Přestupkové řízení

1. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Přestupkem je společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin. Řízení o přestupcích je upraveno zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jako obecném právním předpisu upravujícím správní řízení.

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Oznámení či podnět o spáchání přestupku může učinit každý občan u Policie České republiky, městské policie, nebo osobně podáním učiněným u správního orgánu.

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podmínkou pro řešení životní situace je protiprávní jednání v rozporu se zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Oznámení o přestupku je možno učinit na Policii ČR nebo Městské policii Orlová, popřípadě písemně u příslušného správního orgánu, tedy na Odboru vnitřních věcí a živnostenského úřadu oddělení přestupků.

5. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Orlová, Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad, oddělení přestupků, Energetiků 1308, 735 14 Orlová-Lutyně.

6. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Orlová, Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad, oddělení přestupků, Energetiků 1308, 735 14 Orlová-Lutyně.

Úřední hodiny:

Po, St:   8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
Čt:          8.00 - 11:30, 12:30 - 13:30

Út, Pá:   (pro objednané)

Kontakty:

vedoucí oddělení přestupků: Bc. Jaroslav Horký, tel.: 596 581 804, e-mail: jaroslav.horky@muor.cz
referent přestupků: Bc. Marián Polka, tel.: 596 581 806, e-mail:marian.polka@muor.cz
referent přestupků: Pavel Kaczor, tel.: 596 581 802, e-mail: pavel.kaczor@muor.cz
referent přestupků: Pavlína Golková, tel.: 596 581 807, e-mail: pavlina.golkova@muor.cz
referent přestupků: Bc. Simona Vantuchová, tel.: 596 581 805, e-mail:simona.vantuchova@muor.cz
referent přestupků: Bc. Martina Olšarová, tel.: 596 581 803, e-mail:martina.olsarova@muor.cz

7. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad totožnosti.

8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře nejsou k dispozici. Při sepsání souhlasu osoby přímo postižené přestupkem je nutno uvést, koho označuje za pachatele, kde, kdy a jakým způsobem měl být přestupek spáchán, případně důkazy a svědky protiprávní události.

9. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Za samotné oznámení přestupku se poplatek nevybírá, avšak v případě, že byl přestupce uznán vinným ze spáchání přestupku, uloží se přestupci povinnost uhradit náklady státu spojené s projednáváním přestupku. Náklady řízení se hradí paušální částkou, kterou stanoví Ministerstvo vnitra České republiky. V současné době je výše náhrady nákladů řízení stanovena ve výši 1 000 Kč dle vyhlášky č. 520/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Správní orgán povinen vydat rozhodnutí do 30 dnů od zahájení řízení, v závažnějších případech se připočítává dalších 30 dnů.

11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

V řízení o přestupku jsou účastníci řízení: a) obviněný z přestupku, b) poškozený v části řízení, která se týká jím uplatněného nároku na náhradu škody nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení, c) vlastník věci, která může být nebo byla zabrána, v části řízení týkající se zabrání věci nebo náhradní hodnoty. Dále se mohou na projednávání přestupku podílet osoby, jenž jsou řízení přítomny, avšak postavení účastníka řízení jim nepřísluší (osoba přímo postižená spácháním přestupku, svědci, zákonní zástupci, pracovníci OSPOD-orgán sociálně právní ochrany dětí apod.).

12. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a dále dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zvláštních zákonů, řešících problematiků přestupků.

13. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to podáním učiněným u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. V případě podání odporu proti příkazu je třeba podat odpor ve lhůtě do 8 dnů a to taktéž podáním učiněným u správního orgánu, který napadený příkaz vydal. Správní orgán postupuje v odvolacím řízení podle ustanovení správního řádu, ale s určitými odchylkami, které stanoví zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Proti rozhodnutí o přestupku se může odvolat účastník řízení, ale jednotlivé kategorie účastníků v rozdílném rozsahu - obviněný z přestupku v plném rozsahu, poškozený jen ve věci náhrady škody nebo vydání náhradní hodnoty, vlastník zabrané věci jen proti té části rozhodnutí, ve které se vyslovuje zabrání věci, pokud zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich odvolání připouští.

14. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Dle správního řádu lze uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč. Dle ust. § 62 správního řádu je možno uložit pořádkovou pokutu tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup tím, že:

  • se bez omluvy nedostaví na předvolání ke správnímu orgánu
  • navzdory předchozímu napomenutí ruší pořádek, nebo neuposlechne pokynu úřední osoby.

Pořádkovou pokutu lze uložit také tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání. Účastník řízení nebo svědek, který se bez náležité omluvy nebo dostatečných důvodů na předvolání nedostaví, může být předveden.

15. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Kde mohu oznámit přestupek?

Na Policii ČR, nebo na městském (obecním) úřadu podle trvalého pobytu, nebo podle místa, kde došlo ke spáchání přestupku.

Musím být přítomen jednání správního orgánu?

V případě, že je účast předvolaného nezbytná, obdrží dotyčný písemné předvolání.

Oznámil jsem na Policii ČR, že mě soused urazil na cti, musím dát souhlas se zahájením řízení o přestupku? 

Ano, aby bylo toto oznámení projednáno, musí osoba postižená spácháním přestupku udělit správnímu orgánu souhlas se zahájením řízení o přestupku z moci úřední.

Dozvím se, jak bylo ve věci rozhodnuto?

Rozhodnutí se oznamuje všem účastníkům řízení.

16. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Orlová, Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad, oddělení přestupků.

17. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Bc. Simona Vantuchová 

18. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

29.06.2022

19. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

29.06.2022


Datum zveřejnění/aktualizace: 1.2.2022

Zpět na výpis