Místní poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů

1.      Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Povinnost platit poplatek vyplývá z ust. § 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, a Obecně závazné vyhlášky města Orlová č. 5/2019, o místním poplatku ze psů.

2.      Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel psa (fyzická nebo právnická osoba).

3.      Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Poplatník (držitel psa) je povinen splnit ohlašovací povinnost k tomuto poplatku.

4.      Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situaci

Poplatník podá ohlášení poplatkové činnosti:

 • do 15 dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců,
 • povinnost odhlásit psa je poplatník povinen do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Povinnost odhlásit psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena,
 • nastala-li skutečnost, která má za následek zánik povinnosti platit poplatek a prokáže-li ji poplatník (držitel psa) řádným dokladem (např. potvrzení o úhynu psa vystavené veterinářem), přestává se poplatek platit následujícím měsícem po měsíci, ve kterém k této skutečnosti došlo. V ostatních případech uplynutím měsíce, ve kterém tuto skutečnost oznámil poplatník správci poplatku,
 • poplatník (držitel psa) je povinen nahlásit číslo čipu psa dle očkovacího průkazu. 

5.      Na které instituci životní situaci řešit

Příslušným správcem místního poplatku je Městský úřad Orlová, Právní odbor

6.      Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit: 

Právní odbor, Ing. Jaroslava Buchtová, 2. patro, č. dveří. 323, tel.: 596 581 218.

V úředních hodinách:

Pondělí:   08:00 až 11:30 hodin a 12:30 až 17:00 hodin

Úterý:      pouze na objednání

Středa:    08:00 až 11:30 hodin a 12:30 až 17:00 hodin

Čtvrtek:   08:00 až 11:30 hodin a 12:30 až 13:30 hodin

Pátek:     pouze na objednání

Případné dotazy laskavě zasílejte na e-mailovou adresu:

jaroslava.buchtova@muor.cz

7.      Které doklady musíte předložit:

 • platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas (k ověření trvalého pobytu),
 • vyplněný tiskopis „Ohlášení k místnímu poplatku ze psů“,
 • očkovací průkaz psa,
 • veškeré doklady k prokázání osvobození od místního poplatku dle platné OZV (např. průkaz ZTP, ZTP/P, potvrzení o důchodu pro invaliditu III. stupně, apod.)
 • potvrzení, že držitel psa, který má trvalý pobyt v sídlištní zástavbě, nechová psa v bytě (nižší sazba poplatku) – viz tiskopis „Ohlášení k místnímu poplatku ze psů“

8.      Které tiskopisy jsou potřebné a kde je najdete:

 • „Ohlášení k přiznání k místnímu poplatku ze psů“,
 • „Příloha k přiznání k místnímu poplatku ze psů, že pes, jehož držitel má trvalý pobyt na sídlišti, nechová psa v bytě“,
 • „Změna ohlášení psa“,
 • „Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku ze psů“.

Tiskopisy k této životní situaci získáte:

 • na internetových stránkách města Orlová: www.mesto-orlova.cz
 • v úřední dny na Právním odboru, 2. patro, č. dveří 323.

9.      Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky, a jak je máte uhradit:

         Roční sazby poplatku:

Fyzické osoby

 1.1.       Sídlištní zástavba

za jednoho psa                                                                                 1.500,- Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                             2.000,- Kč

za jednoho psa, je-li držitelem psa osoba starší 65 let                         200,- Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, je-li držitelem psa osoba starší 65 let                        300,- Kč

 

1.2.       Rodinné domky a zahrady

za jednoho psa                                                                                    240,- Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                               400,- Kč

za jednoho psa, je-li držitelem psa osoba starší 65 let                        100,- Kč

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, je-li držitelem psa osoba starší 65 let                        300,- Kč

 

Právnické osoby
za jednoho psa                                                                                 1.500,- Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele                            2.000,- Kč

10.   Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Poplatek pro rok 2020 je splatný do 31.10.2020, pro ostatní roky je splatnost stanovena nejpozději do 31.5. příslušného kalendářního roku.

