavřeno v cizině, lze učinit oznámení také prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v cizině nebo přímo u zvláštní matriky (Úřadu městské část Brna.-střed).

5

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

 

Městský úřad Orlová, Osvobození 796, Orlová-Lutyně .

6

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit::

 

Městský úřad Orlová, Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad, Osvobození 796, Orlová-Lutyně, matrika, kanc. č. 238,

Alena Salamonová, tel.: 596581220
Irena Lindertová, tel.: 596581238

Úřední dny:
po, st  8.00-11.30 a 12.30-17.00, čt.: 8.00-11.30-13.30
út, pá: pouze pro objednané

7

Jaké doklady a informace musíte mít sebou:

 

  • platný doklad totožnosti
  • oddací list (nemusí se předkládat v případě, že oznámení se činí přímo u matričního úřadu v místě uzavření manželství)
  • doklad o rozvodu manželství s údajem o nabytí právní moci
  • předkládá-li rozvedený manžel cizozemské doklady, je třeba, aby tyto měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí mít ověření, nestanoví-li smlouva jinak a překlad do jazyka českého soudním tlumočníkem.

8

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 

Formuláře nejsou stanoveny. Lze vyplnit přímo na matrice nebo oznámit ústně do protokolu.

9

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

 

 

10

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 

Manžel, který při uzavření manželství přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího. Pokud zmešká uvedenou lhůtu po právní moci rozhodnutí, může požádat příslušný matriční úřad o povolení změny příjmení.   Rozvedenému manželovi, který oznámení do šesti měsíců po rozvodu učinil, je matričním úřadem vydáno potvrzení.

11

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

 

-  

12

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 

  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • vyhláška č. 207/2001 Sb.,  kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 634/2004 Sb.m, o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

13

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

 

Proti rozhodnutí o zamítnutí oznámení o přijetí svého dřívějšího příjmení nebo od upuštění společného příjmení je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal.

14

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

 

Sankce nejsou stanoveny.

15

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 

Městský úřad Orlová, Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad.

16

Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

 

Alena Salamonová  

17

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

 

01.01.2024

18

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

 

23.01.2024


Datum zveřejnění/aktualizace: 1.11.2021

Zpět na výpis