Místní poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ŽIVOTNÍ SITUACI: 

Město Orlová zavedlo Obecně závaznou vyhláškou č. 10/2020 (dále jen „OZV“) místní poplatek ze psů (dále jen "poplatek"), dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“).

KDO JE OPRÁVNĚN V TÉTO VĚCI JEDNAT (PODAT ŽÁDOST APOD.): 

Držitel psa (fyzická nebo právnická osoba) nebo jeho zástupce (ze zákona či plné moci).

JAKÉ JSOU PODMÍNKY A POSTUP PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE: 

Poplatek platí poplatník (držitel psa), který je povinen splnit ohlašovací povinnost k tomuto poplatku.

JAKÝM ZPŮSOBEM ZAHÁJIT ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE: 

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost k tomuto poplatku ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Tímto dnem vzniká poplatková povinnost. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

Poplatník je povinen ohlásit rovněž zánik své poplatkové povinnosti (při úhynu psa, jeho ztrátě, darování nebo prodeji), a to do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Povinnost odhlásit psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. Nastala-li skutečnost, která má za následek zánik povinnosti platit poplatek a prokáže-li ji poplatník (držitel psa) řádným dokladem (např. potvrzení o úhynu psa vystavené veterinářem), přestává se poplatek platit následujícím měsícem po měsíci, ve kterém k této skutečnosti došlo. V ostatních případech uplynutím měsíce, ve kterém tuto skutečnost oznámil poplatník správci poplatku,

Údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládající nárok na osvobození od poplatku, je poplatník povinen ohlásit do 30 dnů od vzniku nároku na toto osvobození. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit tento údaj, nárok na osvobození zaniká.

NA KTERÉ INSTITUCI ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT: 

Městský úřad Orlová, Osvobození 796, 73514 Orlová.

KDE, S KÝM A KDY ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT: 

Hlavní budova Městského úřadu, Právní odbor, 2. patro.

 Kontakty:

Ing. Michaela Krulová, michaela.krulova@muor.cz, tel. 596 581 218

 Úřední hodiny:

PONDĚLÍ

8:00 - 11:30

12:30 - 17:00

ÚTERÝ

POUZE NA OBJEDNÁNÍ

STŘEDA

8:00 - 11:30

12:30 - 17:00

ČTVRTEK

8:00 - 11:30

12:30 - 13:30

PÁTEK

POUZE NA OBJEDNÁNÍ

 K vyřízení místních poplatků, prosím, využijte vyvolávací systém.

Pro objednání na konkrétní termín můžete využít online objednávkový systém: https://www.muor.cz/rezervace/.

JAKÉ DOKLADY JE NUTNÉ MÍT S SEBOU:

Platný průkaz totožnosti, vyplněný formulář, očkovací průkaz psa, veškeré doklady k prokázání osvobození od místního poplatku (např. průkaz ZTP, ZTP/P apod.), případně potvrzení, že držitel psa, který má trvalý pobyt v sídlištní zástavbě, nechová psa v bytě (nižší sazba poplatku).

V případě zastupování poplatníka ve věci místních poplatků úředně ověřená plná moc pro účely daňového řízení.

 JAKÉ JSOU POTŘEBNÉ FORMULÁŘE A KDE JSOU K DISPOZICI: 

Veškeré formuláře se nacházejí v části "Přílohy", vyplnit je také můžete na Městském úřadě při vyřizování záležitostí týkajících se místních poplatků.

 JAKÉ JSOU POPLATKY A JAK JE LZE UHRADIT: 

Roční sazby poplatku:

Fyzické osoby

 1.1.       Sídlištní zástavba

za jednoho psa                                                                                 1.500,- Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                             2.000,- Kč

za jednoho psa, je-li držitelem psa osoba starší 65 let                         200,- Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, je-li držitelem psa osoba starší 65 let                        300,- Kč

 

1.2.       Rodinné domky a zahrady

za jednoho psa                                                                                    240,- Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                               400,- Kč

za jednoho psa, je-li držitelem psa osoba starší 65 let                        100,- Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, je-li držitelem psa osoba starší 65 let                        300,- Kč

 

Právnické osoby
za jednoho psa                                                                                 1.500,- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                            2.000,- Kč

Splatnost poplatku:

31.05.2022.

 Způsob úhrady:

- prostřednictvím SIPO (nejvhodnější varianta, jelikož hromadný tisk a roznos složenek byl ZRUŠEN),

- bankovním převodem (č. účtu: 107216397/0300, variabilní symbol: sdělí správce poplatku),

- na pokladně Městského úřadu (lze hradit hotově i kartou, je potřebné znát variabilní symbol).

 JAKÉ JSOU LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ: 

Přihlášení k poplatku, oznámení veškerých změn či žádost o uplatnění nároku na osvobození - bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.

PODLE KTERÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU SE POSTUPUJE: 

Obecně závazná vyhláška města Orlová č. 10/2020, o místním poplatku ze psů

 JAKÉ JSOU SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY: 

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“)

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

 JAKÉ JSOU OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A JAK SE UPLATŇUJÍ: 

Poplatník se může odvolat proti rozhodnutí správce daně do 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení, a to písemně, ústně do protokolu nebo prostřednictvím datové schránky (ID DS: r7qbskc).

 JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ POVINNOSTÍ: 

Za porušení povinností nepeněžité povahy dle § 247 odst. 2 daňového řádu může správce poplatku uložit pokutu do výše 500 000 Kč.

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Neuhradí-li poplatník poplatek ani v náhradní lhůtě splatnosti, přikročí správce poplatku k vymáhání. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti poplatku nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti poplatku omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

SOUVISEJÍCÍ ŽIVOTNÍ SITUACE A NÁVOD, JAK JE ŘEŠIT:

Žádost o splátkový kalendář (povolení splátek)

  • poplatník, kterému vznikl nedoplatek na místním poplatku, může podat žádost o splátkový kalendář. Žádost lze podat písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou,
  • z žádosti musí být patrné, kdo ji podal, čeho se týká a co se navrhuje,
  • na základě podané žádosti a uhrazeného správního poplatku je vydáno rozhodnutí o rozložení úhrady poplatku na splátky. Správce poplatku vydaným rozhodnutím splátky povolí nebo zamítne.

Podání žádosti je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 400,- Kč. Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů ode dne jejího podání.

 ZA SPRÁVNOST ODPOVÍDÁ: 

Právní odbor, Městský úřad OrlováPřipojené dokumenty:

Pes - přihlášení DOCX [54.0KB] 9.9.2022
Pes - odhlášení DOCX [48.6KB] 9.9.2022
Pes - příloha - pes na jiné adrese DOC [66KB] 9.9.2022
Žádost o vrácení přeplatku DOCX [49.3KB] 9.9.2022

Datum zveřejnění/aktualizace: 31.12.2019

Zpět na výpis