Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu

1. Identifikační kód:

2. Kód:

3. Pojmenování (název) životní situace:

Změna údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu.

 

4. Základní informace k životní situaci:

Držitel řidičského průkazu (ŘP) nebo mezinárodního řidičského průkazu (MŘP) je povinen veškeré změny povinně zapisovaných údajů uvedených v ŘP nebo MŘP oznámit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo,  libovolnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Oprávněný držitel ŘP nebo MŘP

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Změnu údajů musíte oznámit libovolnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

 

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Držitel řidičského průkazu (ŘP) nebo mezinárodního řidičského průkazu (MŘP) požádá na libovolném obecním úřadu obce s rozšířenou působností o vydání nového ŘP nebo MŘP z důvodů změny údajů uvedených v původním ŘP nebo MŘP.

 

8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Na všech úřadech obcí s rozšířenou působností.

 

9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

S úředníky registru řidičů.

 

10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Držitel řidičského průkazu k žádosti přiloží platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) a dosavadní platný ŘP nebo MŘP.

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o vydání ŘP se nevyplňuje.

Tiskopis žádosti o vydání MŘP je k dispozici na všech příslušných úřadech. Formulář v elektronické podobě naleznete ZDE.

 

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Správní poplatek za ŘP činí 200 Kč (v případě zrychlené žádosti 700 Kč).

Správní poplatek za MŘP činí 50 Kč.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Změnu údajů zapsaných v ŘP/MŘP musíte oznámit libovolnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Nový ŘP bude vystaven do 20 dní od podání žádosti, nebo ve lhůtě do 5 pracovních dnů, pokud zaplatíte zvýšený správní poplatek 700 Kč.

Nový MŘP Vám bude vystaven bezodkladně po podání žádosti.

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 

15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Další činnosti nejsou stanoveny.

 

16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,  ve znění pozdějších předpisů.

 

18. Jaké jsou související předpisy:

Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

 

21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

 

22. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit:

Ing.Magdaléna Kiedroňová, tel. 596 581 621, email: magdalena.kiedronova@muor.cz

Martina Razimová, tel. 596 581 619, e-mail: martina.razimova@muor.cz

 

23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

www.mdcr.cz - stránky Ministerstva dopravy ČR

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

Vydání řidičského průkazu.

Vydání mezinárodního řidičského průkazu.

 

25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Orlová, odbor dopravy

 

26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Ing. Magdaléna Kiedroňová

 

27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.07.2018

 

28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:

27.03.2020

 

29. Datum konce platnosti návodu:

Konec platnosti návodu není stanoven.

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:

Žadatel je povinen převzít mezinárodní řidičský průkaz osobně.

Zapsání titulu je nutné doložit např. občanským průkazem v němž je titul již zapsán, nebo příslušným dokumentem např. diplomem. Zapsat lze jen jeden titul.

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 5.6.2013

Zpět na výpis