Elektronická podatelna

Elektronická komunikace si klade za cíl umožnit či usnadnit provádění právních úkonů prostřednictvím moderních informačních technologií a prostředky dálkového přístupu. Elektronická podatelna a informační systém datových schránek tak přináší, vedle běžného listinného styku, další kanál pro komunikaci s úřadem.

Způsoby elektronického podání

 • Prostřednictvím datové schránky úřadu
 • Prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické podatelny úřadu
 • Na technických nosičích dat (CD, DVD, USB Flash disk) 

I. Elektronické podání prostřednictvím datové schránky úřadu:

Elektronické podání lze učinit také datovou zprávou zaslanou do datové schránky úřadu.

Elektronické podání učiněné prostřednictvím datové schránky úřadu se řídí odlišnými pravidly než podání učiněné prostřednictvím elektronické pošty na adresu elektronické podatelny úřadu.

Identifikátor datové schránky úřadu: r7qbskc
Název schránky: Město Orlová

Dle ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, má úkon učiněný osobou oprávněnou k přístupu do datové schránky (uvedenou v § 8 odst. 1 až 4 tohoto zákona nebo pověřenou osobou, pokud k tomu byla pověřena) prostřednictvím datové schránky stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný (ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více osob). Podání doručené datovou schránkou nemusí být elektronicky podepsáno.

Maximální přípustná velikost jedné datové zprávy je 50 MB. Přípustné datové formáty příloh datové zprávy jsou uvedeny v části II. bodu 4 níže.

II. Elektronické podání prostřednictvím elektronické pošty:

1. Elektronická podatelna úřadu

Adresa elektronické podatelny: posta@muor.cz

Elektronická adresa podatelny je jediná adresa, na kterou je možné zasílat podání e-mailem.

Všechny ostatní e-mailové adresy zřízené úřadem (adresy zaměstnanců) jsou určeny pouze pro běžnou e-mailovou komunikaci. Případná podání doručená na tyto adresy nesplňují zákonné podmínky pro doručení. Taková podání musí odesílatel následně doplnit podepsaným listinným dokumentem zaslaným na adresu podatelny, nebo podání zaslat znovu na adresu elektronické podatelny úřadu.

Kontaktní místa pro přijímání elektronických podání na technických nosičích:

Městský úřad Orlová (hlavní podatelna)
Osvobození 796
735 14 Orlová - Lutyně

Městský úřad Orlová, Odbor dopravy
Kpt. Jaroše 1345
735 14 Orlová-Lutyně

Městský úřad Orlová, Odbor sociální a zdravotní
Okružní 988
735 14 Orlová – Lutyně

Radnice
Staré náměstí 76
735 14 Orlová – Město

Městský úřad Orlová, Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad, Oddělení přestupků
Energetiků 1308
735 14 Orlová - Město

Podání na technických nosičích muže být tvořeno jedním nebo několika soubory. Na technickém nosiči dat nesmí být soubory, které s podáním nesouvisí. Elektronický podpis může být připojen ke všem souborům nebo jen k některým z nich. Nejsou-li elektronicky podepsány všechny soubory, nelze existenci elektronického podpisu u jednoho z nich vztahovat na ostatní.

Elektronická podání na technických nosičích dat lze přímo předávat v podatelně Městského úřadu Orlová a ostatních pobočkových podatelnách v úředních hodinách (pondělí a středa: od 8:00 do 11:30, od 12:30 do 17:00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 11:30, od 12.30 do 13:30).

2. Příjem a zpracování elektronického podání

Přijaté elektronické podání je zpracováno v nejbližších úředních hodinách. Zaměstnanec podatelny provádí kontrolu, zda podání splňuje všechny náležitosti, které jsou potřebné pro zpracování, např. čitelnost zprávy (zda jej lze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem), správnost datových formátů příloh, kontrolu na přítomnost škodlivých kódů, platnost elektronického podpisu nebo pečetě, atd.

Po úspěšném provedení kontroly odešle elektronická podatelna na adresu odesílatele e-mailovou zprávu, obsahující potvrzení o přijetí podání. Součástí zprávy o přijetí podání je informace o datu a času doručení, charakteristika přijaté zprávy a kvalifikovaný elektronický podpis zaměstnankyně podatelny, včetně časového razítka.

Pokud bude zjištěno, že doručený dokument je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není ve správném datovém formátu, nebo je uložen na nepodporovaném technickém nosiči dat, podání nebude přijato a odesílatel bude vyrozuměn o zjištěné vadě podání se stanovením dalšího postupu pro její odstranění.

