Vyřazení silničního vozidla z provozu (depozit)

1. Identifikační kód:
2. Kód:

3. Pojmenování (název) životní situace
Vyřazení silničního vozidla z provozu (takzvaný "depozit")

4. Základní informace k životní situaci
O vyřazení může vlastník vozidla požádat, nechce-li vozidlo z nějakého důvodu delší dobu provozovat (např. sezónní provoz, dlouhodobá oprava, atd.). Vozidlo se také vyřazuje z úřední povinnosti v případě zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako vlastník silničního vozidla. Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace
Podáním písemné žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu na příslušném úřadě.

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:
Na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.
Ukončení vyřazení bude následně možno provést pouze u úřadu, který vozidlo vyřadil z provozu.

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
S úředníky registru vozidel.

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou
Na úřadě se předkládá:
1) doklad totožnosti (občanský průkaz),
2) technický průkaz vozidla – k vyznačení záznamu o vyřazení vozidla,
3) osvědčení o registraci vozidla (tzv. malý techničák) – k odevzdání,
4) všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou – k odevzdání.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Žádost o vyřazení silničního vozidla získáte na příslušném úřadě, stačí ji vyplnit na místě. Formulář v elektronické podobě naleznete zde.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
Správní poplatek činí 200,-Kč a hradí se hotově u přepážky. Ukončení režimu vyřazení silničního vozidla z provozu není zpoplatněno.

13. Jaké jsou podmínky pro ukončení režimu vyřazení silničního vozidla z provozu
K vozidlu musí být uzavřena pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a vozidlo musí mít platné osvědčení o technické způsobilosti vydané stanicí měření emisí a stanicí technické kontroly.


14 Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Žádost je obvykle vyřízena na počkání.

15. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu
Dalšími účastníky mohou být: zmocněnec, leasingová společnost, věřitel apod. 

16. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány
Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit příslušnému úřadu adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

17. Můžete využít tuto elektronickou službu
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

18. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou související předpisy
Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel,
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů

20. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky se uplatňují na příslušném úřadě v souladu se správním řádem.

21. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností
Pokutu do výše 50 000 Kč lze uložit osobě, která jako vlastník vyřazeného vozidla neoznámí adresu místa, kde je vozidlo umístěno a účel jeho využití. Pokutu ve stejné výši lze uložit, pokud vlastník vozidla nezabezpečí vyřazené silniční vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, nebo odstraní některou z jeho podstatných částí.

22. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

-
23. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.

Petr Wielgus, tel. 596 581 615, email: petr.wielgus@muor.cz
Kamila Podgorná, tel. 596 581 616, e-mail: kamila.podgorna@muor.cz

Eva Matušíková, tel. 596 581 620,  email: eva.matusikova@muor.cz

24. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
www.mdcr.cz - stránky Ministerstva dopravy ČR

25. Související životní situace a návody, jak je řešit

26. Za správnost návodu odpovídá útvar
  Městský úřad Orlová, odbor dopravy

27. Za správnost návodu odpovídá pan/paní
Eva Matušíková

28. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni
01.06.2017

29. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost
25.03.2020

30. Datum konce platnosti návodu
Konec platnosti návodu není stanoven.

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 4.3.2015

Zpět na výpis