Informace k občanským průkazům

1

Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

 

Vyřízení občanského průkazu:

Osoby povinné mít OP:

 • občan ČR, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR

Osoby, které mohou mít OP:

 • občan mladší 15 let
 • občan, který nemá trvalý pobyt na území ČR
 • občan bezprostředně po nabytí státního občanství  
 • občan jehož svéprávnost byla omezena

Typy občanských průkazů :

 • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat, v němž jsou uvedeny biometrické údaje - biometrickými údaji se rozumí zobrazení obličeje a u občanů starších 12 let otisk prstu z každé ruky
 • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů (dočasný občanský průkaz):

                 s dobou platnosti 5 měsíců - vydává se z důvodu technické závady na zařízení zajišťujícím výrobu OP nebo v důsledku katastrofy či jiné                                 mimořádné události

                 s dobou platnosti 2 měsíce - vydává se, jestliže o něj občan požádá do 2 měsíců ode dne nabytí státního občanství

Náležitosti OP:

 • údaje o držiteli OP - jméno, popř. jména a příjmení, pohlaví, státní občanství, datum narození, místo a okres narození, kód státu narození, adresa místa trvalého pobytu, podoba, podpis a biometrické údaje
 • úřední záznam, který obsahuje nezkrácenou podobu jména nebo složeného příjmení
 • údaje o občanském průkazu - číslo,kód dokladu,datum vydání, datum skončení platnosti, označení správního orgánu, který jej vydal, kód České republiky
 • údaje umožňující kontrolu údajů uvedených ve strojově čitelné podobě
 • na žádost žadatele - rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství
 • v občanském průkazu se uloží data pro elektronické využití OP
 • v občanském průkazu se na žádost držitele uloží data pro elektronické využití OP

Občanský průkaz s nosičem dat, v němž jsou uvedeny biometrické údaje, je prostředkem pro prokázání totožnosti při presenčním prokazování  a prostředkem  pro jednoznačnou elektronickou identifikaci při vzdáleném prokazování, a to pouze za předpokladu, že je používán současně s originální aplikací "eObčanka - identifikace". Aplikace je volně ke stažení na internetové adrese: https://info.eidentita.cz/ jako součást instalačního balíčku. Bližší informace k životním situacím, podmínky použití občanského průkazu a doporučená bezpečnostní opatření naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz  v sekci   "e-Občanka Vám zjednoduší život" nebo na Portálu veřejné správy (pod sekcí eGovernment).

eObčanka je klíčem k online veřejným službám (např. Potrál občana, Datová schránka, Finanční správa, eRecept, Živnostenský rejstřík) aktuální seznam portálů, kam se můžete přihlásit naleznete na https://info.eidentita.cz/sep/. Více informací najdete na www.gov.cz.

Pokud občanský průkaz s aktivovaným čipem ztratíte nebo Vám bude odcizen, můžete na lince  +420 225 514 777 čip zablokovat. Zablokovaný čip nelze znovu aktivovat, je nutné požádat o nový občanský průkaz. Současně je nutné odcizení nahlásit na Policii ČR a ztrátu na úřadě obce s rošířenou působností.

Nefunkčnost kontaktního elektronického čipu v občanském průkazu není důvodem pro skončení platnosti občanského průkazu. Skončením platnosti občanského průkazu končí platnost elektronického čipu.

Změny platné od 02. 08. 2021:

Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc v souvislosti s výkonem volebního práva se už nevydávají.

Žádost o OP nelze podat elektronicky ani prostřednictvím jiné osoby - při podání se vyžaduje osobní přítomnost žadatele.

Do občanském průkazu se nezapisují akademické tituly a od 01. 01. 2024 ani rodná čísla.

Do žádosti o OP se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat, v němž jsou uloženy biometrické údaje, není možno použít fotografie zasílané do datové schránky Ministerstva vnitra ČR ani fotografie uložené v agendovém informačín systému evidence  občanských průkazů (AIS EOP) nebo v agendovém informačín systému evidence cestovních dokladů (AIS ECD).

Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou, s výjimkou občanských průkazů vydaných do 30. 06. 2000, které pozbývají platnosti dnem 02. 08. 2026. Tyto občanské průkazy , teré pozbydou platnosti, mohou mít ještě občané narození před 1. lednem 1936 (zpravidla se jedná o OP typu "knížka").

 

 2.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádosti apod.):

 

O vydání občanského průkazu žádá:

 • občan starší 15 let
 • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 • za občana staršího 15 let, kterému byl jmenován opatrovník z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, žádá tento opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti
 • za občana staršího 18 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci

Osoba, která žádá o vydání občanského průkazu je povinna prokázat svou totožnost.

Totožnost se prokazuje občanským průkazem anebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou, nebo jiným hodnověrným způsobem.

 

3

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

 

Splnění zákonných podmínek.

4

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 

Žádost o vydání občanského průkazu může občan podat :

 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (bez ohledu na místo trvalého pobytu)
 • v Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Praha 1 až 22 (bez ohledu na místo trvalého pobytu)

 Žádost o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě může občan podat:

 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností
 • v Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Praha 1 až 22
 • u Ministerstva vnitra

V žádosti může občan uvést  telefonní číslo nebo adresu elektronické pošty pro účely zaslání informace o možnosti převzetí dokladu.

Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů může občan podat:

 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností

 

5

Na kterém úřadě můžete tuto životní situaci řešit:

 

Městský úřad Orlová, Osvobození 796, Orlová-Lutyně  nebo kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze  úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy nebo u Ministerstva vnitra na adrese Na Pankráci 1623/72, Praha 4, v blízkosti stanice metra Pražského povstání (metro C) v případě podání a převzetí občanského průkazu ve zkrácené lhůtě.

6

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit::

 

Městský úřad Orlová, Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad, oddělení živnostenského úřadu a občansko-správních agend, Osvobození 796, Orlová-Lutyně, přízemí, kanc. č. 101 - blok B (dříve budova Policie ČR)

Jana Marmolová, tel.: 596 581 227
Renata Miklósyová, tel.: 596 581 254
Lenka Mrusková, tel.: 596 581 255

Bc. Lenka Skoumalová, tel.: 596 581 237

 

Úřední dny:

Pondělí a středa:  8.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00

Čtvrtek: 8.00 - 11.30 a 12.30 - 13.30

Prostřednictvím systému rezervace lze využít možnost objednat se. Systém rezervace se nachází v úvodní části internetových stránek města:

www.mesto-orlova.cz

7

Jaké doklady a informace musíte mít sebou:

 

Jedná-li se o vydání nového občanského průkazu:

 • dosavadní občanský průkaz, popř. doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. potvrzení o trvalém pobytu), pokud je občanský průkaz při podání žádosti již neplatný nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován jiný doklad, který je veřejnou listinou (např. rodný list, platný cestovní pas). V případě, že občan předkládá před vydáním nového OP občanský průkaz vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství, je povinen předložit rodný list
 • nemůže - li  občan předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen předložit rodný list, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství, rovněž doklad o státním občanství ČR, nebo  průkaz totožnosti; průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho podoby a státního občanství České republiky, umožňující identifikovat tohoto žadatele (např.  platný cestovní pas)
 • další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů

Fotografii za účelem vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat, v němž jsou uvedeny biometrické údaje pořizuje úředník při podání žádosti (žádost o vydání OP nebude možno podat elektronicky ani prostřednictvím jiné osoby).

Jedná-li se o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů

 • vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu
 • dvě fotografie o rozměru 35mm x 45mm, odpovídající současné podobě občana
 • doklad o státním občanství ČR, popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů
 • občan, jemuž byl vydán OP bez strojově čitelných údajů, přokládá rovněž tento OP

Fotografie musí mít tyto náležitosti:

 • Má hladký povrch a je v černobílém nebo barevném provedení, je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu, s rovnými nebo zaoblenými rohy s poloměrem r = 3 mm +/- 0,5 mm, o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm.
 • Zobrazuje hlavu a horní část ramen zobrazované osoby, a to v předním čelném pohledu. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu.
 • Odpovídá podobě zobrazované osoby v době podání žádosti. Pohled přes rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné. Zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Brýle osoby na fotografii nesmí zakrývat oči a vytvářet odlesky. Pokrývka hlavy z náboženských nebo zdravotních důvodů nesmí na obličeji vytvářet stíny.
 • Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm.    
 • Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré, popřípadě světlešedé barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje. Nelze provádět retuše ani jiné úpravy negativu ani pozitivu fotografie, popřípadě digitální fotografie osoby, ani jejího tisku.

