Domy s pečovatelskou službou

1
     
2
     
3
  Domy s pečovatelskou službou  
4 Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.
 

Zásady vyřazování žádostí a přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů ve vlastnictví Města Orlová,, schválené Radou města Orlové dne 16.11.2022, (k dispozici na internetových stránkách města Orlová v sekci radnice -> formuláře ke stažení -> odbor sociální a zdravotní, př. v závěru těchto informací).  
Byty v domech s pečovatelskou službou (dále DPS) se pro účely těchto zásad rozumí byty v domech zvláštního určení (§ 2300 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn. pozd. předpisů), které jsou určeny pro ubytování osob se zdravotním postižením nebo seniorů, kterým byl přiznán starobní nebo invalidní důchod. Bydlení v DPS a pečovatelská služba v nich se poskytuje především osaměle žijícím starým občanům, tak aby si mohli sami, alespoň v částečné míře zajišťovat své životní potřeby při zachování vlastního soukromí. Soustředěným bydlením starých občanů v jednom domě a svým vybavením umožňují DPS poskytovat potřebným starým občanům pečovatelskou službu kvalitně, racionálně a v potřebném rozsahu.

 
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
 

Žádost o poskytnutí bytu v DPS do nájmu může podat svéprávný občan ČR, který:

a) má trvalé bydliště v Orlové

b) je invalidní nebo osamělý a jeho zdravotní stav, zdravotní postižení a sociální poměry odůvodňují potřebu pečovatelské služby

c) dosáhl věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a lze u něho důvodně předpokládat, že bude potřebovat pečovatelskou službu (dále jen PS) pro postupné ubývání soběstačnosti, zhoršování zdrav. stavu apod.

d) kterému kvalita bydlení v DPS nahradí úkony PS, které mu v jeho dosavadním bytě nižší kategorie byly poskytovány (např. donáška uhlí, zatápění, vynášení popela apod.)

e) manželská či jiná dvojice (např. druh a družka) splňují-li bod a)-d) a jestliže alespoň u jednoho z nich zdravotní stav, zdravotní postižení a soc. poměry odůvodňují poskytování PS a druhý mu z vážných důvodů potřebnou péči sám nemůže plně poskytnout 

f) nemá žádné nesplněné finanční závazky vůči Městu Orlová (doloží potvrzení o bezdlužnosti vydané právním odborem MěÚ).

 
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
     
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
 

Žádost o poskytnutí bytů do nájmu v DPS je občan povinen podat písemně na odboru sociálním a zdravotním Městského úřadu v Orlové.
Součástí žádosti o poskytnutí bytu do nájmu v DPS je vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele a potvrzení o přiznání důchodu. 

 

8 Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
 

Městský úřad Orlová  

 

9 Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:
 

Odbor sociální a zdravotní
Bc. Rút Langová (tel.:596 581 453)

Bc. Lýdia Wojaczková (tel.: 596 581 467)


Okružní 988, přízemí, č. dveří 110 
úřední hodiny pondělí a středa od 8,00-11,30 hod. a od 12,30-17,00 hod. nebo čtvrtek od 8,00-11,30 hod. a od 12,30-13,30 hod.

 

10 Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
 

Vyjádření lékaře (praktického) o zdravotním stavu s doporučením vhodnosti umístění v bytě v DPS, potvrzení o přiznání důchodu (př. důchodový výměr)  

 

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
 

Formulář "Žádost o byt v domě s pečovatelskou službou - dotazník", který je možno získat na odboru sociálním a zdravotním nebo na internetových stránkách města Orlová v sekci radnice -> formuláře ke stažení -> odbor sociální a zdravotní, př. v závěru těchto informací.  

 

12 Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:
 

Nejsou, možný poplatek u lékaře. 

 

13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
 

Písemné vyrozumění o přijetí žádosti do 30-ti dnů.  

 

14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:
     
15 Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:
 

Žadatel je povinen do 15 dnů nahlásit závažné změny (změna trvalého bydliště, stavu atd.), dále je povinen 1x ročně aktualizovat svoji žádost na odboru sociálním a zdravotním.  

 

16 Můžete využít tuto elektronickou službu:
 

rut.langova@muor.cz, lydia.wojaczkova@muor.cz  -  jen informace + formulář  

 

17 Podle kterého právního předpisu se postupuje:
 

§ 2300 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn. pozd. předpisů 

 

18 Jaké jsou související předpisy:
     
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
     
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
 

Vyřazení žádosti z evidence:

a) nesplňuje-li uvedené podmínky pro přijetí do evidence 
b) je-li potřeba umístění do DPS uspokojivě vyřešena jiným způsobem (umístění do domova důchodců, penzionu apod.)
c) na vlastní žádost
d) v případě, že bez vážných důvodů odmítne žadatel uzavřít nájemní smlouvu na byt v DPS. 

 

21 Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
 

a) Kde se nacházejí domy s byty s pečovatelskou službou?
    - Orlová-Lutyně, Polní čp. 960-962
    - Orlová-Město, V Zimném Dole čp. 706-709

b) Jaké jsou velikosti bytu?
    - 0+2, 0+1 v Orlové-Lutyni a 0+1, 1+1 v Orlové-Městě

c) Jaká je čekací doba na byt?
    - 3 až 8 let 

 

22 Potřebujete se k věci dozvědět víc?
     
23 Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:
 

Každý pracovní den na telefonním čísle 596 581 453 a 596 581 467 Bc. Rút Langová a Bc. Lýdia Wojaczková a na e-mailové adrese rut.langova@muor.cz, lydia.wojaczkova@muor.cz


úřední hodiny: pondělí a středa od 8,00-11,30 hod. a od 12,30-17,00 hod. nebo čtvrtek od8,00-11,30 hod. a od 12,30-13,30 hod. osobně na odboru sociálním a zdravotním.  

 

24 Související životní situace a návody, jak je řešit:
 

Zavedení pečovatelské služby v domácnosti.
Poskytovatelem pečovatelské služby je příspěvková organizace:
Sociální služby města Orlová
Adamusova 1269
735 14  Orlová-Lutyně
tel.: 558 848 088
internetové stránky: www.ssmo.cz 

 

25 Za správnost návodu odpovídá útvar:
  Zaměstnanec odboru sociálního a zdravotního.  
26 Za správnost návodu odpovídá pan/paní:
 

Bc. Rút Langová

27 Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:
     
28 Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:
 

01.01.2022

29 Datum konce platnosti návodu:
     
30

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:Připojené dokumenty:

Žádost o byt v DPS - dotazník DOC [12KB]
Zásady pro vyřizování žádostí a přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů ve vlastnictví Města Orlová DOCX [20.0KB] 7.12.2022

Datum zveřejnění/aktualizace: 1.1.2022

Zpět na výpis