Nahlížení do matričních knih

1

Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

 

Nahlédnutím do matriční knihy můžete zjistit všechny zapsané údaje.

2

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádosti apod.):

 

  • fyzická osoba, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům (tj. manžel, rodiče, prarodiče, vnuci a pravnuci) a dále zmocněncům těchto osob (plná moc s úředě ověřeným podpisem)
  • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků
  • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949
  • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplantnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků

 

 

3

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

 

S ústní či písemnou žádostí (lze vyplnit na místě) o povolení nahlédnout do matiční knihy se obraťte na matriční úřad dle místa narození, úmrtí či uzavření manželství. Nahlížet do matriční knihy a činit z ní výpisy lze za přítomnosti matrikáře. V případě osvojení mohou do zápis nahlédnout pouze osvojitelé a po dovršení 12 leti i osvojenec, pokud nebylo soudem rozhodnuto o utajení ovojení, pokud bylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení, může osvojenec nahlédnout do zápis až po nabytí svéprávnosti.

4

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 

Podáním žádosti.

5

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

 

U matričního úřadu, u kterého je veden zápis v matriční knize.

6

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit::

 

Městský úřad Orlová, odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad, Osvobození 796, Orlová-Lutyně, matrika, kanc. č. 238, Alena Salamonová, tel.: 596581220
Irena Lindertová, tel.: 596581238

Úřední dny:
po, st  8.00-11.30 a 12.30-17.00, čt.: 8.00-11.30-13.30
út, pá: pouze pro objednané

7

Jaké doklady a informace musíte mít sebou:

 

  • doklad totožnosti
  • doklady prokazující oprávněnost k nahlížení (tj. matriční doklady prokazující příbuzenskou linii)

8

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 

Formuláře nejsou stanoveny, lze volnou formou (i namístě). 

9

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

 

Za každou matriční událost 20 Kč.

10

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 

Na počkání, pokud je zápis v matriční knize nalezen.

11

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

 

 

12

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 

  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 634/2004 Sb.m, o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

13

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

 

Proti rozhodnutí o zamítnutí je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal. 

14

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

 

Sankce nejsou stanoveny.

15

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 

Městský úřad Orlová, odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad.

16

Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

 

Alena Salamonová  

17

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

 

01.01.2015

18

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

 

01.11.2021


Datum zveřejnění/aktualizace: 1.11.2021

Zpět na výpis