Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla.

1. Identifikační kód:
2. Kód:

3. Pojmenování (název) životní situace:
Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla.

4. Základní informace k životní situaci:
Tato situace se týká převodu vlastnického práva.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
V případě převodu vlastnického práva (prodej, darování, apod.) musí žádost podat společně původní a nový vlastník a nový provozovatel.
V případě přechodu vlastnického práva (dědictví, propadnutí věci, apod.) musí žádost podat nový vlastník.
Jednat může i zmocněná osoba. Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení při podání žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla z důvodu převodu vlastnického práva písemnou plnou mocí, musí být plná moc opatřena úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem zmocnitele.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla se podává do 10 pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva k vozidlu, nebo přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení.
Vozidlo lze zapsat, pokud není vedeno jako pohřešované nebo odcizené v Schengenském informačním systému nebo informačním systému Policie ČR.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Podáním písemné žádosti o změnu vlastníka vozidla na příslušném úřadě.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše silniční motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo do registru silničních vozidel pokud:
- provozovatel silničního vozidla má na území České republiky
1. trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce
    alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl, nebo
2. sídlo, jedná-li se o právnickou osobu.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:
S úředníky registru vozidel.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
K žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla se přiloží :
a) v případě převodu vlastnického práva
1. technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla,
2. protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, který není starší než 30 dní,
3. zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, není-li silniční vozidlo vyřazené z provozu,
b) v případě přechodu vlastnického práva
1. doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu a
2. doklady podle písmene a); k žádosti se nepřikládají technický průkaz a osvědčení o registraci silničního vozidla, nemá-li je žadatel k dispozici, a protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, podává-li žadatel současně žádost o zápis zániku silničního vozidla.

Dále se musí předložit doklad totožnosti (občanský průkaz).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Žádost o změnu vlastníka získáte na příslušném úřadě, stačí ji vyplnit na místě. Formulář v elektronické podobě naleznete zde.
Protokol o evidenční kontrole vystaví Vámi vybraná stanice technické kontroly.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:
Správní poplatky a tzv. ekologický poplatek se hradí hotově u přepážky.

Správní poplatek se hradí za zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru  silničních vozidel, jde-li :
   - o motocykl do 50 cm3…………………………………………….300 Kč
   - o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu
     s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo
     motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky…..500 Kč
   - o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly……………... 800 Kč
   - o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně ……....500 Kč
   - o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti…………..…….700 Kč

Od poplatku - třetí odrážky (motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly) jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Od poplatku jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.

Žadatel o registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 do registru silničních vozidel je povinen zaplatit emisní poplatek podle zák. č.542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, (dříve ekologický poplatek). Poplatek se platí při první registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 v České republice. Pokud je již vozidlo v České republice registrováno, platí se poplatek při první přeregistraci vozidla. Poplatková povinnost nevzniká, pokud již u vozidla vznikla dříve poplatková povinnost poplatníkovi, který nebyl osvobozen.

Výše poplatku je závislá na emisních limitech daného vozidla a činí:

a)    3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2,

b)    5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1,

c)    10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí podle písmene a) nebo b).

Poplatek se neplatí u vozidel, která splňují minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3.

Stupeň plnění příslušné emisní úrovně se pro účely stanovení poplatku prokazuje zápisem v technickém průkazu.

Od poplatku jsou osvobozeni žadatelé těžce tělesně postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP-P, žadatelé, u nichž k přeregistraci podle odstavce 1 dochází v důsledku nabytí a vypořádání dědictví nebo v důsledku zániku společného jmění manželů a žadatelé, u nichž k zápisu vozidla dochází v důsledku převodu mezi osobami blízkými.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádost je obvykle vyřízena na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:
Dalšími účastníky mohou být: zmocněnec, leasingová společnost, věřitel.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:
Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadě dle  správního řádu.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
Nepožádá-li se o zápis změny vlastníka vozidla, lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit:
Petr Wielgus, tel. 596 581 615, email: petr.wielgus@muor.cz
Kamila Podgorná, tel. 596 581 616, e-mail: kamila.podgorna@muor.cz 

Eva Matušíková, tel. 596 581 620,  email: eva.matusikova@muor.cz


23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
www.mdcr.cz - stránky Ministerstva dopravy ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Městský úřad Orlová, odbor dopravy

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:
Eva Matušíková

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.06.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:
02.03.2021

29. Datum konce platnosti návodu:
Konec platnosti návodu není stanoven.


 


Datum zveřejnění/aktualizace: 4.3.2015

Zpět na výpis