K vydání prvního občanského průkazu:

 • rodný list a vzniknou-li pochybnosti o státním občanství, rovněž doklad o státním občanství (u občanů s trvalým pobytem na území ČR lze doložit cestovní pas ČR se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji)
 • doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných  při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo cestovních dokladů

K vydání prvního občanského průkazu po ukončení  trvalého pobytu v cizině  anebo po nabytí státního občanství, nebo občanovi, který nemá na území ČR  trvalý pobyt se předkládá:

 • rodný list a doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán občanský průkaz nebo
 • cestovní pas ČR se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji)
 • další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s  údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo cestovních dokladů

K vydání  prvního občanského průkazu občanovi, jehož  svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání OP, se předkládá:

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán, doklad o státním občanství ČR, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji, nebo cestovní pas
 • rozhodnutí o omezení svéprávnosti občana,
 • občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu
 • další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů, zjištěných  při zpracování údajů uvedených v žádosti

Doklady potřebné k vydání občanského průkazu musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak.

Předkládá - li občan rozhodnutí cizozemského soudu k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu, je povinen předložit spolu s takovým dokladem rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České republiky, jestliže je toto uznání podle zvláštního právního předpisu potřebné.

Předkládá - li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z  matriční knihy   Úřadu   městské  části  Brno - střed, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví jinak. To neplatí, jde - li o občanský průkaz vydaný bezprostředně po nabytí  státního občanství.

Občan převezme občanský průkaz osobně nebo k tomu zmocní jinou osobu (v takovém případě je zmocněnec povinen předložit zvláštní plnou moc s úředně ověřeným podpisem žadatele).  Po prokázání totožnosti se zkontroluje správnost osobních údajů uvedených v občanském průkazu, ověří funkčnost a kapacita kontaktního elektronického čipu a občan potvrdí svým podpisem převzetí občanského průkazu. Podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka; tato skutečnost se uvede v žádosti o vydání občanského průkazu. Při převzetí nebo kdykoliv poté  u kteréhokoliv  obecního úřadu obce s rozšířenou působností může občan zadat bezpečnostní osobní kód (BOK), identifikační osobní kód (IOK - obdoba PINu) a deblokační kód ( DOK - obdoba PUKu). Kódy tvoří nejméně 4 - 10 číslic, které volí držitel. Kódy může  po dobu platnosti občanského průkazu změnit. Doporučujeme při zadávání kódů nevolit snadno odhadnutelnou kombinaci čísel např. 1111 a nenosit IOK napsaný u svého dokladu. V případě ztráty nebo odcizení by mohlo dojít ke zneužití vaší identity.

Výše uvedené kódy při převzetí občanského průkazu nezadává:

 • občan mladší 15 let
 • občan, jehož svéprávnost byla omezene tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu
 • občan, kterému brání zadat kód překážka těžko překonatelná

Bezpečnostní osobní kód:

 • slouží k dodatečné autentizaci držitele při fyzickém prokázání jeho totožnosti
 • po dobu platnosti občanského průkazu může držitel bezpečnostní osobní kód změnit 
 • po třetím chybném po sobě jdoucím zadání bezpečnostního osobního kódu se další možnost elektronické autentizace zablokuje
 • odblokování  provede na žádost držitele neprodleně kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností po prokázání totožnosti
 • změnu lze provést s využitím elektronické identifikace a zvláštní elektronické aplikace umožňující dálkový přístup nebo u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Identifikační osobní kód:

