Ověřování shody opisů (kopie) listin a ověřování podpisů (vidimace a legalizace)

1

Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

 

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou. Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy.

Úřad za obsah listin neodpovídá. 

2

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádosti apod.):

 

Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby.

3

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace:

 

 • Vidimace se neprovede:
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk,  němž je listina napsána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem, to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobu na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele
 • je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj podle § 8 písm. f)
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka
 • jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost
 • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena
 • není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, opis anebo kopii pořízenou ze spisu nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.
 • Legalizace se neprovede:
 • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí
 • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy
 • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text
 • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého

4

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 

S požadavkem na vidimaci a legalizaci se lze obrátit na kterýkoli městský nebo obecní úřad, požádá-li o ověření osoba, která se  z vážných  důvodů nemůže dostavit na úřad, může zaměstnanec  legalizaci provést i na jiném vhodném místě (LDN, nemocnice apod.)

5

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

 

Vidimaci a legalizaci provádí krajské úřady, obecní úřady obce s rozšířenou působnosti, obecní úřady, jejichž seznam stanoví vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů, újezdní úřady, Česká pošta a Hospodářská komora České republiky.

6

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit::

 

Městský úřad Orlová, Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad, Osvobození 796, Orlová-Lutyně, matrika, kanc. č. 238,

Alena Salamonová,  tel.: 596581220
Irena Lindertová,      tel.: 596581238
po, st  8.00-11.30 a 12.30-17.00 h, čt.: 8.00-11.30 a 12.30-13.30 h
út, pá: pouze pro objednané

Městský úřad Orlová, odbor výstavy, Staré náměstí 76, Orlová-Město, kanc. č. 322

Bc. David Habdas,  tel.: 596581728
Úřední dny:
po, st  8.00-11.30 a 12.30-17.00 h, čt.: 8.00-11.30 a 12.30-13.30 h
út, pá: pouze pro objednané

7

Jaké doklady a informace musíte mít sebou:

 

 • platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o občana ČR, průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana státu EU, jde-li o cizince, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, je-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany, průkaz k povolení pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl nebo průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osobu požívající doplňkové ochrany, průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.
 • listinu, na níž je požadováno ověření podpisu
 • originál listiny a její fotokopii při požadavku vidimace

8

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 

Formuláře nejsou stanoveny.

9

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

 

vidimace   30 Kč, v hotovosti
legalizace  30 Kč, v hotovosti

10

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 

Vidimace a legalizace se provádí bezodkladně po úhradě správního poplatku. Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly (§ 155, odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

11

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

 

Nemůže-li žadatel číst a psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků. Účast dvou svědků se k legalizaci nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí a je schopen vlastnoručně listinu podepsat.  

12

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 

 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

13

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

 

Nejsou stanoveny.

14

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

 

Sankce nejsou stanoveny.

15

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 

Městský úřad Orlová, Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad.

16

Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

 

Alena Salamonová  

17

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

 

01.1.2015

18

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

 

01.11.2021


Datum zveřejnění/aktualizace: 1.11.2021

Zpět na výpis