Trvalý pobyt

1. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštních právních předpisů označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním číslem a který je podle zvláštního právního předpisu určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého:

 • je místo trvalého pobytu jeho matky nebo osvojitelky;
 • nemá-li matka nebo osvojitelka na území České republiky trvalý pobyt nebo není-li matka nebo osvojitelka občanem, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození místo trvalého pobytu otce nebo osvojitele;
 • získá-li občan státní občanství České republiky určením otcovství, je místem jeho trvalého pobytu trvalý pobyt otce v době nabytí státního občanství;
 • v případě, že nelze zjistit místo trvalého pobytu občana (viz. předchozí dva body), rozumí se místem trvalého pobytu občana sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se občan narodil nebo sídlo zvláštní matriky v Brně  v případě, že se narodil v cizině.

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

 • k trvalému pobytu dle zákona o evidenci obyvatel se může přihlásit pouze občan;
 • za občana mladšího 15 let ohlásí změnu trvalého pobytu jeho zákonný zástupce nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu;
 • za občana, jehož svépravnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce;
 • za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Nutno osobně navštívit ohlašovnu v místě, kde se občan hlásí k trvalému pobytu a předložit:

 • platný občanský průkaz nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou;
 • doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu (např. nájemní smlouva, podnájemní smlouva, práva, písemné potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu dražby - příklepem licitátora,);
 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu;
 • uhradit správní poplatek.

Pokud se občan hlásí k trvalému pobytu k jiné osobě, musí se dostavit na ohlašovnu v přítomnosti osoby, ke které se chce nahlásit k trvalému pobytu. Osoba, která dává souhlas k přihlášení k trvalému pobytu, musí předložit doklad o užívání bytu nebo vlastnictví domu a platný občanský průkaz.

4. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní návštěva ohlašovny, není možno tento úkon činit písemně, nebo jinou elektronickou formou.

5. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Na městském úřadě v místě, kde jste si zvolili trvalý pobyt a chcete se přihlásit k trvalému pobytu.

6. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Orlová, Osvobození 796, Orlová-Lutyně, odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad, oddělení živnostenského úřadu a občansko-správních agend - evidence obyvatel kancelář č. 102, přízemí, blok B.

       Kateřina Štebelová, úředník evidence obyvatel, tel.: 596 581 239

       Lenka Pěntková, úředník evidence obyvatel, tel.: 596 581 239

Úřední hodiny: Po, St       8:00-11:30; 12:30-17:00 hod.

                        Čt             8:00-11:30; 12:30-13:30 hod.

7. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • platný občanský průkaz,  nemá-li občan platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou;
 • nájemní smlouvu;
 • podnájemní smlouvu;
 • kupní smlouvu (obsahující doložku katastru nemovitostí o vkladu práva);
 • písemné potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu dražby (příklepem licitátora);
 • pravomocné usnesení o dědictví;
 • výpis z katastru nemovitostí;
 • u dětí do 15 let předložit rodný list.

Dle novely evidence obyvatel účinné od 01.01.2016 je nově v zákoně vložen § 12a, kdy vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba podle § 10 odst. 6 písm. c) nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu, při podání žádosti o sdělení údajů o občanovi, k němuž je veden údaj o místě trvalého pobytu na adrese objektu, nebo v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu své vlastnické právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 • přihlašovací lístek k trvalému pobytu

Formulář k přihlášení k trvalému pobytu (přihlašovací lístek) je k dispozici na evidenci obyvatel - kancelář č. 102, přízemí, blok "B".

9. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Za provedení úkonu změny trvalého pobytu se vybírá správní poplatek ve výši 50 Kč podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Správní poplatek se hradí v hotovosti při vyřízení změny trvalého pobytu přímo v kanceláři č. 102 - evidence obyvatel, přízemí, blok "B", kde občan obdrží po zaplacení potvrzení o zaplacení správního poplatku.

Od správního poplatku jsou dle zákona o správních poplatcích osvobozeny osoby maldší 15-ti let.

10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Pokud občan předloží požadované doklady k provedení změny údaje o trvalém pobytu a nevznikne žádná překážka, je tato záležitost vyřízená na místě ihned. Dnem přihlášení občana na novou trvalou adresu zanikne původní adresa trvalého pobytu.  

