Bezbariérové byty

1 (bude doplněno následně)
     
2 (bude doplněno následně)
     
3
  Bezbariérové byty    
4 Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.
 

Zásady vyřazování žádostí a přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů ve vlastnictví Města Orlová,, schválené Radou města Orlové dne 30.11.2016, číslo usnesení1340/34(k dispozici na internetových stránkách města Orlová v sekci radnice -> formuláře ke stažení -> odbor sociální a zdravotní, př. v závěru těchto informací).  
Bezbariérovými byty se pro účely těchto zásad rozumí byty zvláštního určení (§2300, zákon č. 89/2012 S., občanský zákoník, ve zn. pozdějších předpisů), které jsou určeny pro ubytování osob se zdravotním postižením nebo seniorů, kterým byl přiznán starobní nebo invalidní důchod.  

 

5 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
 

Žádost o poskytnutí bezbariérového bytu do nájmu může podat svéprávný občan ČR, který:

a) má trvalé bydliště v Orlové
b) je invalidní nebo osamělý a jeho zdravotní stav, zdravotní postižení a sociální poměry odůvodňují potřebu pečovatelské služby
c) dosáhl věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a lze u něho důvodně předpokládat, že bude potřebovat pečovatelskou službu (dále jen PS) pro postupné ubývání soběstačnosti, zhoršování zdrav. stavu apod.
d) kterému kvalita bydlení v DPS nahradí úkony PS, které mu v jeho dosavadním bytě nižší kategorie byly poskytovány (např. donáška uhlí, zatápění, vynášení popela apod.)
e) manželská či jiná dvojice (např. druh a družka) splňují-li bod a)-d) a jestliže alespoň u jednoho z nich zdravotní stav, zdravotní postižení a soc.poměry odůvodňují poskytování PS a druhý mu z vážných důvodů potřebnou péči sám nemůže plně poskytnout.

 

6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
     
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
 

Žádost o poskytnutí bezbariérového bytu do nájmu je občan povinen podat písemně na odboru sociálním a zdravotním Městského úřadu v Orlové.
Součástí žádosti o poskytnutí bytu je vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele a potvrzení o přiznání důchodu.    

 

8 Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
 

Městský úřad Orlová    

 

9 Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:
 

Odbor sociální a zdravotní
Bc. Rút Langová (tel.:596 581 453)
Bc. Lýdia Wojaczková (tel.: 596 581 467)

Okružní 988, přízemí, č. dveří 110 úřední hodiny pondělí a středa od 8,00-11,30 hod. a od 12,30-17,00 hod. nebo čtvrtek od  8,00-11,30 hod. a od 12,30-13,30 hod.  

 

10 Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
 

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu s doporučením vhodnosti umístění v bezbariérovém bytě, potvrzení o přiznání důchodu (př. důchodový výměr)  

 

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
 

Formulář "Žádost o bezbariérový byt - dotazník", který je možno získat na odboru sociálním a zdravotním nebo na internetových stránkách města Orlová v sekci radnice -> formuláře ke stažení -> odbor sociální a zdravotní, př. v závěru těchto informací.    

 

12 Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:
 

Nejsou, možný poplatek u lékaře.   

 

13 Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
 

Písemné vyrozumění o přijetí žádosti do 30-ti dnů.    

 

14 Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:
     
15 Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:
 

Žadatel je povinen do 15 dnů nahlásit závažné změny (změna trvalého bydliště, stavu atd.), dále je povinen 1x ročně aktualizovat svoji žádost na odboru sociálním a zdravotním.    

 

16 Můžete využít tuto elektronickou službu:
 

rut.langova@muor.cz, lydia.wojaczkova@muor.cz -  jen informace + formulář  

 
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje:
 

§ 2300 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn. pozd. předpisů

 

18 Jaké jsou související předpisy:
     
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
     
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
 

Vyřazení žádosti z evidence:
a) nesplňuje-li uvedené podmínky pro přijetí do evidence 
b) je-li potřeba umístění do bezbariérového bytu uspokojivě vyřešena jiným způsobem (umístění do domova důchodců, penzionu apod.)
c) na vlastní žádost
d) v případě, že bez vážných důvodů odmítne žadatel uzavřít nájemní smlouvu na bezbariérový byt   

 

21 Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:
 

a) Kde se nacházejí bezbariérové byty? 
    - Orlová-Lutyně, Rydultowská 1370, část B komplexu Doubravan    

b) Kolik bytů Město Orlová má a jaké jsou velikosti bytů? 
    - celkem 5 bytů (2x vel.1+2 a 3x vel.1+1)

c) Jakým způsobem jsou byty přidělovány? 
    - byty jsou přidělovány formou mimořádného přidělení konkrétního bezbariérového bytu Radou města Orlová. Na základě žádosti občana projedná příslušná komise a poté OSZ předloží ke schválení Radě města Orlová. 

 
22 Potřebujete se k věci dozvědět víc?
     
23 Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:
 

Každý pracovní den na telefonním čísle 596 581 453 a 596 581 467 Bc. Rút Langová a Bc. Lýdia Wojaczková a na e-mailové adrese rut.langova@muor.cz, lydia.wojazckova@muor.cz

úřední hodiny: pondělí a středa od 8,00-11,30 hod. a od 12,30-17,00 hod. nebo čtvrtek od  8,00-11,30 hod. a od 12,30-13,30 hod. osobně na odboru sociálním a zdravotním.    

 

24 Související životní situace a návody, jak je řešit:
 

Zavedení pečovatelské služby v domácnosti.
Poskytovatelem pečovatelské služby je příspěvková organizace:
Sociální služby města Orlová
Adamusova 1269
735 14  Orlová-Lutyně
tel.: 558 848 088
internetové stránky: www.ssmo.cz  

 

25 Za správnost návodu odpovídá útvar:
  Zaměstnanec odboru sociálního a zdravotního.    
26 Za správnost návodu odpovídá pan/paní:
  Bc. Rút Langová
27 Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:
     
28 Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:
 

01.03.2021

29 Datum konce platnosti návodu:
     
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:


Připojené dokumenty:

Žádost o bezbariérový byt - dotazník DOC [12KB]
Zásady vyřazování žádostí a přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů ve vlastnictví Města Orlová DOCX [20.0KB] 7.12.2022

Datum zveřejnění/aktualizace: 1.3.2021

Zpět na výpis