Poskytování údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel (AISEO)

1. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Poskytování údajů z AISEO:

 • obyvateli staršímu 15 let na základě žádosti k jeho osobě;
 • jiným subjektům na základě zvláštního právního předpisu;
 • poskytování údajů na základě dožádání osoby ze zahraničí;
 • poskytování údajů vlastníkovi objektu na základě písemné žádosti.

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Poskytování údajů obyvateli

 • starší 15-ti let;
 • za obyvatele mladšího 15-ti let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, žádá zákonný zástupce nebo opatrovník;
 • člen domácnosti, jejichž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem;
 • zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

Výjimku tvoří údaje o osvojeném dítěti a údaj o stupni osvojení.

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Údaje jsou poskytovány:

 • k vlastní osobě
 • k osobě blízké - pouze údaje o úmrtí

Osobou blízkou se pro účely zákona o evidenci obyvatel rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner.

A to na základě:

 • písemné žádosti
 • vyplněného předtisku

4. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Pokud je žádost podána písemnou formou, musí tato obsahovat:

 • jméno, popř. jména, příjmení;
 • rodné číslo;
 • požadované údaje, které mají být poskytnuty;
 • číslo občanského průkazu, cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu cizince nebo průkazu povolení k pobytu azylanta;
 • adresa místa trvalého pobytu nebo adresa místa pobytu obyvatele;
 • úředně ověřený podpis.

Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, pokud žadatel podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.

Poskytování údajů na základě dožádání osoby ze zahraničí - fyzická nebo právnická osoba z jiného státu, než-li Česká republika. V případě obdržení žádosti osoby ze zahraničí se žádost postoupí na Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, které je příslušné k vyřízení takovéto žádosti.

Žádost o poskytnutí údajů z  agendového informačního agendového informačního systému může obyvatel podat elektronicky na formuláři, zpřístupněném ministerstvem dálkovým přístupem, který žadatel po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo podá prostřednictvím datové schránky.

5. Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit:

Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel může občan podat ministerstvu, krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.  Obyvateli staršímu 15 let na základě žádosti poskytuje ministerstvo, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a ohlašovna písemně údaje vedené v agendovém informačním systému evidence obyvatel, s výjimkou některých údajů uvedených v zákoně o evidenci obyvatel.

6. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Orlová, odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad, evidence obyvatel, Osvobození 796, Orlová-Lutyně

       Kateřina Štebelová, úředník evidence obyvatel, tel. 596 581 239

       Lenka Pěntková, úředník evidence obyvatel, tel. 596 581 239

v úřední dny: Pondělí, Středa od 8:00-11:30; 12:30-17:00 hod.

                     Čtvrtek:              od 8:00-11:30; 12:30-13:30 hod.

7. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Potřebné doklady:

 • občanský průkaz, popř. cestovní doklad;

8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel, která je k dispozici v kanceláři č. 109 - evidence obyvatel, přízemí, blok "B".  Zároveň také na stránkách ministerstva vnitra.

9. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní  poplatek  za  výpis  z agendového informačního  systému evidence obyvatel (AISEO) je dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 50 Kč za každou započatou stranu. Správní poplatek je splatný před provedením úkonu.

10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

U Městského úřadu Orlová, odboru vnitřních věcí a živnostenském úřadu, evidence obyvatel nejsou žádné lhůty pro vydání, potvrzení je vydáno na počkání, po vyplnění žádosti a uhrazení správního poplatku, pokud se občan dostaví osobně.

Pokud zažádá občan písemnou formou, je tato lhůta stanovena do 30 dnů od obdržení žádosti a uhrazení správního poplatku.

11. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Žádní další účastníci řízení nejsou. Jelikož mohou být poskytnuty pouze údaje k vlastní osobě a osobě blízké pouze údaje o úmrtí. Nemohou být poskytnuty údaje o osobách cizích nebo blízkých (např. bratr, dcera, manžel, otec apod.).

12. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel můžete podat také elektronicky na formuláři, zpřístupněném ministerstvem dálkovým přístupem, který žadatel po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky provozované podle zvláštního právního předpisu a čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.

13. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

14. Jaké jsou související předpisy:

* Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;

* Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronickém podpisu a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů;

* Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů;

* Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

 

15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Dle zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, lze fyzickým osobám za neoprávněně pozměněné nebo padělané doklady, ohlásí-li nepravdivé  údaje  k  jejich  zavedení  do  informačního systému  a  neoprávněně  nakládá s rodným číslem jiné fyzické  osoby,  uložit sankci  do výše  100.000 Kč.

Kdo správnímu úřadu, ve lhůtě jim stanovené, nepředloží požadované doklady pro ověření správnosti a  úplnosti  údajů,  vedených  v  informačním  systému,  uložit  sankci  do výše 25.000 Kč.

U právnických osob, které se dopustí správního deliktu:

a) neoprávněně nakládá s rodným číslem je možno uložit sankci ve výši do 1.000.000 Kč

b) neoprávněně využívá rodná čísla je možno uložit sankci do výše 10.000.000 Kč.

16. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

internetové stránky Krajského úřadu v Ostravě - www.kr-moravskoslezsky.cz  

17. Za správnost návodu odpovídá útvar, paní:

odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad - Lenka Pěntková, úředník evidence obyvatel. 

18. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:  

01.08.2008  

19. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

15.07.2020


Datum zveřejnění/aktualizace: 15.7.2020

Zpět na výpis