11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

V případě, kdy občan je majitelem domu nebo nájemníkem bytu a předloží k tomuto oprávnění či vlastnictví, popř. si správní orgán tuto skutečnost ověří dálkovým přístupem do katastru nemovitostí, není další účastník řízení.

Pokud se občan chce přihlásit k trvalému pobytu k jiné osobě, která je vlastníkem nebo nájemcem bytu (popř. domu), je dalším účastníkem řízení dotyčná osoba, která dává souhlas.

12. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Ke změně trvalého pobytu ne, je nutná osobní návštěva ohlašovny.  

13. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

14. Jaké jsou související předpisy:

 • Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění;
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech;
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Zjistí-li se při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory údajů s údaji v agendovém informačním systému evidence obyvatel, vyzve ohlašovna občana k jejich odstranění. Ve výzvě stanoví lhůtu k jejich odstranění, nejméně však 15 dnů. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna trvalého pobytu nebude zaevidována. Postupuje se dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  

16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

U fyzických osob, které předloží správnímu úřadu padělané, či pozměněné doklady, nebo ohlásí nepravdivé údaje správnímu orgánu, nebo neoprávněně nakládá s rodným číslem, mohou být uloženy sankce až do výše 100.000 Kč.

U fyzických osob, které  ve lhůtě stanovené správním úřadem nepředloží požadované doklady správnímu úřadu, mohou být uloženy sankce do výše 25.000 Kč.

17. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Jaké doklady je třeba předložit při ohlášení změny adresy trvalého pobytu. Nutnost hrazení správního poplatku, v jaké výši a jakou formou. Zda je třeba se odhlašovat z místa původního trvalého pobytu. Zda je možné přihlásit se k trvalému pobytu na městský úřad – úřední adresu.

Potřebné doklady - viz. odpověď č. 10.

Hrazení správního poplatku - viz. odpověď č. 9

Není třeba se odhlásit z místa původního trvalého pobytu. Dnem přihlášení se k novému trvalému pobytu automaticky ze zákona zaniká adresa předešlého trvalého pobytu.

Dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, není možno se přihlásit na úřední adresu, jelikož není splněna podmínka ust. § 10 odst. 1, tj. objekt (budova úřadu) není určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Na městském úřadě mají trvalé bydliště pouze občané, kterým byl trvalý pobyt zrušen ve správním řízením nebo v zákonem stanovených podmínkách – občané, kteří se narodili matce cizince, občané, kteří získali státní občanství České republiky, občané, kteří ukončili pobyt v cizině a nemají možnost se přihlásit k trvalému pobytu.

18. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Ohlašovna po změně adresy trvalého pobytu (přehlášení, přihlášení) oddělí vyznačenou část občanského průkazu, současně vydá občanovi potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Občan je povinen do 15 pracovních dní od zaevidování změny trvalého pobytu zažádat o vystavení nového občanského průkazu.

V případě, že se občan rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky a odcestovat do ciziny, sdělí tuto skutečnost ohlašovně podle místa trvalého pobytu. Ohlášení této skutečnosti musí být vždy písemně. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny. Občan je povinen po ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky odevzdat občanský průkaz na úseku občanských průkazů. Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky v místě trvalého pobytu je dle zákona o správních poplatcích zpoplatněno částkou ve výši 100 Kč  a na zastupitelském úřadě částkou ve výši 300 Kč.

19. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Po provedení změny trvalého pobytu a obdržení potvrzení o změně trvalého pobytu, je občan povinen do 15 dnů zažádat o vystavení nového občanského průkazu.  

Na písemnou žádost občana lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu. Doručovací adresu, její změnu nebo zrušení ohlásí občan ohlašovně v místě trvalého pobytu nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území České republiky.  Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, že občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny.

20. Za správnost návodu odpovídá útvar, paní:

Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad, oddělení živnostenského úřadu a občansko-správních agend - evidence obyvatel, Lenka Pěntková, úředník evidence obyvatel.

21. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.10.2012  

22. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

14.01.2022

 

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 14.1.2022

Zpět na výpis