Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

1. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Jelikož zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů nezná termín  "odhlášení"  z trvalého pobytu, zbývá občanovi pouze možnost podání návrhu na "zrušení údaje o místu trvalého pobytu" ze závažných důvodů občanům, kterým zaniklo užívací právo k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento obejkt nebo jeho vymezenou část.  

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Podat návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu je oprávněn vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba, což je osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněná užívat objekt, anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.  Zrušit údaj o místu trvalého pobytu lze provést také z moci úřední. Občan  nemůže podat návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu k vlastní osobě, může provést pouze "změnu" adresy trvalého pobytu, v případě, že by odjížděl do ciziny na delší dobu, může v tomto přípaadě ukončit pobyt na území České republiky (viz. životní situace "změna trvalého pobytu").

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

a) Na návrh oprávněné osoby pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu musí být splněny dvě podmínky, a to obě současně. První podmínkou je zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana. Druhá podmínka neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část (nezdržuje se v objektu). 

b) Z moci úřední rozhodne ohlašovna o zrušení údaje o místu trvalého pobytu:
- byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností;     
- byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení.

4. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Správní řízení je  zahájeno dnem, kdy  navrhovatel podá návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Návrh musí mít předepsané náležitosti, musí být zřejmé, kdo činí návrh, které věci se týká a co navrhuje, vč. identifikačních údajů fyzických osob (jméno, popř. jména, příjmení, datum narození, údaj o adrese trvalého pobytu). V návrhu je třeba uvést důvody, které vedou k podání návrhu na  zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Zároveň je  třeba doložit k návrhu originály listinných dokladů nebo ověřené kopie dokazující oprávněnost podání návrhu. Navrhovatel je povinen dokázat správnímu orgánu, že se občan, kterému chce zrušit trvalý pobyt, nezdržuje v objektu (např. svědeckou výpovědí souseda, domovníka apod.), a že mu zaniklo užívací právo k objektu.  Důkazní břemeno je na straně navrhovatele.

Užívací právo k nemovitosti nebo její vymezené části vzniká na základě listinného právního titulu, příp. jako tzv. odvozené užívací právo vyplývající z vyživovací povinnosti mezi rodinnými příslušníky. Vyživovací povinnost rodičů vzniká (nejčastěji) narozením dítěte a většinou trvá do doby, pokud dítě není samo schopno se živit (§ 911 občanského zákoníku). Schopnost dítěte k tomu, aby se živilo samo, není závislá na dosažení určité věkové hranice, nýbrž na tom, kdy se dítě stane způsobilé zajišťovat své vlastní odůvodněné potřeby. To znamená, že vyživovací povinnost k dítěti nezaniká vždy v okamžiku, jakmile dítě dosáhne 18 let. Navrhovatel má dle § 12 odst. 2 zákona o evidenci obyvatel povinnost správnímu orgánu prokázat splnění obou podmínek, uvedených v ust. § 12 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel. Ve sporných případech, týkající se zrušení vyživovací povinnosti nebo zrušení užívacího práva, bude správní orgán požadovat písemný listinný důkaz prokazující výše uvedenou skutečnost (např. rozsudek soudu o zániku vyživovací povinnosti nebo rozsudek soudu o vyklizení občana z objektu).

5. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit:

Příslušným správním orgánem je ohlašovna (věcná příslušnost je daná § 12 odst. 1 zákona o evidenci obyvatel) dle místa trvalého pobytu občana (místní příslušnost - daná  § 11 odst. 1 písm. d) správního řádu).

6. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Návrh na podání zrušení údaje o místu trvalého pobytu můžete podat na městském úřadě, evidence obyvatel  (vždy podle místa trvalého pobytu občana, kterému se ruší trvalý pobyt).

Městský úřad Orlová, odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad, oddělení živnostenského úřadu a občansko-správních agend, Osvobození 796, Orlová-Lutyně, přízemí, blok "B", kan. č. 102, evidence obyvatel.

       Kateřina Štebelová, úředník evidence obyvatel, tel. 596 581 239

       Lenka Pěntková, úředník evidence obyvatel, tel. 596 581 239

v úřední dny: Pondělí, Středa od 8:00-11:30; 12:30-17:00 hod.

                    Čtvrtek:               od 8:00-11:30; 12:30-13:30 hod.

7. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

K návrhu o zrušení údaje o místu trvalého pobytu musíte předložit:

 • občanský průkaz;
 • doklady prokazující vlastnické právo či užívací právo k objektu (např.  nájemní smlouva, písemné potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu dražby (příklepem licitátora) apod.;
 • evidenční či výpočtový list, popř. potvrzení o počtu osob, přihlášených v bytě;
 • v případě rozvedených manželů je třeba předložit rozsudek o rozvodu manželství s doložkou nabytí právní moci;
 • doklad o majetkovém vypořádání bývalých manželů - kdo bude užívat byt po rozvodu;
 • popř. další listinné doklady, dle jednotlivých případů.