3. Elektronický podpis

Elektronické podání do elektronické podatelny Městského úřadu Orlová lze učinit bez uznávaného elektronického podpisu, nebo s uznávaným elektronickým podpisem, nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, je však třeba věnovat pozornost níže uvedenému:

 • podání s uznávaným, nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem je přijato automaticky k dalšímu zpracování, pokud splňuje další požadované technické parametry;
 • podání bez  elektronického podpisu je také přijato a dále zpracováno. Konkrétní právní předpisy stanoví, zda je nutné podání bez uznávaného, resp. kvalifikovaného elektronického podpisu doplnit do 5 dnů ústním podáním do protokolu, nebo písemným podáním v listinné podobě, nebo podáním v elektronické podobě podepsané uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. Zpracovatel přijaté podání posoudí a případně odesílatele vyzve k odstranění vad podání. Přehled základních právních předpisů a jejich požadavků na připojení elektronického podpisu jsou v bodě č. 7.

Výše uvedené možnosti neplatí pro případy, kdy lze činit podání pouze v listinné podobě.

Elektronická podatelna přijímá:

 • podání, které je obsahem vlastní elektronické zprávy (e-mailu), tato zpráva je jako celek podepsána uznávaným, nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem
 • podání, které je obsahem přílohy elektronické zprávy, tato zpráva je jako celek podepsána uznávaným, nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (příloha nikoliv)
 • podání, které je obsahem přílohy elektronické zprávy, příloha je podepsána uznávaným, nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (zpráva jako celek nikoliv)
 • podání, které je obsahem přílohy elektronické zprávy, zpráva jako celek i příloha jsou zvlášť podepsány uznávaným, nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem

Elektronická podatelna nepřijímá: 

 • podání, které je obsahem přílohy elektronické zprávy, přičemž příloha byla původně vytvořena v listinné podobě a opatřena jí odpovídajícími náležitostmi, poté naskenována a opatřena uznávaným, nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem

4. Technické náležitosti podání

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat elektronické zprávy

 • CD nebo DVD se souborovým systémem ISO9660
 • DVD se souborovým systémem UDF
 • USB Flash disk se souborovým systémem FAT32 nebo NTFS

Elektronické podání může být učiněno pouze v následujících formátech:

 • formáty DOC a DOCX (dokument Microsoft Word)
 • formáty XLS a XLSX (dokument Microsoft Excel)
 • formáty PDF a PDF/A (dokument Acrobat Reader)
 • formáty ODT, ODS, ODP (otevřený formát dokumentu, tabulky, prezentace)
 • formáty FO a ZFO (dokument 602XML Form Filler)
 • formát RTF (textový standard RTF-DCA)
 • formáty TXT a CSV (prostý text, kódování znaků CP 852, 1250)
 • formát XML (eXtensible Markup Language Document)
 • formáty HTM a HTML (hypertextový dokument)
 • formáty ISDOC, ISDOCX verze 5.2 a vyšší (Information System Document)
 • obrazové přílohy k podáním mohou být ve formátech GIF, JPG, JPEG, PNG, BMP, TIF, TIFF 
 • zvukové přílohy k podání mohou být ve formátech MPEG (Phase 1/Phase2), WAV, MP2, MP3 (MPEG-1 Audio Layer2/Layer3)

Přípustná velikost zpráv přijímaných pomocí elektronické pošty je do 50 MB. Je-li velikost zprávy větší, je třeba elektronické podání předat osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy na technickém nosiči dat.

Dokument (nemá-li mít povahu kopie) musí být vytvořen převodem ze vstupních textových dokumentů, např. MS Word, nesmí být získán jako grafický obraz (pomocí grafického editoru nebo naskenováním listinné podoby dokumentu). Výjimkou jsou dokumenty, které vznikly autorizovanou konverzí, např. na pracovišti CzechPoint, podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na adresu posta@muor.cz, případně volejte na tel. číslo 596 581 169, Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad.

6. Kvalifikovaný certifikát elektronické podatelny Městského úřadu Orlová k podpisu zpráv

Odchozí dokumenty a zprávy elektronické podatelny jsou podepisovány pomocí kvalifikovaného certifikátu zaměstnance podatelny (ke stažení na konci textu, viz "Připojené dokumenty").

Pavla Polášková, platnost cerifikátu od 24.7.2023 do 24.7.2024, nebo
Renáta Jordánová, platnost cerifikátu od 12.7.2023 do 12.7.2024

7. Seznam některých právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití uznávaného, nebo kvalifikovaného elektronického podpisu.

8. Běžná elektronická komunikace s úřadem:

Elektronické kontakty zaměstnanců úřadu: odkaz na kontakty

Poslední aktualizace: 24. 7. 2023Připojené dokumenty:

Renáta Jordánová - certifikát zaměstance podatelny (formát DER) DER [2.2KB] 12.7.2023
Pavla Polášková - certifikát zaměstance podatelny (formát DER) DER [2.2KB] 24.7.2023

Datum zveřejnění/aktualizace: 23.1.2024

Zpět na výpis