 • slouží k přístupu k identifikačnímu certifikátu a je využíván při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele
 • po třetím chybném po sobě jdoucím zadání  identifikačního kódu se přístup k identifikačnímu certifikátu zablokuje
 • odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu držitel může  provést zadáním deblokačního osobního kódu
 • změnu lze provést s využitím  zvláštní elektronické aplikace nebo u teréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Deblokační osobní kód:

 • slouží k odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu
 • po  desátém chybném po sobě jdoucím zadání deblokačního kódu se přístup k identifikačnímu certifikátu zablokuje
 • odblokování přístupu provede na  žádost držitele kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností po prokázání totožnosti držitele zadáním nového identifikačního kódu a nového deblokačního  osobního kódu držitelem
 • změnu lze provést s využitím zvláštní elektronické aplikace nebo u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Převzetí občanského průkazu 

Kde lze občanský průkaz převzít

 • občanský průkaz převezme občan u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání občanského průkazu; občanský průkaz vydávaný ve lhůtě 30 dnů lze za správní poplatek převzít i u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvede v žádosti;
 • občanský průkaz vydávaný ve zkrácené lhůtě v pracovních dnech do 24 hodin lze převzít pouze u Ministerstva vnitra na adrese Na Pankráci 1623/72, Praha 4, v blízkosti stanice metra Pražského povstání (metro C).;
 • občanský průkaz vydávaný ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání občanského průkazu nebo u Ministerstva vnitra na adrese Na Pankráci 1623/72, Praha 4, v blízkosti stanice metra Pražského povstání (metro C)..

Občanský průkaz mohou převzít tyto osoby

 • občan starší 15 let,
 • za občana mladšího 15 let zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • za občana staršího 15 let, kterému byl jmenován opatrovník z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, přebírá občanský průkaz tento opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,
 • za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci;
 • zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem, nemůže-li se žadatel osobně dostavit k převzetí z důvodu omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu.

Při převzetí nového občanského průkazu je občan povinen odevzdat dosavadní občanský průkaz, který správní orgán znehodnotí. Požádá-li o to občan, správní orgánu mu znehodnocený občanský průkaz ponechá.

8

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 

Občan, který žádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s nosičem dat, v němž jsou uvedeny biometrické údaje nepodává vyplněnou žádost na úředním tiskopisu, pouze předloží požadované doklady. Žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost.  

Formuláře žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů jsou k dispozici u  kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Údaje o vydaných občanských průkazech a jejich držitelích jsou vedeny v agendovém informačním systému evidence občanských průkazů (AIS EOP) po dobu 15 let  po skončení platnosti občanského průkazu. Tyto údaje byly zpracovány pro účely vydávání občanských průkazů, k vedení jejich evidence a k poskytování těchto údajů oprávněným subjektům na základě zvláštních zákonů. Zjistí - li subjekt údajů, že údaje jsou nepřesné, může požádat o vyvětlení, popř. provedení opravy.

 

9

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

 

Položka 8 Sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne:

 • při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra - 1000,- Kč
 • při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 500,- Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 500,- Kč

občanům mladším 15 let:

 • při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra - 500,- Kč
 • při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250,- Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250,- Kč
   
Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů:
 • při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra - 500,- Kč
 • při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250,- Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250,- Kč
 • při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 500,- Kč

občanům mladším 15 let:

 • při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra - 300,- Kč
 • při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 200,- Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 100,- Kč
 • při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 300,- Kč
   

Přijetí žádosti o vydání dočasného občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství České republiky

 • občanům, kteří dosáhli věku 15 let – 200,- Kč
 • občanům mladším 15 let - 100,- Kč

 

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let - 100,- Kč

 

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky - 200,- Kč

 

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu za občanský průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy - 200,- Kč

 

Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu - 200,- Kč

 

Umožnění převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti - 100,- Kč

Pokud bude občan přebírat občanský průkaz  v místě  kde podal žádost, platí se celý  správní poplatek při podání žádosti. Pokud požádá o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převezme  občanský průkaz u Ministerstva vnitra vybírá se část správního poplatku u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a část správního poplatku u Ministerstva vnitra.

