Místní poplatek z pobytu

Místní poplatek z pobytu

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ŽIVOTNÍ SITUACI: 

Město Orlová zavedlo Obecně závaznou vyhláškou č. 11/2020 (dále jen „OZV“) místní poplatek z pobytu (dále jen "poplatek"), dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“).

KDO JE OPRÁVNĚN V TÉTO VĚCI JEDNAT (PODAT ŽÁDOST APOD.): 

Plátce = fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje pobyt za úplatu.

 JAKÉ JSOU PODMÍNKY A POSTUP PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE: 

Plátce je povinen splnit ohlašovací povinnost do 30 dnů od data zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Stejným způsobem ohlásí plátce správci poplatku ukončení této činnosti. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu správci místního poplatku oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala. 

Plátce je povinen vést v písemné nebo elektronické podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí, číslo platného občanského průkazu nebo platného cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytnul, výši vybraného poplatku nebo důvod osvobození. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně, srozumitelně a průkazně, a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt, trvající max. 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele. Poplatku podléhá každá osoba, která ve městě Orlová není trvale přihlášená.

Plátce je povinen odvést vybraný poplatek dle splatnosti (viz OZV).

NA KTERÉ INSTITUCI ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT: 

Městský úřad Orlová, Osvobození 796, 73514 Orlová.

KDE, S KÝM A KDY ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT: 

Hlavní budova Městského úřadu, Právní odbor, 2. patro.

Kontakt: 

Ing. Michaela Krulová, michaela.krulova@muor.cz, tel.: 596 581 218

 Úřední hodiny:

PONDĚLÍ

8:00 - 11:30

12:30 - 17:00

ÚTERÝ

POUZE NA OBJEDNÁNÍ

STŘEDA

8:00 - 11:30

12:30 - 17:00

ČTVRTEK

8:00 - 11:30

12:30 - 13:30

PÁTEK

POUZE NA OBJEDNÁNÍ

 K vyřízení místních poplatků, prosím, využijte vyvolávací systém.

Pro objednání na konkrétní termín můžete využít online objednávkový systém: https://www.muor.cz/rezervace/.

JAKÉ DOKLADY JE NUTNÉ MÍT S SEBOU:

Platný průkaz totožnosti, vyplněný formulář.

V případě zastupování poplatníka ve věci místních poplatků úředně ověřená plná moc pro účely daňového řízení.

 JAKÉ JSOU POTŘEBNÉ FORMULÁŘE A KDE JSOU K DISPOZICI: 

Veškeré formuláře se nacházejí v části "Přílohy", vyplnit je také můžete na Městském úřadě při vyřizování záležitostí týkajících se místních poplatků.

 JAKÉ JSOU POPLATKY A JAK JE LZE UHRADIT: 

Sazba poplatku:

21,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Splatnost poplatku:

Nejpozději do 15. dne následujícího čtvrtletí.

 Způsob úhrady:

- bankovním převodem (č. účtu: 107216397/0300, variabilní symbol: sdělí správce poplatku),

- na pokladně Městského úřadu (lze hradit hotově i kartou, je potřebné znát variabilní symbol).

JAKÉ JSOU LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ: 

Poplatek je splatný vždy za předchozí čtvrtletí, a to vždy do 15. dne následujícího měsíce po ukončení kvartálu, tj. k 15.04., 15.07., 15.10., 15.01. Plátce má povinnost provést úhradu poplatku za předešlé čtvrtletí a předložit správci poplatku vyúčtování za předešlé čtvrtletí.

PODLE KTERÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU SE POSTUPUJE: 

Obecně závazná vyhláška města Orlová č. 11/2020, o místním poplatku z pobytu

 JAKÉ JSOU SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY: 

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“)

 JAKÉ JSOU OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A JAK SE UPLATŇUJÍ: 

Plátce se může odvolat proti rozhodnutí správce daně do 30 dnů ode dne, který následuje po jeho doručení, a to písemně, ústně do protokolu nebo prostřednictvím datové schránky (ID DS: r7qbskc).

 JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ POVINNOSTÍ: 

Za porušení povinností nepeněžité povahy dle § 247 odst. 2 daňového řádu může správce poplatku uložit pokutu do výše 500 000 Kč.

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Neuhradí-li poplatník poplatek ani v náhradní lhůtě splatnosti, přikročí správce poplatku k vymáhání. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

 ZA SPRÁVNOST ODPOVÍDÁ: 

Právní odbor, Městský úřad OrlováPřipojené dokumenty:

Pobyt - vyúčtování DOCX [49.5KB] 9.9.2022
Pobyt - ohlášení DOCX [46.9KB] 9.9.2022

Datum zveřejnění/aktualizace: 24.1.2018

Zpět na výpis