Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu


1) Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti, apod.:

Povinnost platit poplatek vyplývá z § 10b odst. 1 písm. a), b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o místních poplatcích“) a následně čl. 2 odst. 1 a 2  Obecně závazné vyhlášky města Orlová č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „OZV“).

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) platí:

a) fyzická osoba (čl. 2 odst. 1 písm. a) OZV),

 1. která je v obci přihlášená,
 2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
 3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
 4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně  (čl. 2 odst. 1 písm. b) OZV).

2) Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost, apod.): 

Oprávněn jednat je fyzická osoba zletilá nebo jeho zástupce, a to na základě plné moci či ze zákona. Za nezletilou osobu jedná její zákonný zástupce.

3) Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: 

Správu místního poplatku vykonává právní odbor Městského úřadu v Orlové. Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost k tomuto poplatku.

4) Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

Při plnění žádosti uvede své jméno, datum narození, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování  a způsob úhrady.

Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 

V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 OZV v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu,  vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

Vzniklý vratitelný přeplatek na tomto poplatku, který je v částce nejméně 100 Kč, může být vrácen pouze na základě žádosti (viz žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku z komunálního odpadu)


5) Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Orlová

Právní odbor

Osvobození 796

735 14  Orlová


6) Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Právní odbor

2. patro, kanc. č. 323 - vyřizuje Ing. Jaroslava Buchtová (osobní jednání s občany)

Telefonní kontakt:

 596 581 218 - Ing. Jaroslava Buchtová

596 581 217 - Bc. Dominika Buchtová


Písemné dotazy zasílejte na níže uvedenou e-mailovou adresu:

dominika.buchtova@muor.cz

Úřední hodiny:

Pondělí:   08:00 až 11:30 hodin a 12:30 až 17:00 hodin

Úterý:      pouze na objednání

Středa:    08:00 až 11:30 hodin a 12:30 až 17:00 hodin

Čtvrtek:   08:00 až 11:30 hodin a 12:30 až 13:30 hodin

Pátek:     pouze na objednání


7) Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Průkaz totožnosti (k ověření pobytu), průkaz dlouhodobého pobytu cizince, rodný list (při narození dítěte), úmrtní list, či oddací list. Vyplněný předepsaný formulář, např. "Ohlášení k místnímu poplatku" při ohlášení poplatkové povinnosti (formulář lze vyplnit také osobně na MěÚ Orlová, právní odbor, kancelář č. 323).


8) Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře:

 1. Ohlášení k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 2. Ohlášení k místnímu poplatku (vlastníka nemovitosti)
 3. Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku z komunálního odpadu.
 4. Žádost o rozložení úhrady daně na splátky (povolení splátek).


9)  Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

a)  Sazba místního poplatku:

 • za komunální odpad pro rok 2020 činí 792,00 Kč za osobu,
 • za stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům nacházející se na zemí města Orlové, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba pro rok 2020 činí 792,00 Kč.

 Jakým způsobem je možno poplatek uhradit:

 • poštovní poukázkou
 • prostřednictvím SIPO (sdružené inkaso plateb obyvatelstva)
 • bezhotovostně v pokladně Městského úřadu Orlová, přízemí, kanc. č. 110 (lze hradit i platební kartou)
 • bezhotovostně na Městském úřadě Orlová, 2. patro, kanc. č. 323
 • převodem z účtu

Číslo účtu Města Orlová, vedené u ČSOB a. s., pobočka Orlová: 107 216 397/0300

Variabilní symbol: sdělí správce poplatku

b) Žádost o rozložení úhrady daně na splátky (povolení splátek): 

 • podání žádosti je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 400,- Kč (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění)

Kdo je osvobozen od poplatkové povinnosti:

Ze zákona o místních poplatcích je od poplatku osvobozena fyzická osoba uvedená v čl. 2 odst. 1 písm. a) OZV, která je:

 1. umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí nebo smlouvy,
 2. umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého nebo
 3. umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Dále je osvobozena fyzická osoba uvedená v čl. 2 odst. 1 písm. a) OZV:

