Návrh na pořízení územního plánu (nebo jeho změny)

3. Návrh na pořízení územního plánu (nebo jeho změny)  

4. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Uplatní se v případě, kdy záměr stavebníka není v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací města. Na změnu územního plánu není právní nárok.  

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Návrh může podat orgán veřejné správy, občan obce nebo fyzická či právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce.    

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Podání řádně vyplněného návrhu na pořízení změny územního plánu. (viz § 46 zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů)  

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Osobní návštěvou, telefonickou nebo emailovou komunikací a podáním vyplněného návrhu.   

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny se podává u obce, pro jejíž území se územní plán pořizuje. Pro město Orlová je příslušný odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Orlová. 

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

MěÚ Orlová, odbor rozvoje a investic, Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
kanc. č. 240
Úřední hodiny:
pondělí a středa od 8,00 -11,30 a 12,30 -17,00 hodin,
čtvrtek od 8,00 - 11,30 a 12,30 -13,30 hodin
v ostatních dnech po telefonické domluvě.

Posuzování žádostí z hlediska územního plánování (vyjadřování k možnosti zástavby pozemku, informace k platnému územnímu plánu):
Bc. Aleš Grúber, tel. 596 581 322, e-mail: ales.gruber@muor.cz

Ing. Iveta Ptoszková, tel. 596 581 301, e-mail: iveta.ptoszkova@muor.cz
Tadeáš Janiczek, tel. 596 581 301, e-mail: tadeas.janiczek@muor.cz

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Právnická osoba a fyzická osoba, která není občanem obce, při podávání návrhu musí prokázat vlastnická či obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce.  

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny je k dispozici ke stažení ZDE 

Tiskopis je také k dispozici na odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Orlová.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Žádné    

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Viz bod č. 21 - Jak dlouho trvá pořízení územního plánu nebo jeho změny?    

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Zastupitelstvo obce, veřejnost, dotčené orgány, projektant.  

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Sledovat úřední desku MěÚ Orlová.  

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Žádost lze podat elektronicky prostřednictvím datové schránky  

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

18. Jaké jsou související předpisy:

Prováděcí předpisy k stavebnímu zákonu jsou:

  • vyhl. č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v aktuálním znění
  • vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v aktuálním znění
  • vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v aktuálním znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Není možné uplatnit žádné opravné prostředky. Na pořízení změny územního plánu není právní nárok.  

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Žádné.  

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Jak dlouho trvá pořízení územního plánu nebo jeho změny?
Doba pořízení změny územního plánu je různá v závislosti na rozsahu a náročnosti projednání pořizované dokumentace.
Pokud zastupitelstvo rozhodne o pořízení územního plánu nebo jeho změny, zahájí městský úřad práce na jeho pořízení.

Kdo hradí náklady na pořízení územního plánu nebo jeho změny?
Obec, která rozhodla o pořízení územního plánu nebo jeho změny.
Pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může obec požadovat úplnou nebo částečnou úhradu nákladů na zpracování změny.

Je na pořízení územního plánu nebo jeho změny právní nárok?
Na pořízení územního plánu nebo jeho změny není právní nárok. I když navrhovatel splní všechny předepsané náležitosti, je na zastupitelstvu obce, pro kterou je územní plán pořizován, zda o pořízení změny rozhodne kladně.

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc?

Městský úřad Orlová, odbor výstavby a životního prostředí (Orlová - Město, Staré náměstí 76)
Bc. Aleš Grúber, tel. 596 581 322, e-mail: ales.gruber@muor.cz

Ing. Iveta Ptoszková, tel. 596 581 301, e-mail: iveta.ptoszkova@muor.cz

Tadeáš Janiczek, tel. 596 581 301, e-mail: tadeas.janiczek@muor.cz

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Např. na internetové adrese Ministerstva pro místní rozvoj: www.mmr.cz, v oddíle územního plánování a stavebního řádu nebo na stránkách Ústavu územního rozvoje www.uur.cz  

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Posouzení pozemků z hlediska územně plánovací dokumentace.  

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Orlová, odbor výstavby a životního prostředí.  

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ing. Aleš Grúber  

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

25.2.2015    

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

23.2.2021

29. Datum konce platnosti návodu:

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:Připojené dokumenty:

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny DOC [44KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 6.9.2016

Zpět na výpis