Vyřízení cestovních dokladů

1

Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

 

Cestovní doklad České republiky může mít pouze občan České republiky.

Cestovní doklad je veřejná listina, která opravňuje občana k překračování státních hranic.

Překročit  státní hranici přes hraniční přechod lze  jen s platným cestovním dokladem, u členských států EU lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz. 

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává:

 • ve lhůtě 30 dnů
 • je-li žádost podána  na zastupitelském úřadě v zahraničí - ve lhůtě 120 dnů;
 • ve zkrácené lhůtě 5 pracovních dnů - cestovní pas lze převzít u obecního úřadu s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost nebo na Ministerstvu vnitra
 • v pracovních dnech do 24 hodin - cestovní pas lze převzít pouze u Ministerstva vnitra na adrese: Na Pankráci 1623/72, Praha 4, v blízkosti stanice metra Pražského povstání (metro C). 

Cestovní pasy se vydávají s dobou platnosti:

 • občanům ve věku do 15 let ................... na 5 let,
 • občanům starším 15 let ........................ na 10 let

Dobu platnosti cestovních pasů nelze prodloužit.

Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo zrušeno

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009 a podle zákona č. 197/2010 Sb., skončilo dnem 1. července 2011 zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů. Provedené zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů byly platné pouze do 26. června 2012, po tomto datu mohou děti cestovat jen s vlastním cestovním dokladem. Toto opatření se týká i zápisu dětí provedených do občanských průkazů rodičů. Skončením platnosti zápisu dětí v cestovních dokladech rodičů však nekončí platnost cestovních dokladů rodičů.

Zapisování titulů

Zapisování titulů do cestovních dokladů bylo zrušeno. Jedinou změnou údajů v cestovním dokladu, kterou lze provést, je prodloužení doby platnosti cestovního průkazu. Dobu platnosti cestovního průkazu prodlužuje na žádost občana zastupitelský úřad.

Cestujete-li do členských států Evropské unie, postačuje ke vstupu a pobytu na území těchto států platný cestovní doklad. Při cestě do ostatních států je třeba zjistit, zda se kromě platného cestovního dokladu uplatňují další podmínky vstupu a pobytu:

 • zda má Česká republika s daným státem uzavřenou bezvízovou dohodu či nikoliv. Bezvízová dohoda stanoví, po jakou dobu a na jaké cestovní doklady se lze v daném státě zdržovat bez víza
 • zda daný stát požaduje minimální platnost cestovního dokladu v souvislosti se vstupem a pobytem na svém území


Bližší informace získáte na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz.  

2

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádosti apod.):

 

Žádost o vydání cestovního dokladu, popřípadě o provedení změn v něm zapsaných údajů nebo o jejich doplnění může podat občan starší 15 let. Pokud je občan nezletilý, je součástí žádosti písemný souhlas zákonného zástupce, poručníka, opatrovníka, pěstouna, osoby, které je nezletilý občan svěřen do osobní péče, ředitele zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podepsaný jejich úředně ověřeným podpisem.


Za občana mladšího 
15 let podává žádost zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

3

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

 

 Splnění zákonných podmínek.

4

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 

 Návštěvou a podáním žádosti u příslušného úřadu.

5

Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit:

 

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (včetně převzetí vyhotoveného dokladu) lze od 1.1.2016 podat  u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u zastupitelského úřadu. Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě nelze podat u zastupitelského úřadu.

Od 1.července 2018 lze o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě žádat rovněž u Ministerstva vnitra.

Převzetí cestovního pasu:

Vyžaduje se osobní převzetí cestovního pasu občanem, jemuž se cestovní doklad vydává (občan starší 15 let),  zákonným zástupcem anebo osobou, která podala žádost místo zákonného zástupce, např. pěstouna. Cestovní doklad může převzít z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji  lze převzít  u úřadu, u něhož byla žádost o jeho vydání podána, případně u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle požadavku žadatele. Pokud chce žadatel převzít cestovní pas u jiného úřadu, než u kterého byla podána žádost, uhradí při převzetí cestovního pasu správní poplatek Kč 100,-. U Ministerstva vnitra lze od 1. července 2018 převzít cestovní pasy vydané ve zkrácené lhůtě. Cestovní pas vydaný v pracovních dnech ve zkrácené lhůtě do 24 hodin lze převzít pouze u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 1623/72, Praha 4, v blízkosti stanice metra Pražského povstání (metro C).

