Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

Místní poplatek ze vstupného

Místní poplatek ze vstupného

1.      Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Povinnost platit poplatek vyplývá z ust. § 6 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, a Obecně závazné vyhlášky města Orlová č. 6/2019, o místním poplatku ze vstupného. 

2.      Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Oprávněná jednat je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá. 

3.      Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost k tomuto poplatku.

4.      Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

 • Poplatník je povinen nejpozději 5 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku na předepsaném tiskopise „Oznámení o konání kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce" druh akce, jméno a příjmení, adresu poplatníka, rodné číslo případně IČO, číslo bankovního účtu a údaje o další odpovědné osobě, která, v případě nepřítomnosti poplatníka, zodpovídá za akci.

 

 • Do 10 pracovních dnů po skončení akce (v případě měsíčního hlášení po skončení poslední akce v daném měsíci) poplatník podá na předepsaném tiskopise „Přiznání k místnímu poplatku ze vstupného“, a současně předloží ke kontrole neprodané vstupenky označené razítkem MěÚ Orlová.

5.      Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Orlová, Právní odbor, Osvobození čp. 796, 735 14 Orlová-Lutyně 

6.      Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Právní odbor, 2. patro, č. dveří 323, tel.: 596 581 218.

V úředních hodinách:

pondělí a středa                                    od 08:00 h do 11:30 h a od 12:30 h do 17:00 h

čtvrtek                                                    od 08:00 h do 11:30 h a od 12:30 h do 13:30 h

úterý a pátek                                         pouze pro objednané

 

Případné dotazy laskavě zasílejte na e-mailovou adresu:

jaroslava.buchtova@muor.cz

7.      Které doklady musíte předložit:

 

 • platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas,
 • vyplněný tiskopis „Oznámení o konání kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce“,
 • vstupenky označené výší vstupného.

 

8.      Které tiskopisy jsou potřebné a kde je najdete:

Tiskopis „Oznámení o konání kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce" k této životní situaci získáte:

 • na internetových stránkách města Orlová: www.mesto-orlova.cz
 • v úřední dny na Právním odboru, 2. patro, č. dveří 323

 

9.      Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky, a jak je máte uhradit:

 

9.1.       Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí pro:

a.  kulturní akce                                      10 %

b.  reklamní akci                                     10 %

  

10.   Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Poplatek je splatný do 10 pracovních dnů ode dne skončení akce. 

11.   Můžete využít tuto elektronickou službu:

datovou schránku:  r7qbskc

12.   Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 

 • dle ust. § 6 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění,
 • Obecně závazné vyhlášky města Orlová č. 6/2019, o místním poplatku ze vstupného,
 • dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.

 

13.   Které předpisy jsou související:

Obecně závazná vyhláška č. 7/2016, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejných hudebních produkcí a akcí typu technopárty.

14.   Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Poplatník může podat v souladu s ust. § 109 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, odvolání proti platebnímu výměru do 30 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, u správce místního poplatku, který rozhodnutí vydal, a to písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou (§ 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění).

15.   Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky, nebo část těchto poplatků, mohou být zvýšeny až na trojnásobek.

Neuhradí-li poplatník nedoplatek ani na základě výše uvedených rozhodnutí, může správce místního poplatku přikročit k exekučnímu vymáhání.

16.   Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

Je pořadatel hudební produkce povinen nahlásit akci i v případě, že není vybíráno vstupné?

Oznamovací povinnosti podléhají, dle Obecně závazné vyhlášky města Orlová č. 3/2016, o místním poplatku ze vstupného, i akce od poplatku osvobozené a akce bez vstupného.

U akcí jakého charakteru není obci placen místní poplatek?

Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely. V souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Orlová č. 6/2019, o místním poplatku ze vstupného, jsou osvobozeny od poplatku následující akce:

 • sportovní akce
 • divadelní představení, koncerty vážné hudby a promenádní koncerty
 • filmová představení
 • výstavy, vernisáže, galerie
 • sportovní a kulturní akce určené mládeži a dětem
 • taneční zábavy s živou hudbou, plesy, společenské večery s tancem
 • taneční kurzy a kurzy společenské výchovy
 • prodejní akce (burzy, trhy, aukce)
 • cirkusová představení.

 

17.   Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to:

Případné dotazy laskavě zasílejte na e-mailovou adresu: jaroslava.buchtova@muor.cz 

18.   Za správnost návodu odpovídá útvar:

Právní odbor Městského úřadu Orlová

 

19.   Za správnost návodu odpovídá:

Ing. Jaroslava Buchtová

20.   Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.01.2020

21.   Datum poslední aktualizace návodu a ověření jeho správnosti:

31.12.2019

22.   Konec platnosti návodu:

Dnem vydání nové OZV.Připojené dokumenty:

tiskopis: Oznámení o konání kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce u místního poplatku ze vstupného DOC [13KB]
tiskopis: Přiznání k místnímu poplatku ze vstupného DOCX [49.5KB]

Zpět na výpis
Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30