Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

1. Identifikační kód:
2. Kód:

3. Pojmenování (název) životní situace:

Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

 

4. Základní informace k životní situaci:

V určitých situacích existuje povinnost odevzdat řidičský průkaz příslušnému úřadu, např.:

- pozbytí řidičských oprávnění (zákaz činnosti, zdržení se řízení, …)

- pozbytí řidičských oprávnění v důsledku dosažení 12 bodů

- odnětí řidičských oprávnění (zdravotní způsobilost,…)

- vzdání se řidičských oprávnění

- úmrtí

- neplatný řidičský průkaz

- aj.

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Oprávněný držitel průkazu, po zemřelém držiteli průkazu osoba vyřizující pozůstalost nebo pozůstalý.

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz je povinen odevzdat držitel, jehož řidičský průkaz je neplatný, nebo kterému bylo podmíněno, omezeno, pozastaveno nebo odňato řidičské oprávnění, případně ten, kdo pozbyl řidičské oprávnění. Povinnost odevzdat řidičský průkaz platí i pro pozůstalé zemřelého řidiče.

 

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Odevzdejte průkaz na příslušném úřadu. Oprávněný pracovník vám vydá potvrzení o tom, že jste doklad odevzdali.

 

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Příslušnost se řídí adresou obvyklého bydliště žadatele na území České republiky nebo místem studia.

Pokud občané mají obvyklé bydliště na území České republiky nebo místo studia v obcích Doubrava, Orlová a Petřvald, budou věc  řešit na městském úřadu Orlová, odboru dopravy, Kpt. Jaroše 1345, Orlová-Lutyně.

 

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

S úředníky registru řidičů.

 

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Na úřadě předložte: řidičský průkaz, průkaz totožnosti. Pokud nemáte trvalý pobyt na území příslušné obce, musíte doložit doklad prokazující obvyklé bydliště v dané obci nebo doklad o studiu v obci.

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář vyplňuje pouze úřad. 

 

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Do pěti pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o podmínění, omezení, pozastavení nebo odnětí řidičského oprávnění je zákonem stanovená povinnost odevzdat řidičský průkaz. V případě smrti držitele řidičského průkazu jsou pozůstalí povinni odevzdat jeho řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz bez zbytečného odkladu.

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.

 

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,  ve znění pozdějších předpisů.

 

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Za nedodržení předepsaných povinností může být uložena pokuta podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

 

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit:

Ing.Magdaléna Kiedroňová, tel. 596 581 621, email: magdalena.kiedronova@muor.cz

Martina Razimová, tel. 596 581 619, e-mail: martina.razimova@muor.cz

 

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

www.mdcr.cz - stránky Ministerstva dopravy ČR

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

 

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Orlová, odbor dopravy

 

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ing. Magdaléna Kiedroňová

 

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.07.2018 

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:

27.03.2020

29. Datum konce platnosti návodu:

Konec platnosti návodu není stanoven.

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 5.6.2013

Zpět na výpis