6

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 

Městský úřad Orlová, Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad, oddělení živnostenského úřadu a občansko-správních agend, Osvobození 796, Orlová-Lutyně, přízemí, kanc. č. 101 - blok B (dříve budova Policie ČR)

Jana Marmolová, tel.: 596 581 227
Renata Miklósyová, tel.: 596 581 254
Lenka Mrusková, tel.: 596 581 255

Bc. Lenka Skoumalová, tel.: 596 581 237

 

Úřední dny:

Pondělí a středa:  8.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Čtvrtek: 8.00 - 11.30 a 12.30 - 13.30

Prostřednictvím systému rezervace lze využít možnost objednat se. Systém rezervace se nachází v úvodní části internetových stránek města. www.mesto-orlova.cz

7

Jaké doklady a informace musíte mít sebou:

 

Vydání cestovního dokladu pro občana staršího 18 let:

 • platný občanský průkaz

Vydání cestovního dokladu pro nezletilého občana staršího 15-ti let

 • nezletilý občan se dostaví s rodičem (zákonným zástupcem)
 • oba předloží platné občanské průkazy a nezletilý svůj rodný list
 • zákonný zástupce jiný než rodič předloží k žádosti rozsudek soudu o ustanovení opatrovníkem

Vydání cestovního dokladu pro  nezletilého občana mladšího 15-ti let:

 • rodný list občana mladšího 15 let
 • cestovní pas nebo občanský průkaz
 • zákonný zástupce (rodič) předloží platný občanský průkaz
 • jiný zákonný zástupce předloží platný občanský průkaz a rozsudek soudu o ustanovení opatrovníkem
 • žádá-li se o vydání 1. cestovního pasu je povinností předložit mimo výše uvedené doklady i podklady pro ověření státního občanství: rodné listy obou rodičů nezletilého nebo jejich oddací list vydaný před 1.7.2001, rodný list prarodiče nezletilého, narodil-li se po 31.12.1953, listinu o udělení státního občanství nebo osvědčení o státním občanství v případě, nabyl-li nezletilý nebo jeho rodiče státní občanství České republiky na základě žádosti, volby nebo prohlášení.
 • osvědčení o státním občanství se vyžaduje pouze v případě, vzniknou-li důvodné pochybnosti  o tomto údaji

Při vydání prvního cestovního pasu je občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, povinen prokázat státní občanství České republiky dokladem o státním občanství.

U podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji  se nevyplňuje  úřední tiskopis a nepředkládá se fotografie.

Pokud je občan držitelem neplatného cestovního pasu vrátí ho neprodleně a bez zbytečného odkladu (nikoliv až u podání žádosti).

8

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 

 Podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

 • žádost se nepodává na úředním tiskopisu, občan u příslušného úřadu pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu
 • nepřikládá se fotografie, podobu občana pořizuje příslušný úřad při podání žádosti, proto se občan musí dostavit osobně

Žádost o provedení změn údajů nebo doplnění údajů v cestovním dokladu (prodloužení doby platnosti cestovního průkazu) provádí na základě žádosti občana pouze zastupitelský úřad)

9

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

 

Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat:  

ve lhůtě 30 dnů

 • občanům starším  15 let                                               Kč 600,--
 • občanům mladším 15 let                                              Kč 100,--

OD 1. července 2018 došlo ke změně správních poplatků  i lhůt u cestovních pasů vydaných ve zkrácené lhůtě

OBČANÉ STARŠÍ 15 LET

ve zkrácené lhůtě 5 pracovních dnů

 • při podání i převzetí u MV..............................Kč 3.000,-
 • při podání i převzetí u téhož úřadu.................Kč 3.000,-
 • při podání u úřadu........................................Kč 2.000,-   a převzetí u MV .................. Kč 1.000,-    

ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne (je možné převzetí pouze u Ministerstva vnitra)

