Upravitelné byty v domě čp.1390

1 (bude doplněno následně)
     
2 (bude doplněno následně)
     
3
  Upravitelné byty v domě čp.1390  
4 Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.
 

Zásady pro vyřizování žádostí a přidělování bytů v domě čp. 1390 v Orlové-Lutyni, schválené Radou města Orlové dne 16.11.2022.
Tyto zásady upravuje zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Pro objekt Rydultowská čp.1390 v Orlové-Lutyni zásady upravuje Nařízení vlády č. 2/2021 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení a Smlouva č. 9270371067 o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytův obcích pro příjmově vymezené osoby.

Upravitelný byt je takový, který bez dalších stavebních úprav může sloužit osobám s omezenou schopností pohybu a orientce, tj. zejména osobám postiženým pohybově, zrakově, sluchově, osobám pokročilého věku apod.

 
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
 

Žádost o poskytnutí upravitelného bytu v domě čp.1390 do nájmu může občan Evropské Unie způsobilý k právním úkonům, který:

a) je osobou s omezenou schopností pohybu a orientace a jeho zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují potřebu upravitelného bytu (tuto skutečnost doloží vyjádřením odborného lékaře)

b) má trvalé bydliště v Orlové

c) nemá vůči Městu Orlová pohledávku po lhůtě splatnosti

d) není vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení, pokud tento spoluvlastnický podíl zabezpečuje bydlení v samostatné bytové jednotce, přičemž tuto podmínku musí splňovat i další členové společné domácnosti, kteří mají v bytě bydlet.

 
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
 

Přidělování bytů je řešeno formou mimořádného přidělení kokrétního bytu radou města. Na základě žádosti občana projedná příslušná komise a poté OSZ předloží ke schválení radě města.

Pro přidělení upravitelného bytu musí žadatel splnit podmínku příjmů danou nařízením vlády č. 146/2003 Sb., §2, písmeno f) pro příjmově vymezenou osobu, kdy prokáže, že jeho průměrný měsíční příjem zjištění podle zák.č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve zn. pozd. předpisů a zákonů č. 118/1995 Sb. změny v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, ve zn. pozd. předpisů, 289/1997 Sb. novela zákona o důchodovém pojištění, ve zn. pozd. předpisů, 492/2000 Sb. změna zákona o daních z příjmů, ve zn. pozd. předpisů,  a 271/2001 Sb. změna zákona o státní sociální podpoře a dalších zákonů, ve zn. pozd. předpisů, v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhne:
- u jednotlivce                            0,8 násobek
- u vícečlenné domácnosti         1,5 násobek
průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství, zveřejněné Českým statistickým úřadem.

 
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
  Žádost o poskytnutí upravitelnoho bytu v domě čp.1390 je občan povinen podat písemné na odboru sociálním a zdravotním Městského úřadu v Orlové.
Součástí žádosti o poskytnutí upravitelného bytu do nájmu je vyjádření odborného lékaře o zdravotním stavu žadatele a Doklad o výši příjmů.  
8 Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
  Městský úřad Orlová  
9 Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:
 

Odbor sociální a zdravotní 
Bc. Rút Langová (tel.:596 581 453) a Bc. Lýdia Wojaczková (tel.: 596 581 467)
Okružní 988, přízemí, č. dveří 110  úřední hodiny pondělí a středa od 8,00-11,30 hod. a od 12,30-17,00 hod. nebo čtvrtek od 8,00-11,30 hod. a od 12,30-13,30 hod.  

10 Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
  Vyjádření odborného lékaře o zdravotním stavu s doporučením vhodnosti umístění v upravitelném bytě, doklady o výši všech příjmů za období 12 kalendářních měsíců před podáním formuláře, a to od všech členů společné domácnosti, kteří mají v bytě bydlet.  
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
 

"Formulář pro přidělení upravitelného bytu pro příjmově vymezené osoby" a příloha "Doklad o výši příjmů". Oba formuláře je možno získat na odboru sociálním a zdravotním nebo na internetových stránkách města Orlová v sekci radnice -> formuláře ke stažení -> odbor sociální a zdravotní -> formulář pro příjmově vymezené osoby ("Doklad o výši příjmů") a v sekci radnice -> formuláře ke stažení -> odbor sociální a zdravotní ("Formulář pro přidělení upravitelného bytu pro příjmově vymezené osoby"), př. v závěru těchto informací.

