Místní poplatek z pobytu

Místní poplatek z pobytu

 

1.      Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Povinnost platit poplatek vyplývá z ust. § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a Obecně závazné vyhlášky města Orlová č. 11/2020, o místním poplatku z pobytu.

 

2.      Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje pobyt za úplatu.

 

3.      Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Plátce je povinen splnit ohlašovací povinnost do 30 dnů od data zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Stejným způsobem ohlásí plátce správci poplatku ukončení této činnosti. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu správci místního poplatku oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala. Formulář naleznete na webových stránkách města Orlová, v sekci "Formuláře ke stažení".

 

 • Plátce je povinen vést v písemné nebo elektronické podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí, číslo platného občanského průkazu nebo platného cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytnul, výši vybraného poplatku nebo důvod osvobození.

 

 • Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně, srozumitelně a průkazně, a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

 

 • Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt, trvající max. 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele. Poplatku podléhá každá osoba, která ve městě Orlová není trvale přihlášená.

 

 • Plátce odvede vybraný poplatek na příjmový účet města Orlová (možno uhradit na pokladně) dle splatnosti - viz výše jmenovaná obecně závazná vyhláška.

 

4.      Na které instituci životní situaci řešit

Příslušným správcem místního poplatku je Městský úřad Orlová, Právní odbor

 

5.      Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 

Právní odbor, Bc. Simona Haroková, 2. patro, č. dveří 324, tel.: 596 581 150.

V úředních hodinách:

pondělí a středa                                    od 08:00 h do 11:30 h a od 12:30 h do 17:00 h

čtvrtek                                                    od 08:00 h do 11:30 h a od 12:30 h do 13:30 h

úterý a pátek                                         pouze pro objednané

Případné dotazy laskavě zasílejte na e-mailovou adresu:

simona.harokova@muor.cz

6.      Které doklady musíte předložit:

 • platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas,
 • vyplněný tiskopis „Ohlášení poplatkové povinnosti“,

 

7.      Které tiskopisy jsou potřebné a kde je najdete:

Tiskopis „Ohlášení poplatkové povinnosti“ k této životní situaci získáte:

 • na internetových stránkách města Orlová: www.mesto-orlova.cz
 • v úřední dny na Právním odboru, 2. patro, č. dveří 324.

 

8.      Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky, a jak je máte uhradit:

Sazba poplatku činí za každý započatý den pobytu 21,- Kč, s výjimkou dne počátku pobytu. Poplatek platí poskytovatel pobytu za úplatu - fyzická nebo právnická osoba, která pobyt poskytuje.

9.   Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Poplatek je splatný vždy za předchozí čtvrtletí, a to vždy do 15. dne následujícího měsíce po ukončení kvartálu, tj. k 15.04., 15.07., 15.10., 15.01. Plátce má povinnost provést úhradu poplatku za předešlé čtvrtletí a předložit správci poplatku vyúčtování za předešlé čtvrtletí.

10.   Můžete využít tuto elektronickou službu:

datovou schránku:  r7qbskc

11.   Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • dle ust. § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění,
 • dle Obecně závazné vyhlášky města Orlová č. 11/2020, o místním poplatku z pobytu,
 • dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

12.   Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Plátce může podat v souladu s ust. § 109 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, odvolání proti platebnímu výměru do 30 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí u správce místního poplatku, který rozhodnutí vydal, a to písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou (§ 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění).

14.   Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Nebudou-li poplatky zaplaceny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky, nebo část těchto poplatků, mohou být zvýšeny až na trojnásobek.

Neuhradí-li plátce nedoplatek ani na základě výše uvedených rozhodnutí, může správce místního poplatku přikročit k exekučnímu vymáhání.

15.   Za správnost návodu odpovídá útvar:

Právní odbor Městského úřadu Orlová

16.   Za správnost návodu odpovídá:

Bc. Simona Haroková

17.   Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.01.2021

18.   Datum poslední aktualizace návodu a ověření jeho správnosti:

28.01.2021

19.   Konec platnosti návodu:

Dnem vydání nové OZV.

 

 Připojené dokumenty:

Ohlášení - pobyt DOCX [15KB] 1.2.2021

Datum zveřejnění/aktualizace: 24.1.2018

Zpět na výpis