Pravidla environmentálního chování zaměstnance Městského úřadu Orlová

Zaměstnanec MěÚ Orlová, vědom si pocitu sounáležitosti nejen s ostatními spoluzaměstnanci MěÚ, občany Orlové, ale i s přírodou akceptuje a dle svých možností a schopností  i aplikuje především tyto následující  zásady: 
  • zná v přiměřené míře environmentální legislativu, zvláště  příslušné obecně závazné předpisy obce a řídí se jimi… 
  • váží si přírodního prostředí, chrání ho a pečuje o něj… 
  • své děti, další rodinné příslušníky popř. známé  vede k ohleduplnosti a lásce k přírodě. Při svých aktivitách ve vztahu k přírodě je příkladem ostatním zaměstnancům, dalším obyvatelům města, zvláště dětem… 
  • neznečišťuje přírodní prostředí, např. neprodukuje zbytečně odpad, snaží se předcházet jeho vzniku a popř. jej separuje a dále likviduje v zákoně daným způsobem… 
  • nezatěžuje a neobtěžuje své okolí zbytečným hlukem, resp. kouřem a zápachem, např. ze spalování  zahradních zbytků… 
  • neplýtvá zbytečně energiemi a přírodními zdroji (např. vodou…), preferuje, pokud to lze „obnovitelné zdroje energie“ a  tzv. „čisté energie“…  
  • zachází opatrně  a v souladu s předepsanými postupy a bezpečnostními standardy s nebezpečnými a toxickými látkami (např. kyseliny, louhy, oleje, jedy, rtuť…), a dále s výrobky, které je obsahují  (např. elektrospotřebiče, zářivky, baterie, tonery   apod…)… 
  • používá přednostně „k přírodě šetrné výrobky“, např. z recyklovaných materiálů, nebo např. označené jako „ekologický výrobek“… 
  • při své pracovní činnosti (profesi) i ve své domácnosti preferuje přírodě šetrné postupy a dle svých možností minimalizuje negativní dopady na přírodní prostředí…

Datum zveřejnění/aktualizace: 1.3.2021

Zpět na výpis