Poplatek můžete uhradit:

 • poštovní poukázkou
 • prostřednictvím SIPO (sdružené inkaso plateb obyvatelstva)
 • bezhotovostně v pokladně Městského úřadu Orlová, přízemí, kanc. č. 110 (lze hradit i platební kartou)
 • bezhotovostně na Městském úřadě Orlová, 2. patro, kanc. č. 323
 • převodem z účtu

Číslo účtu Města Orlová, vedené u ČSOB a. s., pobočka Orlová: 107216397/0300

Variabilní symbol: sdělí správce poplatku

11.   Osvobození a úlevy:

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:

 • osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle záíkona upúravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
 • osoba provozující útulek pro zvířata,
 • osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpisy.

Od poplatku se dále osvobozují:

 • Policie ČR a Městská policie Orlová
 • Hasičský záchranný sbor
 • osoby, které si pořídily psa z útulku umístěného na území města Orlová, a to po dobu 1 roku ode dne, kdy psa z útulku převzaly
 • držitel psa, který je současně poživatelem důchodu pro invaliditu III. stupně, přičemž osvobození se týká pouze jednoho psa.

Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození. V případě, že držitel psa nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození od poplatku ve lhůtě do 30 dnů, nárok na osvobození od tohoto poplatku zaniká.

12.   Můžete využít tuto elektronickou službu:

13.   Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • dle ust. § 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění,
 • Obecně závazné vyhlášky města Orlová č. 5/2019, o místním poplatku ze psů,
 • dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

14.   Které předpisy jsou související:

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství č. 6/2016.

15.   Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Poplatník může podat v souladu s ust. § 109 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, odvolání proti platebnímu výměru do 30 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí u správce místního poplatku, který rozhodnutí vydal, a to písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou (§ 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění).

16.   Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky, nebo část těchto poplatků, mohou být zvýšeny až na trojnásobek.

Neuhradí-li poplatník nedoplatek ani na základě výše uvedených rozhodnutí, může správce místního poplatku přikročit k exekučnímu vymáhání.

 17.   Příslušné informace můžete rovněž získat z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Ing. Renáta Olšarová, tel.: 596 581 723, e-mail: renata.olsarova@muor.cz.

18.   Související životní situace a návody, jak je řešit:

Žádost o splátkový kalendář nedoplatku (povolení splátek)

Podmínky a postup řešení životní situace:

 • poplatník, kterému vznikl nedoplatek na poplatku ze psů, může podat žádost o splátkový kalendář. Žádost lze podat písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je podepsána uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána pomocí datové schránky,
 • z žádosti musí být patrné, kdo ji podal, čeho se týká a co se navrhuje (viz tiskopis „Žádost o rozložení úhrady daně na splátky"),
 • na základě podané žádosti a uhrazeného správního poplatku je vydáno rozhodnutí o rozložení úhrady poplatku na splátky. Správce poplatku vydaným rozhodnutím splátky povolí nebo zamítne,
 • Podání žádosti je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 400,- Kč (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění).

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů ode dne jejího podání.

19.   Za správnost návodu odpovídá útvar:

Právní odbor Městského úřadu Orlová

20.   Za správnost návodu odpovídá:

Ing. Jaroslava Buchtová

21.   Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.01.2020

22.   Datum poslední aktualizace návodu a ověření jeho správnosti:

21.07.2020

24.   Konec platnosti návodu:

Dnem vydání nové OZV.

 

 

 

 Připojené dokumenty:

tiskopis: Změna ohlášení - odhláška psa DOCX [15.8KB]
tiskopis: Příloha k přiznání k místnímu poplatku ze psů (není-li pes držen na adrese trvalého pobytu) DOC [11KB]
Informační povinnost správce daně DOCX [23.9KB]
tiskopis: Ohlášení k místnímu poplatku ze psů DOCX [23.2KB]
tiskopis: Žádost o vrácení přeplatku ze psů DOCX [43.6KB]

Zpět na výpis