 1. po dobu výkonu trestu odnětí svobody nebo po dobu trvání vazby v příslušném kalendářním roce
 2. po dobu pobytu nejméně 3 měsíců (po sobě jdoucích) v ubytovnách a zařízeních sociálních služeb, které nejsou osvobozeny dle čl. 6 odst. 1 OZV v příslušném kalendářním roce
 3. po dobu pobytu ve zdravotnických zařízeních (nemocnice, léčebny), pakliže trval nepřetržitě alespoň 3 měsíce v příslušném kalendářním roce
 4. držitelé průkazu ZTP/P,
 5. po dobu dlouhodobého pobytu v zahraničí nejméně 6 měsíců (po sobě jdoucích) v příslušném kalendářním roce
 6. po dobu pobytu nejméně 3 měsíců (po sobě jdoucích) mimo území města, a zároveň prokazatelně platící za odvoz odpadu v jiné obci nebo městě v příslušném kalendářním roce
 7. nezletilá, a to do konce kalendářního měsíce, ve kterém dosáhla jednoho roku věku 
 8. Od poplatku se osvobozují fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a které mají pobyt v Orlové – nevztahuje se na případy, kdy stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům vlastní více osob, z nichž alespoň jedna nemá trvalý pobyt v Orlové. Poplatníkům osvobozeným dle tohoto odstavce je však zachována poplatková povinnost jako poplatníkům dle čl. 2 odst. 1 písm. a) OZV (viz část 2).

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtě 90 dnů ode dne, kdy nastal, nárok na osvobození od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.

10) Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Poplatek pro rok 2020 je splatný do 31.10.2020, pro ostatní roky je splatnost stanovena nejpozději do 31.5. příslušného kalendářního roku.

11) Můžete využít tuto elektronickou službu:

Městský úřad Orlová - e-mail:

posta@muor.cz 

Datová schránka Města Orlová:

ID: r7qbskc

12) Podle kterého právního předpisu se postupuje: 

 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Obecně závazná vyhláška města Orlová č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

13) Jaké jsou související předpisy: 

§ 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

14) Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: 

Poplatník může podat odvolání proti platebnímu výměru do 30 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí u správce místního poplatku, který rozhodnutí vydal, a to písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou (§ 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, v platném znění).


15) Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků mohou být zvýšeny až na trojnásobek.
Neuhradí-li poplatník nedoplatek ani na základě výše uvedených rozhodnutí, může správce místního poplatku přikročit k exekučnímu vymáhání.


Dle § 12 zákona o místních poplatcích:

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka, zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník. V tomto případě vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.


16) Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Informace týkající se přímo problematiky svozu komunálního odpadu podá paní Ing. Denisa Nitschová, e-mail: denisa.nitschova@muor.cz, 2. patro, č. dveří 321, tel. 596 581 323,


17) Související životní situace a návody, jak je řešit:

Žádost o rozložení úhrady daně na splátky (povolení splátek) - podmínky a postup řešení životní situace:

 • v této věci je oprávněn jednat poplatník, kterému vznikl nedoplatek na tomto místním poplatku, popř. zástupce
 • žádost lze podat písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou
 • z žádosti musí být patrné, kdo ji činí, čeho se týká a co se navrhuje
 • na základě podané žádosti a uhrazení správního poplatku poplatníkem či jeho zástupcem je vydáno rozhodnutí o rozložení úhrady daně na splátky. Správce místního poplatku (Městský úřad Orlová) vydaným rozhodnutím splátky povolí či zamítne
 • podání žádosti je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 400,- Kč (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění)
 • lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů ode dne jejího podání.


18) Za správnost návodu odpovídá útvar:

Právní odbor


19) Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Bc. Dominka Buchtová


20) Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.01.2020


21) Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost:

21.07.2020

 

22) Datum konce platnosti návodu:

Do vydání nové OZV.

 Připojené dokumenty:

tiskopis: Žádost o rozložení úhrady - splátky DOCX [71.6KB]
tiskopis: Informační povinnost správce daně DOCX [23.9KB]
tiskopis: Ohlášení poplatek za odpady - trvalý pobyt DOCX [51.9KB]
tiskopis: Ohlášení poplatek za odpady - vlastnictví DOCX [53.1KB]
tiskopis: Žádost o vrácení přeplatku DOCX [43.6KB]

Zpět na výpis