Uzavírka pozemní komunikace

1. Identifikační kód:
2. Kód:

3. Pojmenování (název) životní situace:

Uzavírka pozemní komunikace.

 4. Základní informace k životní situaci:

Dálnici, silnici, místní komunikaci a veřejně přístupnou účelovou komunikaci lze uzavřít jen na základě povolení silničního správního úřadu. Uzavírka může být buď částečná (např. uzavření jednoho jízdního pruhu nebo jednoho jízdního pásu dálnice), nebo úplná. Pokud to situace vyžaduje, stanoví silniční správní úřad v rozhodnutí o uzavírce také trasu objížďky.

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Osoba, v jejímž zájmu má dojít k uzavírce; pokud jsou důvodem uzavírky stavební práce, podává žádost o povolení uzavírky jejich zhotovitel, pokud silniční správní úřad nestanoví jinak.

 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Splnění všech požadovaných náležitostí.

 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podejte žádost k silničnímu správnímu úřadu; nejedná-li se o havárii, je třeba žádost doručit silničnímu správnímu úřadu nejpozději 30 dnů před navrhovaným zahájením uzavírky.

 8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Orlová, odbor dopravy, Kpt. Jaroše 1345, Orlová-Lutyně.

 9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Orlová, odbor dopravy, Kpt. Jaroše 1345, Orlová.

Odpovědný pracovník : Mgr. Renáta Podlesná - úředník silničního správního úřadu, kanc. č. 5, tel. č. 596 581 626, renata.podlesna@muor.cz

 Úřední hodiny:

pondělí a středa od 8.00 do 11,30 hodin a od 12,30 hodin do 17,00 hodin, čtvrtek od 8.00 do 11,30 hodin a od 12,30 hodin do 13,30 hodin

 10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Na úřadě předložte: žádost o povolení uzavírky (náležitosti žádosti určuje ustanovení § 39 odst. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář: “Žádost o povolení uzavření provozu na komunikaci” naleznete zde.

 12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

O žádosti bude rozhodnuto bezodkladně do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Silniční správní úřad žádost projedná s vlastníkem (správcem) pozemní komunikace, která má být uzavřena, s vlastníkem (správcem) pozemní komunikace, po které má být vedena objížďka, s obcí, v jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka, a pokud je po dotyčné pozemní komunikaci vedena dráha, také s provozovatelem této dráhy. K žádosti o povolení uzavírky je proto vhodné přiložit také jejich vyjádření, a pokud je na dotčené pozemní komunikaci provozována linková osobní doprava, také vyjádření příslušného dopravce.

 15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žadatel je povinen na svůj náklad označit uzavírku a objížďku způsobem stanoveným v rozhodnutí o povolení uzavírky. Pokud má uzavírka trvat déle než 3 dny a jejím důvodem jsou stavební práce, musí žadatel na začátku uzavírky umístit orientační tabuli, na které uvede termín zahájení uzavírky, termín ukončení uzavírky a název a sídlo žadatele (u fyzických osob jméno a bydliště žadatele). Dále je žadatel povinen dodržovat podmínky rozhodnutí o povolení uzavírky.

 16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Tuto situaci není možné řešit prostřednictvím elektronické pošty.

 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, Vyhláška 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

 18. Jaké jsou související předpisy:

 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, a to podáním u odboru dopravy Městského úřadu Orlová. Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce nemá odkladný účinek.

 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Neoprávněné uzavření dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace, neoprávněné zřízení objížďky, neoznačení povolené uzavírky nebo nařízené objížďky podle vydaného rozhodnutí a nedodržení podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení uzavírky fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 500 000 Kč. Neoprávněné uzavření dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace, neoprávněné zřízení objížďky, neoznačení povolené uzavírky nebo nařízené objížďky podle vydaného rozhodnutí a nedodržení podmínek stanovených v rozhodnutí o povolení uzavírky právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč. Při nesplnění podmínek rozhodnutí o povolení uzavírky může silniční správní úřad udělené povolení změnit nebo zrušit.

 21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

 22. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit:

Mgr. Renáta Podlesná, tel. 596 581 626, e-mail: renata.podlesna@muor.cz

 23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

www.mdcr.cz - stránky Ministerstva dopravy ČR

 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

 25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Orlová, odbor dopravy

 26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Mgr. Renáta Podlesná

 27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.12.2017

 28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:

01.12.2017

 29. Datum konce platnosti návodu:

Konec platnosti návodu není stanoven.


Datum zveřejnění/aktualizace: 10.1.2014

Zpět na výpis