Zvláštní užívání komunikací a silnic

1. Identifikační kód:
2. Kód:

3. Pojmenování (název) životní situace:

Zvláštní užívání pozemní komunikace - stavební práce, umístění inženýrských sítí, provozování stánků, reklamní zařízení, sportovní a kulturní akce apod.

 4. Základní informace k životní situaci:

Dálnice, silnice a místní komunikace lze užívat jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, jen na základě povolení zvláštního užívání vydaného silničním správním úřadem. Zvláštním užíváním pozemní komunikace je například provozování reklamních zařízení nebo provádění stavebních prací na tělese pozemní komunikace nebo na silničním pomocném pozemku, umístění inženýrských sítí do tělesa komunikace, zřízení vyhrazeného parkovacího stání, zřizování a provoz stánků na pozemní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku. Zvláštním užíváním pozemní komunikace je také pořádání cyklistických závodů a jiných podobných sportovních, kulturních a zábavních akcí, avšak pouze za předpokladu, že by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích (pro určení, zda je splněna tato podmínka, je směrodatné vyjádření příslušného dopravního inspektorátu Policie České republiky). Silniční správní úřad vydá rozhodnutí o povolení zvláštního užívání na dobu určitou a v rozhodnutí stanoví podmínky zvláštního užívání. Zvláštní užívání spočívající v umístění a provozování reklamního zařízení může být povoleno nejdéle na dobu 5 let za podmínky, že reklamní zařízení nemůže být zaměněno s dopravními značkami nebo dopravními zařízeními a nemohou oslnit uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak narušit provoz na pozemních komunikacích.

 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Osoba, v jejímž zájmu nebo kvůli jejíž činnosti má být zvláštní užívání pozemní komunikace povoleno.

 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Splnění všech požadovaných náležitostí.

 7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podejte žádost k silničnímu správnímu úřadu.

 8. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Orlová, odbor dopravy, Kpt. Jaroše 1345, Orlová-Lutyně.

 9. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Městský úřad Orlová, odbor dopravy, Kpt. Jaroše 1345, Orlová-Lutyně (v případě silnic II. a III. třídy a místních komunikací).

Odpovědný pracovník : Mgr. Renáta Podlesná - úředník silničního správního úřadu, kanc. č. 5, tel. č. 596 581 626, renata.podlesna@muor.cz

Úřední hodiny:

pondělí a středa od 8.00 do 11,30 hodin a od 12,30 hodin do 17,00 hodin, čtvrtek od 8.00 do 11,30 hodin a od 12,30 hodin do 13,30 hodin

 10. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Požadavky žádosti určuje ustanovení § 40 odst. 4 až 6 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

K vydání rozhodnutí o zvláštním užívání je nutný souhlas: vlastníka (správce) dotčené pozemní komunikace, Policie České republiky.

Pokud žadatel souhlas silničnímu správnímu úřadu nepředloží, silniční správní úřad si jej od vlastníka dotčené pozemní komunikace a od Policie České republiky vyžádá.

 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formulář: “Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace” naleznete zde a zde.

12. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Za povolení zvláštního užívání pozemní komunikace se vybírá správní poplatek, jehož výše závisí na délce trvání zvláštního užívání: v případě vydání povolení zvláštního užívání na dobu kratší než 10 dnů činí správní poplatek 100 Kč, na dobu kratší než 6 měsíců 500 Kč, v ostatních případech 1000 Kč. Od správního poplatku je osvobozeno vydání povolení ke zřízení parkovacího místa pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P a vydání dodatečného povolení zvláštního užívání pozemní komunikace v důsledku havárie.

 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

O žádosti bude rozhodnuto bezodkladně do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

Účastníkem řízení o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace je kromě žadatele také: vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace, příslušný dopravní inspektorát Policie České republiky.

 15. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žadatel je povinen dodržovat podmínky rozhodnutí o povolení zvláštního užívání.

 16. Můžete využít tuto elektronickou službu:

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, Vyhláška 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

18. Jaké jsou související předpisy:

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, a to podáním u odboru dopravy Městského úřadu Orlová.

 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

Pokud právnická nebo fyzická osoba porušuje podmínky stanovené v rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace, rozhodne silniční správní úřad o odnětí povolení. Právnické nebo fyzické osobě, které bylo odňato povolení ke zvláštního užívání, může být uděleno povolení ke zvláštnímu užívání na základě nové žádosti nejdříve po uplynutí 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí povolení. Pokud se silniční správní úřad dozví o věci umístěné, zřízené nebo provozované na dálnici, silnici nebo místní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku (kromě reklamního zařízení) bez povolení zvláštního užívání nebo v rozporu s ním, vyzve vlastníka dotyčné věci k jejímu odstranění, a v případě jejího neodstranění neprodleně po doručení výzvy vlastníkovi zajistí odstranění a likvidaci dotyčné věci na náklady jejího vlastníka. Jestliže silniční správní úřad nemůže zjistit vlastníka takové věci, zveřejní výzvu k jejímu odstranění způsobem v místě obvyklým a po marném uplynutí lhůty 10 dnů od zveřejnění výzvy zajistí odstranění a likvidaci věci na náklady vlastníka pozemní komunikace. Zjistí-li vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace vlastníka věci dodatečně, může vůči němu uplatnit nárok na náhradu nákladů vzniklých odstraněním a likvidací věci.

Užití dálnice, silnice nebo místní komunikace jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, bez povolení silničního správního úřadu a nedodržení podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 500 000 Kč. Zvláštní užívání pozemní komunikace bez povolení silničního správního úřadu a nedodržení podmínek stanovených v povolení zvláštního užívání právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou (kromě zřízení a provozování reklamních zařízení) je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč. Zřízení či provozování reklamního zařízení na dálnici, silnici nebo místní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku bez povolení silničního správního úřadu nebo nedodržení podmínek takového povolení právnickou nebo podnikající fyzickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč.

 21. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně:

 22. Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit:

Mgr. Renáta Podlesná, tel. 596 581 626, e-mail: renata.podlesna@muor.cz

 23. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

www.mdcr.cz - stránky Ministerstva dopravy ČR

 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

 25. Za správnost návodu odpovídá útvar:

Městský úřad Orlová, odbor dopravy

 26. Za správnost návodu odpovídá pan/paní:

Mgr. Renáta Podlesná

 27. Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

01.12.2017

 28. Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost:

01.12.2017

 29. Datum konce platnosti návodu:

Konec platnosti návodu není stanoven.

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 22.6.2012

Zpět na výpis