Úřední hodiny pracoviště MV ČR pro vydávání občanských průkazů ve zkrácených lhůtách, Na Pankráci 1623/72, Praha 4, v blízkosti stanice metra Pražského povstání (metro C) naleznete na webových stránkách www.mvcr.cz - rady služby - osobní doklady - občanské průkazy.

 

10

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 

 • občanský průkaz se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti, anebo za správní poplatek ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů
 • dočasný občanský průkaz vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti

Doba platnosti občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat, v němž jsou uloženy biometrické údaje:

 • 10 let
 • 5 let    pro občany mladší 15 let
 • 35 let  pro občany starší 70 let   
 • 1 rok   pro občany, jimž není možné z důvodu dočasné indispozice pořídit otisk prstu z každé ruky 

Platnost  OP bez strojově čitelných údajů :

 • 5 měsíců -  vydává se z důvodu technické závady, katastrofy, jiné mimořádné události…
 • 2 měsíce - vydává se bezprostředně po nabytí státního občanství ČR

 
 Držitel OP je povinen:
1) s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům  chránit  občanský  průkaz  před  poškozením , zničením, ztrátou, odcizením nebo nebezpečím zneužití

2) ohlásit neprodleně  pověřenému úřadu nebo ministerstvu (pouze pokud u něj současně podá žádost o vydání OP ve zrychleném režimu) - poškození, zničení nebo nebezpečí zneužití OP,  k němuž došlo na území ČR, s vyjímkou nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití OP

3) ohlásit neprodleně pověřenému úřadu, Policii ČR nebo ministerstvu (pouze pokud u něj současně podá žádost o vydání OP ve zrychleném režimu) - ztrátu nebo odcizení OP, k němuž došlo na území ČR

4) ohlásit neprodleně  pověřenému zastupitelskému úřadu poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo nebezpečí zneužití OP,  k němuž došlo v zahraničí, s vyjímkou nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití OP

5) odevzdat nebo, má-li zájem si OP ponechat a nejde-li o padělaný nebo pozměněný OP, předložit k znehodnocení pověřenému úřadu nebo pověřenému zastupitelskému úřadu OP, a to do 15 dnů ode dne skončení platnosti

6) odevzdat neprodleně k znehodnocení pověřenému úřadu, pověřenému zastupitelskému úřadu nebo policii OP, který ohlásil jako ztracený nebo odcizený a který po ohlášení nalezl, nebo, má-li zájem si OP ponechat a nejde-li o padělaný nebo pozměněný OP, jej předložit neprodleně k znehodnocení pověřenému úřadu nebo pověřenému zastupitelskému úřadu

7) požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů:

 • po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu  ( tj. uplyne doba v něm vyznačená, po ohlášení jeho ztráty, odcizení, poškození nebo zničení nebo obsahuje neoprávněně provedené změny, nesprávné údaje, došlo u občana k podstatné změně podoby).
 • po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství
 • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství
 • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o  neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo
 • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné
 • po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera
 • po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého
 • po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popř. jména, příjmení nebo bylo přiděleno nové rodné číslo
 • po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o  místu trvalého pobytu

8) požádat  o vydání občanského průkazu po dovršení 15 let, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let, pokud má trvalý pobyt na území ČR a nemá občanský průkaz

9) odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz orgánu, který jej vydal, jestliže ukončil  trvalý pobyt  na území ČR,  pozbyl státní  občanství  nebo  bylo prokázáno, že mu  byl  občanský  průkaz  vydán  neoprávněně,  anebo  občanský průkaz pozbyl platnosti

10) dostavit se ve stanovené lhůtě na vyzvání k obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností  příslušnému k vydání OP  podle místa jeho trvalého pobytu za účelem provedení  úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu

Občan je povinen požádat o vydání nového OP podle písmene d) bodu 2 až 7, jen pokud je v jeho dosavadním  občanském průkazu zapsán údaj o rodinném stavu nebo partnerství.

Má -li občan mladší 15 let nebo občan, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, občanský průkaz, přecházejí  na zákonného zástupce, pěstouna, osobu, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitele zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let povinnosti podle odstavce 1, s výjimkou povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. d). Tyto osoby mají současně povinnost odevzdat neplatný OP občana. 

