Poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu města Orlová

 1.

Identifikační kód

 2.

Kód

 3.

Pojmenování (název) životní situace:

Poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu města Orlová

 4.

Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.

Formy a oblasti poskytování dotací:

 •        Dotační programy
 •        Dotace poskytované na základě individuální žádosti
 •        Dary poskytované na základě individuální žádosti

 Poskytování dotací a peněžitých darů fyzickým osobám nebo právnických osobám (spolkům, nadacím, obecně prospěšným společnostem, církevním organizacím atd.) působícím v oblasti:

 •        sociální a zdravotní
 •        kultura
 •        zájmová a spolková činnost
 •        sport
 •        aktivity pro děti a mládež
 •        projekty Zdravá Orlová
 •        prevence kriminality, protidrogová problematika a ostatní sociálně patologické jevy

 5.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost):

Právnická i fyzická osoba /žadatel/, která má trvalé bydliště, sídlo či místo podnikání na území města Orlová, nebo pořádá akce či zajišťuje veřejné služby pro občany města. Okruh žadatelů může být, s ohledem na charakter dotace, upřesněn ve výzvě jednotlivých programů podpory.

 6.

Jaké jsou podmínky pro postup životní situace:

 7.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Orlová na základě:

 •        vyhlášeného dotačního programu
 •        podáním individuální žádosti na jiný než v programu stanovený účel
 •        na základě zvláštního právního předpisu.

 8.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Orlová, Osvobození 796, Orlová - Lutyně, PSČ 735 14

 9.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Příslušný odbor Městského úřadu Orlová, který poskytuje dotaci -  odbor městských financí a školství - Odbor sociální a zdravotní – Městská policie Orlová.

Úřední hodiny jsou: v pondělí a ve středu od 8.00 – 11:30 a od 12:30 – 17:00 hod.,  

                               ve čtvrtek                   od 8:00 – 11:30 a od 12:30 – 13:30 hod.

 10.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 

 11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře jsou k dispozici jako přílohy vyhlašovaného dotačního programu na příslušných odborech městského úřadu nebo na webových stránkách

www.mesto-orlova-cz, v  záložce „Radnice“ – „Městský úřad“ – „Dotace“.

 12.

Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

-       žádné

 13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Lhůty pro vyřizování jsou specifikovány v jednotlivých dotačních programech.

 14.

Kteří jsou další účastníci /dotčeni/ postupu:

-

 15.

Jaké další činnosti jsou po Vás požadovány:

-

 16.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

-

 17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 18.

Jaké jsou související předpisy:

 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zásady pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu města Orlová.

 19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

-

 20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Neoprávněné použití dotace nebo zadržení finančních prostředků patřících poskytovateli dotace je porušením rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

 21.

Vaše nejčastější dotazy na toto téma a odpovědi na ně:

 22.

Potřebujete se k věci dovědět víc?

 23.

Související životní situace a návody, jak je řešit a další dokumenty:

 24.

Za správnost návodu odpovídá:

Odbor městských financí a školství MěÚ Orlová

Odbor sociální a zdravotní

 25.

Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Michaela Goszij, Dis., michaela.goszij@muor.cz

Bc. Tomáš Siekiera, tomas.siekiera@muor.cz

Bc. Sylva Buzková, sylva.buzkova@muor.cz

 26.

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

20.09.2016

 27.

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:

20.09.2016

 28.

Datum konce platnosti návodu:

neurčenoPřipojené dokumenty:

Zásady pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu města Orlová PDF [305.0KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 19.9.2016

Zpět na výpis