Žádost o matriční doklad

1

Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

 

Matriční úřad vydá prvopis matričního dokladu( rodný, oddací nebo úmrtní list), zašle jej oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti. Pokud jste ztratili rodný, oddací nebo úmrtní list, matriční úřad vám vydá jeho druhopis.

2

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádosti apod.):

 

Matriční úřad vydá matriční doklad:

 • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny (manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), jejím sourozencům a zplnomocněným zástupcům
 • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků
 • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12. 1949
 •  fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků
 • matriční úřad vydá školským zařízením pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči rodný list fyzické osoby umístěné v těchto zařízeních
 • matriční úřad vydá úmrtní list fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo je vypravitelem pohřbu.

3

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

 

Splnění zákonných podmínek.

4

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 

Žadatel se obrátí osobně nebo písemně na matriční úřad obce, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela. Jde-li o narození, uzavření manželství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak na úřad Městské části Brna, Brno-střed (zvláštní matrika).

5

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

 

Městský úřad Orlová, Osvobození 796, Orlová-Lutyně pokud se osoba, o jejíž matriční doklad se jedná, narodila, zemřela nebo uzavřela manželství v Orlové.

6

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit::

 

Městský úřad Orlová, odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad, Osvobození 796, Orlová-Lutyně, matrika, kanc. č. 238:

Alena Salamonová, tel.: 596581220
Irena Lindertová, tel.: 596581238

Úřední dny:
po, st  8.00-11.30 a 12.30-17.00 h, čt.: 8.00-11.30 a 12.30-13.30 h
út, pá: pouze pro objednané

7

Jaké doklady a informace musíte mít sebou:

 

 • doklad, kterým prokážete svoji totožnost
 • veřejnou listinu (rodný list, oddací list apod.), ze které bude možné dovodit, že zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí se týká členů jeho rodiny, nebo jeho sourozenců, nebo kterým prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,
 • plnou moc s úředně ověřeným podpisem, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce

 

8

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 

Formuláře nejsou stanoveny.

9

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

 

Za vydání druhopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu je stanoven správní poplatek ve výši 100 Kč (za prvopis se poplatek nehradí).

10

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 

Lhůta pro vyřízení je 30 dnů. 

11

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

 

-  

12

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 207/2001 Sb.,  kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb.m, o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

13

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

 

Proti rozhodnutí o zamítnutí  vydání matričního dokladu je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal. 

14

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

 

Sankce nejsou stanoveny.

15

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 

Městský úřad Orlová, odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad.

16

Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

 

Alena Salamonová  

17

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

 

15.01.2014 

18

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

 

01.11.2021


Datum zveřejnění/aktualizace: 1.11.2021

Zpět na výpis