 • při podání i převzetí u MV..............................Kč 6.000,-
 • při podání u úřadu .......................................Kč 4.000,-  a převzetí u MV ....................Kč 2.000,-     

OBČANÉ MLADŠÍ 15 LET

ve zkrácené lhůtě 5 pracovních dnů

 • při podání i převzetí u MV ............................. Kč 1.000,-
 • při podání i převzetí u téhož úřadu .................Kč 1.000,-
 • při podání u úřadu ....................................... Kč 500,- a převzetí u MV ........................ Kč 500,-

ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne (je možné převzetí pouze u Ministerstva vnitra)

 • při podání i převzetí u MV ............................. Kč 2.000,-
 • při podání u úřadu ....................................... Kč 1.500,-   a převzetí u MV ................... Kč 500,-

Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, kde žádost podal

Pokud podal žádst u obecního úřadu obce s rozšřenou působností a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.

V případě, že občan žádá o převzetí cestovního pasu u jiného obecního úřadu s rozšířenou působností, než u kterého o jeho vydání požádal, uhradí u převzetí cestovního pasu správní poplatek ve výši Kč 100,-.

10

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 

 Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává:

 • ve lhůtě 30 dnů
 • je-li žádost podána  na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů;
 • ve zkrácené lhůtě 5 pracovních dnů - cestovní pas lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost nebo u Ministerstva vnitra
 • v pracovních dnech do 24 hodin - cestovní pas lze převít pouze u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 1623/72, Praha 4, v blízkosti stanice metra Pražského povstání (metro C).

Občan je povinen:

 • bez zbytečného odkladu odevzdat neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, kteý je zaplněn záznamy, kterémukoliv orgánu příslušnému k jeho vydání, zastupitelskému úřadu nebo na vyžádání orgánům policie
 • ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, zničení cestovního dokladu anebo jeho nález kterémukoliv orgánu příslušnému k jeho vydání, poprípadě kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, matričnímu úřadu nebo nejbližšímu útvaru policie

11

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

 

-  

12

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 

 • Zákon č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech
 • Vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracování biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, ve znění pozdějších předpisů

13

Jaké jsou související předpisy:

 

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

14

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

 

Cestovní doklady se vydávají ve správním řízení, vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Proti rozhodnutím ve věcech cestovních dokladů (např. proti rozhodnutí odepření vydání cestovního dokladu) lze podat odvolání k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. O odvolání rozhoduje příslušný krajský úřad.

15

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

 

Pokud občan nesplní povinnost nebo poruší zákaz stanovený zákonem o cestovních dokladech,  může být takové jednání posouzeno jako přestupek. Přestupky na úseku cestovních dokladů jsou upraveny v § 34a zákona o cestovních dokladech.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:

 • poruší povinnost chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím
 • neoprávněně provede zápis, změnu nebo opravu v cestovním dokladu,
 • se úmyslně vyhne nebo se odmítne podrobit kontrole cestovních dokladů při překračování státních hranic České republiky na hraničním přechodu
 • při opuštění území České republiky neoprávněně překročí státní hranice bez platného cestovního dokladu
 • neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního dokladu,
 • neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je  zaplněn záznamy,
 • neodevzdá neplatný cestovní doklad v případě ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, pokud jej poté nalezne nebo získá zpět jiným způsobem,
 • úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije cestovní doklad
 • požaduje nebo přijme cestovní doklad jako zástavu nebo odebere cestovní doklad při vstupu do objektu nebo na pozemek
 • pořídí kopii cestovního dokladu a neprokáže souhlas občana  (držitele cestovního dokladu)
 • neoprávněně zpracovává údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji

Za výše uvedené přestupky lze uložit pokutu do 10.000,- Kč.

Jedná-li se o neoprávněné zpracovávání údajů v nosiči dat s biometrickými údaji, lze uložit pokutu do 1.000.000,- Kč.

16

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 

Městský úřad Orlová, Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad

17

Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

 

Bc. Eliška Floriánová

18

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

 

02.08.2021

19

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

 

23.06.2023


Datum zveřejnění/aktualizace: 23.6.2023

Zpět na výpis