Zápis nového (dosud neregistrovaného) vozidla do registru silničních vozidel

1. Identifikační kód:
2. Kód:

3. Pojmenování (název) životní situace:
Zápis nového (dosud neregistrovaného) vozidla do registru silničních vozidel

4. Základní informace k životní situaci:
Životní situace se týká registrace nového vozidla, dosud neregistrovaného vozidla, jež podléhá povinné registraci.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Písemnou žádost je oprávněn podat vlastník vozidla, popřípadě společně s osobou, která je v žádosti uvedena jako provozovatel vozidla.  Jednat může i zmocněná osoba. Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel písemnou plnou mocí, musí být plná moc podepsána úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše silniční motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo do registru silničních vozidel pokud :
a) technická způsobilost silničního vozidla k provozu na pozemních komunikacích byla schválena,
b) je splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se takového vozidla,
c) byla při pořízení silničního vozidla z jiného členského státu zaplacena daň z přidané hodnoty, stanoví-li tak
    zvláštní právní předpis,
d) silniční vozidlo není vedeno jako pohřešované nebo odcizené v Schengenském informačním systému nebo
    v  informačním systému Policie České republiky.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Podáním písemné žádosti o zápis vozidla na příslušném úřadě.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše silniční motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo do registru silničních vozidel pokud:
provozovatel silničního vozidla má na území České republiky
1. trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo    jí byl udělen azyl,
2. sídlo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo
3. odštěpný závod, jedná-li se o zahraniční právnickou osobu

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:
S úředníky registru vozidel.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
K žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel žadatel přiloží
a) doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je :
1. technický průkaz silničního vozidla,
2. prohlášení o shodě, nebyl-li technický průkaz vydán,
3. osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem a, byl-li vydán, i technický průkaz
    tohoto silničního vozidla,
4. rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti jednotlivě
   dovezeného silničního vozidla, nebo
5. osvědčení o schválení vozidla s platností ve všech členských státech,
b) zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
c) doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území České republiky nebo o délce přechodného pobytu,
    nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky,
d) potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného
    členského státu a
e) dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou
    obsaženy v dokladu podle písmene a).
Dále se předkládá doklad totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Přihlášku k registraci vozidla získáte na příslušném úřadě, stačí ji vyplnit na místě. Formulář v elektronické podobě naleznete zde.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:
Správní poplatky se hradí hotově u přepážky.
Správní poplatek se hradí za zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru  silničních vozidel, jde-li
   - o motocykl do 50 cm3…………………………………………300 Kč
   - o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu
     s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo
     motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky…………..500 Kč
   - o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly………………..... 800 Kč
   - o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně ……………..500 Kč
   - o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti…………………….700 Kč
Od poplatku - třetí odrážky (motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly) jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádost je obvykle vyřízena na počkání. Ve složitějších případech je lhůta pro vyřízení žádosti v souladu se správním řádem 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:
Dalšími účastníky mohou být: zmocněnec, leasingová společnost, věřitel.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:
Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška č. 343/2015 Sb., o registraci vozidel.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadě dle správního řádu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
Je-li na pozemních komunikacích provozováno vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel, lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit:
Petr Wielgus, tel. 596 581 615, email: petr.wielgus@muor.cz
Kamila Podgorná, tel. 596 581 616, e-mail: kamila.podgorna@muor.cz

Eva Matušíková, tel. 596 581 620,  email: eva.matusikova@muor.cz

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
www.mdcr.cz - stránky Ministerstva dopravy ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Městský úřad Orlová, odbor dopravy

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:
Eva Matušíková

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.06.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:
25.03.2020

29. Datum konce platnosti návodu:
Konec platnosti návodu není stanoven.

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 4.3.2015

Zpět na výpis