Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu)

1. Identifikační kód:
2. Kód:

3. Pojmenování (název) životní situace:

Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu).

 4. Základní informace k životní situaci:

Na silnici a místní komunikaci lze připojit sousední nemovitost pouze na základě povolení vydaného silničním správním úřadem. Povolení silničního správního úřadu je třeba rovněž k úpravě nebo zrušení stávajícího sjezdu. Povolení ke zřízení, úpravě nebo zrušení sjezdu je podkladem pro stavební řízení vedené obecným stavebním úřadem.

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Vlastník připojované nemovitosti.

 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Splnění všech požadovaných náležitostí.

 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podejte žádost k příslušnému silničnímu správnímu úřadu.

 8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Orlová, odbor dopravy, Kpt. Jaroše 1345, Orlová-Lutyně.

 9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Orlová, odbor dopravy, Kpt. Jaroše 1345, Orlová-Lutyně (v případě silnic II. a III. třídy a místních komunikací).

Odpovědný pracovník : Mgr. Renáta Podlesná - úředník silničního správního úřadu, kanc. č. 5, tel. č. 596 581 626, renata.podlesna@muor.cz

 Úřední hodiny:

pondělí a středa od 8.00 do 11,30 hodin a od 12,30 hodin do 17,00 hodin, čtvrtek od 8.00 do 11,30 hodin a od 12,30 hodin do 13,30 hodin

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Na úřadě předložte: žádost o připojení nemovitosti na pozemní komunikaci, dokumentaci nebo situaci, z níž jsou patrné parametry připojení (zejména rozhledové vzdálenosti). K vydání rozhodnutí o připojení je nutný souhlas vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace a souhlas Policie České republiky. Pokud žadatel souhlas silničnímu správnímu úřadu nepředloží, silniční správní úřad si jej od vlastníka dotčené pozemní komunikace a od Policie České republiky vyžádá.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář: “Žádost o povolení zřízení slezdu” naleznete zde.

 12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Za povolení připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy, silnici III. třídy nebo na místní komunikaci se vybírá správní poplatek 500 Kč, za povolení připojení sousední nemovitosti na silnici I. třídy se vybírá správní poplatek 1000 Kč.

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

O žádosti bude rozhodnuto bezodkladně do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Účastníkem řízení o povolení připojení je kromě žadatele také vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace, dotčeným správním úřadem je příslušný dopravní inspektorát Policie České republiky.

 15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.      

 16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, Vyhláška 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

 18. Jaké jsou související předpisy:

 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, a to podáním u odboru dopravy Městského úřadu Orlová.

 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Neoprávněné zřízení, pozměnění nebo zrušení připojení sousední nemovitosti na dálnici, silnici nebo místní komunikaci fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 300 000 Kč. Neoprávněné zřízení, pozměnění nebo zrušení připojení sousední nemovitosti na dálnici, silnici nebo místní komunikaci právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.

 21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

 22. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit:

Mgr. Renáta Podlesná, tel. 596 581 626, e-mail: renata.podlesna@muor.cz

 23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

http://www.mdcr.cz- stránky Ministerstva dopravy ČR

 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

 25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Orlová, odbor dopravy

 26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Mgr. Renáta Podlesná

 27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.12.2017

 28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:

01.12.2017

 29. Datum konce platnosti návodu:

Konec platnosti návodu není stanoven.


Datum zveřejnění/aktualizace: 10.1.2014

Zpět na výpis