Místní poplatek ze vstupného

Místní poplatek ze vstupného

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ŽIVOTNÍ SITUACI: 

Město Orlová zavedlo Obecně závaznou vyhláškou č. 7/2023 (dále jen „OZV“) místní poplatek ze vstupného (dále jen "poplatek"), dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“).

KDO JE OPRÁVNĚN V TÉTO VĚCI JEDNAT (PODAT ŽÁDOST APOD.): 

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá. 

JAKÉ JSOU PODMÍNKY A POSTUP PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE: 

Poplatník ohlašuje a odvádí poplatek ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.

JAKÝM ZPŮSOBEM ZAHÁJIT ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE: 

Poplatník je povinen nejpozději 5 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku informace o konané akci: druh akce, datum a místo konání, výši vstupného, dále jméno, příjmení, adresu poplatníka, rodné číslo případně IČO, číslo bankovního účtu a údaje o další odpovědné osobě, která, v případě nepřítomnosti poplatníka, zodpovídá za akci.

Poplatník je povinen do 10 pracovních dnů po skončení akce (v případě měsíčního hlášení po skončení poslední akce v daném měsíci) podat vyúčtování, a současně předložit ke kontrole neprodané vstupenky označené razítkem MěÚ Orlová.

NA KTERÉ INSTITUCI ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT: 

Městský úřad Orlová, Osvobození 796, 73514 Orlová.

KDE, S KÝM A KDY ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT: 

Hlavní budova Městského úřadu, Právní odbor, 2. patro.

Kontakt:

Ing. Michaela Krulová, michaela.krulova@muor.cz, tel. 596 581 218

 Úřední hodiny:

PONDĚLÍ

8:00 - 11:30

12:30 - 17:00

ÚTERÝ

POUZE NA OBJEDNÁNÍ

STŘEDA

8:00 - 11:30

12:30 - 17:00

ČTVRTEK

8:00 - 11:30

12:30 - 13:30

PÁTEK

POUZE NA OBJEDNÁNÍ

 K vyřízení místních poplatků, prosím, využijte vyvolávací systém.

Pro objednání na konkrétní termín můžete využít online objednávkový systém: https://www.muor.cz/rezervace/.

 JAKÉ DOKLADY JE NUTNÉ MÍT S SEBOU:

Platný průkaz totožnosti, vyplněný formulář, vstupenky označené výší vstupného.

V případě zastupování poplatníka ve věci místních poplatků úředně ověřená plná moc pro účely daňového řízení.

  JAKÉ JSOU POTŘEBNÉ FORMULÁŘE A KDE JSOU K DISPOZICI: 

Veškeré formuláře se nacházejí v části "Přílohy", vyplnit je také můžete na Městském úřadě při vyřizování záležitostí týkajících se místních poplatků.

  JAKÉ JSOU POPLATKY A JAK JE LZE UHRADIT: 

 Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného pro akci činí 10%.

Splatnost poplatku:

Poplatek je splatný do 10 pracovních dnů ode dne skončení akce. 

 Způsob úhrady:

- bankovním převodem (č. účtu: 107216397/0300, variabilní symbol: sdělí správce poplatku),

- na pokladně Městského úřadu (lze hradit hotově i kartou, je potřebné znát variabilní symbol).

 JAKÉ JSOU LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ: 

Pro podání ohlášení akce je minimálně 5 dnů před konáním akce.

Pro podání vyúčtování akce je maximálně 10 pracovních dnů po skončení akce.

PODLE KTERÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU SE POSTUPUJE: 

Obecně závazná vyhláška města Orlová č. 7/2023, o místním poplatku ze vstupného

 JAKÉ JSOU SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY: 

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“)

 JAKÉ JSOU OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A JAK SE UPLATŇUJÍ: 

Poplatník se může odvolat proti rozhodnutí správce daně do 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení, a to písemně, ústně do protokolu nebo prostřednictvím datové schránky (ID DS: r7qbskc).

 JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ POVINNOSTÍ: 

Za porušení povinností nepeněžité povahy dle § 247 odst. 2 daňového řádu může správce poplatku uložit pokutu do výše 500 000 Kč.

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Neuhradí-li poplatník poplatek ani v náhradní lhůtě splatnosti, přikročí správce poplatku k vymáhání. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

 ZA SPRÁVNOST ODPOVÍDÁ: 

Právní odbor, Městský úřad OrlováPřipojené dokumenty:

Vstupné - oznámení o konání akce DOC [68KB] 9.9.2022
Vstupné - přiznání k poplatku (vyúčtování) DOCX [49.8KB] 9.9.2022

Datum zveřejnění/aktualizace: 24.1.2018

Zpět na výpis