Zánik silničního vozidla (dříve trvalé vyřazení)

1. Identifikační kód:
2. Kód:

3. Pojmenování (název) životní situace:
Zánik silničního vozidla

4. Základní informace k životní situaci:
Vlastník silničního vozidla jiného než přípojného požádá o zápis zániku silničního vozidla nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy :
1. bylo předáno provozovateli zařízení ke sběru autovraků bez odstranění svých podstatných částí,
2. bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě,
3. bylo zničeno nebo
4. zaniklo jinak a o jednání vedoucím k jeho zániku bylo pravomocně rozhodnuto v řízení o přestupku nebo jiném správním deliktu podle zákona     upravujícího nakládání s odpady nebo v trestním řízení.                                                                                                                                                    

Vlastník přípojného vozidla požádá o zápis zániku silničního vozidla nejpozději do 10 dnů, zaniklo-li vozidlo.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako vlastník silničního vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
Podáním písemné žádosti o zápis zániku silničního vozidla na příslušném úřadě.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. 

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:
S úředníky registru vozidel.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
Na úřadě se předkládá:
1) doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla nebo doklad potvrzující zničení silničního vozidla, vydaný Policií České republiky nebo Hasičským  záchranným sborem České republiky anebo obdobným orgánem jiného státu,
2) technický průkaz silničního vozidla,
3) osvědčení o registraci silničního vozidla (tzv. malý techničák),
4) všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou a 
5) doklad totožnosti (občanský průkaz).

Zaniklo-li vozidlo jinak než ekologickou likvidací a zničením a o jednání vedoucím k jeho zániku bylo pravomocně rozhodnuto v řízení o přestupku nebo jiném správním deliktu podle zákona upravujícího nakládání s odpady nebo v trestním řízení na úřadě se předkládá:
   - doklad o pravomocném ukončení řízení o přestupku nebo jiném správním deliktu podle zákona upravujícího nakládání s odpady nebo trestního řízení.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Žádost o zápis zániku silničního vozidla získáte na příslušném úřadě, stačí ji vyplnit na místě. Formulář v elektronické podobě naleznete zde.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
V případě předložení dokladu o ekologické likvidaci je žádost obvykle vyřízena na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:
Dalšími účastníky mohou být: zmocněnec, leasingová společnost, věřitel apod.

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:
Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel;
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.                                                                 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadě dle správního řádu.

 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
Pokud vlastník silničního vozidla nepožádá o zápis zániku silničního vozidla nejpozději do 10 dnů, ode dne, kdy došlo k zániku vozidla, lze uložit sankci do 50 000 Kč.

21. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit:

Petr Wielgus, tel. 596 581 615, email: petr.wielgus@muor.cz
Kamila Podgorná, tel. 596 581 616, e-mail: kamila-podgorna@muor.cz

Eva Matušíková, tel. 596 581 620,  email: eva.matusikova@muor.cz

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
www.mdcr.cz - stránky Ministerstva dopravy ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
Městský úřad Orlová, odbor dopravy

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:
Eva Matušíková

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:
01.06.2017

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:
25.03.2020

29. Datum konce platnosti návodu:
Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:


Datum zveřejnění/aktualizace: 4.3.2015

Zpět na výpis