Každý kdo nalezne cizí OP nebo potvrzení o změně trvalého pobytu je povinen je odevzdat neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu anebo policii. Stejnou povinnost má i občan, který ohlásil ztrátu nebo odcizení svého občanského průkazu, jestliže dosavadní OP nalezne nebo jej získá zpět jinak.

Každý, kdo má v držení občanský průkaz zemřelého občana nebo občana prohlášeného za mrtvého, je povinen jej bezodkladně odevzdat nejbližšímu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu.

11

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

 

12

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 

 • zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 281/2021 Sb.k provedení zákon o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech

Doplňující zákony a předpisy:

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 133/2000Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
 • zákon č.  40/1993 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství ČR ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 227/2000 Sb., o  elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

13

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

 

Proti rozhodnutím ve věcech občanských průkazů lze podat odvolání, pokud to zákon o občanských průkazech a správní řád umožňují (např. proti rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu),  do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, a to podáním učiněným u úřadu, který rozhodnutí vydal. 

14

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

 

Občan, který nesplnil povinnost nebo porušil zákaz stanovený zákonem o občanských průkazech, se dopouští přestupku podle § 65 zákona o občanských průkazech.

Přestupku se dopustí ten, kdo:

 1. úmyslně poškodí, zničí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz,
 2. poruší zákaz odebírat občanský průkaz při vstupu do objektů nebo na pozemky,
 3. poruší zákaz přijímat občanský průkaz jako zástavu,
 4. poruší zákaz pořizovat kopii občanského průkazu bez souhlasu držitele občanského průkazu,
 5. poruší zákaz provádět v občanském průkazu zápisy, změny nebo opravy,
 6. nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 30 dnů ode dne, ve kterém dosáhl věku 15 let, nabyl plné svéprávnosti poté, co byla jeho svéprávnost omezena rozhodnutím soudu, nebo ohlásil změnu místa trvalého pobytu po ukončení pobytu v cizině,
 7. nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, ve kterém došlo ke skončení platnosti jeho dosavadního občanského průkazu z důvodu uplynutí doby v něm uvedené, ohlášení jeho ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití, nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, nabytí právní moci rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu,
 8. nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 60 dnů (15+45) ode dne, ohlášení změny místa trvalého pobytu, nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení, nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla, změny pohlaví, změny rodinného stavu nebo registrovaného partnerství, je-li tento údaj zapsán v občanském průkazu nebo ve kterém nabyl státní občanství České republiky,
 9. poruší povinnost chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo nebezpečím zneužití,
 10. nepřevezme občanský průkaz,
 11. neodevzdá nebo nepředloží občanský průkaz ke znehodnocení.

 

Za přestupek uvedený v bodech 1., 2., 3., 4., 5., 9. a 11. lze uložit pokutu do 10 000 Kč, za přestupek v bodech 6., 7., 8. a 10. lze uložit pokutu do 15 000 Kč.

Pokud občan nemá v občanském průkazu zapsán údaj o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, nemá povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu při změně tohoto údaje a nedopouští se tedy přestupku.

Občané, kteří se zdržují delší dobu mimo Českou republiku a skončí jim platnost občanského průkazu, si mohou požádat o vydání nového občanského průkazu až po návratu z ciziny

Skutečnost, že se zdržovali dlouhodobě v cizině a nemohli tak splnit povinnost výměny občanského průkazu, bude třeba prokázat úřadu příslušnému k vydání občanského průkazu, neboť nesplnění povinnosti provést výměnu občanského průkazu po skončení jeho platnosti je přestupkem. Dlouhodobý pobyt v cizině lze prokázat např. dokladem o studiu, pracovní smlouvou, nájemní smlouvou, razítky v cestovním pasu.

 

15

Za správnost návodu odpovídá útvar:

 

Městský úřad Orlová, Odbor vnitřních věcí a živnostenského úřadu

16

Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

 

Bc. Eliška Floriánová  

17

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

 

02.08.2021

18

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

 

16.05.2023


Datum zveřejnění/aktualizace: 16.5.2023

Zpět na výpis