Místní poplatek ze vstupného

Místní poplatek ze vstupného

1.      Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Povinnost platit poplatek vyplývá z ust. § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, a Obecně závazné vyhlášky města Orlová č. 6/2019, o místním poplatku ze vstupného. 

2.      Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Oprávněná jednat je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá. 

3.      Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost k tomuto poplatku.

4.      Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

  • Poplatník je povinen nejpozději 5 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku na předepsaném tiskopise „Oznámení o konání kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce" druh akce, datum a místo konání, výši vstupného,dále jméno, příjmení, adresu poplatníka, rodné číslo případně IČO, číslo bankovního účtu a údaje o další odpovědné osobě, která, v případě nepřítomnosti poplatníka, zodpovídá za akci.

 

  • Do 10 pracovních dnů po skončení akce (v případě měsíčního hlášení po skončení poslední akce v daném měsíci) poplatník podá na předepsaném tiskopise „Přiznání k místnímu poplatku ze vstupného“, a současně předloží ke kontrole neprodané vstupenky označené razítkem MěÚ Orlová.

5.      Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Orlová, Právní odbor, Osvobození čp. 796, 735 14 Orlová-Lutyně 

6.      Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Právní odbor, Ing. Jaroslava Buchtová, 2. patro, č. dveří 323, tel.: 596 581 218.

V úředních hodinách:

pondělí a středa                                    od 08:00 h do 11:30 h a od 12:30 h do 17:00 h

čtvrtek                                                    od 08:00 h do 11:30 h a od 12:30 h do 13:30 h

úterý a pátek                                         pouze pro objednané

 

Případné dotazy laskavě zasílejte na e-mailovou adresu:

jaroslava.buchtova@muor.cz

7.      Které doklady musíte předložit:

 

  • platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas,
  • vyplněný tiskopis „Oznámení o konání kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce“,
  • vstupenky označené výší vstupného.

 

8.      Které tiskopisy jsou potřebné a kde je najdete:

Tiskopis „Oznámení o konání kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce" k této životní situaci získáte:

  • na internetových stránkách města Orlová: www.mesto-orlova.cz
  • v úřední dny na Právním odboru, 2. patro, č. dveří 323

 

9.      Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky, a jak je máte uhradit:

 

9.1.       Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí pro:

a.  kulturní akce                                      10 %

b.  reklamní akci                                     10 %

  

10.   Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Poplatek je splatný do 10 pracovních dnů ode dne skončení akce. 

11.   Můžete využít tuto elektronickou službu:

datovou schránku:  r7qbskc

12.   Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 

  • dle ust. § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění,
  • Obecně závazné vyhlášky města Orlová č. 6/2019, o místním poplatku ze vstupného,
  • dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

 

13.   Které předpisy jsou související:

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejných hudebních produkcí a akcí typu technopárty a úpravě doby nočního klidu.

14.   Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Poplatník může podat v souladu s ust. § 109 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, odvolání proti platebnímu výměru do 30 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, u správce místního poplatku, který rozhodnutí vydal, a to písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou (§ 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění).

15.   Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky, nebo část těchto poplatků, mohou být zvýšeny až na trojnásobek.

Neuhradí-li poplatník nedoplatek ani na základě výše uvedených rozhodnutí, může správce místního poplatku přikročit k exekučnímu vymáhání.

16.   Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Případné dotazy laskavě zasílejte na e-mailovou adresu: jaroslava.buchtova@muor.cz 

17.   Za správnost návodu odpovídá útvar:

Právní odbor Městského úřadu Orlová

18.   Za správnost návodu odpovídá:

Ing. Jaroslava Buchtová

19.   Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.01.2021

20.   Datum poslední aktualizace návodu a ověření jeho správnosti:

28.01.2021

21.   Konec platnosti návodu:

Dnem vydání nové OZV.Připojené dokumenty:

tiskopis: Oznámení o konání akce DOC [134.5KB] 1.2.2021
tiskopis: Přiznání - vstupné DOCX [44.8KB] 1.2.2021

Datum zveřejnění/aktualizace: 24.1.2018

Zpět na výpis