Dle novely zákona o evidenci obyvatel s účinností od 01.01.2016 byl v zákoně o evidenci obyvatel vložen § 12a, kdy vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba podle § 10 odst. 6 písm. c) nedokládá ohlašovně při podání žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu neexistuje zákonem předepsaná forma žádosti. Každý občan sám sepíše na čistý papír svůj návrh ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu, který musí obsahovat předepsané náležitosti - jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého pobytu navrhovatele, název a adresa úřadu, kterému se návrh předkládá, jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého pobytu osoby, které se údaj o místu trvalého pobytu ruší. Nutno uvést svědka, datum narození a adresu trvalého pobytu.  Datum a místo podání návrhu. V návrhu musí být uvedeny důvody, které vedou k podání návrhu, dále zda navrhovatel ví, kde se osoba, jíž ruší trvalý pobyt, zdržuje. Tento návrh musí být stvrzen podpisem navrhovatele. Správní orgán vytvořil vzor návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu, který je možno použít a je zveřejněn na stránkách města v sekci "formuláře ke stažení".

Pozn.: "Vzor" návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu je k dispozici na evidenci obyvatel, kancelář č. 102, přízemí, blok "B".

9. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Za správní řízení, v němž se rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, se dle novely zákona vybírá správní poplatek 100,- za každou osobu, které se ruší údaj o místu trvalého pobytu. Správní poplatek je splatný před provedením úkonu, bez uhrazení správního poplatku není možno provést správní řízení - dle zákona č. 634/2014 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro správní řízení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  Odvíjí se hlavně od dokazování, přebírání zásilek, zda se ustanovuje opatrovník, apod.

11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Účastníkem správního řízení je navrhovatel a osoba, které se zrušení údaje o místu trvalého pobytu týká.  

12. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu, v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem, nebo prostřednictvím datové schránky. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popř. doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.  

13. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který byl doplněn o položky e).

14. Jaké jsou související předpisy:

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

 

 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Jako opravný prostředek může účastník řízení využít práva na odvolání proti vydanému rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu na základě  ust. § 81 - 93  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Toto odvolání proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu Orlová, který rozhodnutí vydal. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po oznámení písemného vyhotovení rozhodnutí. V případě uložení písemnosti se lhůta počítá ode dne následujícího po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Dle zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, lze fyzickým osobám za neoprávněně pozměněné nebo padělané doklady, ohlásí-li nepravdivé údaje k jejich zavedení do informačního systému a neoprávněně nakládá s rodným číslem jiné fyzické  osoby,  uložit sankci  do výše  100.000 Kč.

Kdo správnímu úřadu, ve lhůtě jim stanovené, nepředloží požadované doklady pro ověření správnosti a  úplnosti  údajů,  vedených  v  informačním  systému,  uložit  sankci  do výše 25.000 Kč. 

U právnických osob, které se dopustí správního deliktu:

a) neoprávněně nakládá s rodným číslem je možno uložit sankci ve výši do 1.000.000 Kč
b) neoprávněně využívá rodná čísla je možno uložit sankci do výše 10.000.000 Kč.

Nesplnění povinnosti dle zákona o občanských půkazech (do 15 dní od nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu si vyřídit nový občanský průkaz), je bráno jako přestupek, za který lze uložit pokutu do výše 10.000,- Kč.

 

17. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Nejčastější dotaz občanů je, kdo je u nich v bytě hlášen k trvalému pobytu. Evidence obyvatel eviduje pouze trvalé pobyty dle adresy, tj. čísel popisných a názvů ulic, nikoli podle čísla bytu.

Další dotazy směřují k přihlášení se k trvalému pobytu na úřední adresu. Tuto možnost zákon neumožňuje. Na úřední adrese jsou ze zákona hlášení občané:

 • kteří se narodili matce cizince;
 • občané, kterým byl zrušen trvalý  pobyt;
 • občané, kteří získali státní občanství České republiky;
 • občané, kteří ukončili pobyt v cizině a nemají možnost se přihlásit k trvalému pobytu do objektu, který je určen k bydlení, rekreaci nebo ubytování.

Dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, není možno se přihlásit na úřední adresu, jelikož není splněna podmínka ust. § 10 odst. 1, tj. objekt (budova úřadu) není určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

18. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

- sborník materiálů z konference Veřejného ochránce práv k problematice trvalého pobytu, konaného dne 25.10.2007 v Brně - viz. www.ochrance.cz

- internetové stránky Krajského úřadu v Ostravě - www.kr-moravskoslezsky.cz

19. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Dnem nabytí právní moci rozhodnutí končí v souladu s ust. § 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, platnost občanského průkazu s údajem o místě původního trvalého pobytu. Občan je povinen do 15 pracovních dnů ode dne, kdy nabude právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, požádat o vydání nového občanského průkazu. Pokud tak neučiní, dopustí  se   přestupku na úseku občanských průkazů, za který lze uložit pokutu do výše 10.000 Kč.

20. Za správnost návodu odpovídá:

Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad,  oddělení živnostenského úřadu a občansko-správních agend - Lenka Pěntková, úředník evidence obyvatel    

21. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

08.12.2008  

22. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

15.07.2020


Datum zveřejnění/aktualizace: 15.7.2020

Zpět na výpis