 
12 Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:
  Při podání žádosti nejsou, možný poplatek u lékaře.
Před podpisem nájemní smlouvy je třeba doložit výpis z katastru nemovitostí za všechny členy domácnosti (společně posuzované osoby), včetně dětí - poplatek 50,- Kč/osoba.  
13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  Písemné vyrozumění o přijetí žádosti do 30-ti dnů.  
14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:
     
15 Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:
  Žadatel je povinen do 15 dnů nahlásit závažné změny (změna trvalého bydliště, stavu, atd.), dále je povinen 1x ročně aktualizovat svoji žádost na odboru sociálním a zdravotním.  
16 Můžete využít tuto elektronickou službu:
  rut.langova@muor.cz,  lydia.wojaczkova@muor.cz - jen informace + formuláře  
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje:
 

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, ve zn. pozd. předpisů
Zákon č. 102/1992 Sb., Úprava otázek souvisejících s vydámín novely OZ, ve zn. pozd. předpisů
Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení pro příjmově vymezené osoby, ve zn. pozd. předpisů

 
18 Jaké jsou související předpisy:
 

zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve zn. pozd. předpisů
zákon č. 118/1995 Sb., změny s souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, ve zn. pozd. předpisů
zákon č. 289/1997 Sb., novela zákona o důchodovém pojištění, ve zn. pozd. předpisů
zákon č. 492/2000 Sb., změna zákona o daních z příjmů, ve zn. pozd. předpisů
zákon č. 271/2001 Sb., změna zákona o státní sociální podpoře a dalších zákonů, ve zn. pozd. předpisů

 
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
     
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
 

Žádost nebude přijata, případně bude vyřazena z evidence:

a) nesplňuje-li uvedené podmínky pro podání žádosti

b) je-li již bytová potřeba žadatele uspokojivě vyřešena

c) v případě, že bez vážných důvodů odmítne žadatel uzavřít nájemní smlouvu na byt. Odmítnutí bude protokolárně zaznamenáno na OSZ a předloženo bytové komisi, která rozhodne o vyřazení či nevyřazení žádosti z evidence žadatelů.

 

 
21 Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
 

a) Jaké jsou velikosti bytů?
    - 1+2 a 1+1

b) Jaká je výše nájemného?
    - cena nájemného byla stanovena na 50,- Kč/m2

c) Je třeba složit kauci na byt, popř. je možné ji splácet?
    - ano, výše kauce na byt vel.1+2 činí 9 000,- Kč, na byt vel.1+1 činí 6 000,- Kč. Kauci nelze splácet, hradí se v celé výši před podpisem nájemní smlouvy. Žadatel může písemně požádat o snížení kauce (případně o upuštění od úhrady kauce) komisi, která je oprávněna na základě této žádosti kauci snížit, jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele, které musí žadatel prokázat.

 

22 Potřebujete se k věci dozvědět víc?
     
23 Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:
 

Každý pracovní den na telefonním čísle 596 581 453 Bc. Rút Langová a 596 581 467 Bc. Lýdia Wojaczková a na e-mailových adresách rut.langova@muor.cz,  lydia.wojaczkova@muor.cz

úřední hodiny: pondělí a středa od 8,00-11,30 hod. a od 12,30-17,00 hod. nebo čtvrtek od 8,00-11,30 hod. a od 12,30-13,30 hod. osobně na odboru sociálním a zdravotním.

 
24 Související životní situace a návody, jak je řešit:
     
25 Za správnost návodu odpovídá útvar:
  zaměstnanec odboru sociálního a zdravotního  
26 Za správnost návodu odpovídá pan/paní:
  Bc. Rút Langová
27 Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:
     
28 Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:
 

21.03.2017

29 Datum konce platnosti návodu:
     
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:


Připojené dokumenty:

Formulář pro přidělení upravitelného bytu pro příjmově vymezené osoby DOC [12KB]
Formulář - Doklad o výši příjmů RTF [96.4KB]
Žádost upravitelné byty DOC [12KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 22.6.2012

Zpět na výpis