Informace dle zák. č. 106

INF 14/2020
15.5.2020

INF 14/2020

INF 14/2020 Dotaz, jakým způsobem řešíte případy, kdy se Vaši úředníci dopouštějí průtahů v řízení a nepostupují v zákonných lhůtách. Tím nemyslím v rámci současného korona stavu, to je asi pochopitelné, ale za standardního stavu. Jsou úředníci za takové průtahy v řízení trestáni, jsou jim alespoň vytýkány?Hrozí jím snížení pla... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 13_2020
15.5.2020

INF 13_2020

Žádost o zaslání následujících dat z let 2010 až 2019 týkajících se provozu MHD ve městě Orlová:• Dopravní výkon [voz/km]• Přepravní výkon (oskm)• Počet přepravených cestujících• Výše nákladů a kompenzace dopravci za provoz MHD• Celková výše nákladů spojených s organizaci MHD (tj. včetně investic do mobiliáře, propagace apod.)... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 12/2020
15.4.2020

INF 12/2020

INF 12/2020 - žádost o sdělení informací:Počet zaměstnanců úřadu.Celkový počet odpracovaných hodin Souhrn superhrubých mezd Počet zaměstnanců využívající home office Celkový počet hodin v režimu home office Počet zaměstnanců samosprávného celku Celkový počet odpracovaných hodin Souhrn superhrubých mezd Počet zaměstnanců využívaj... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 11/2020
15.4.2020

INF 11/2020

INF 11/2020 - bala poskytnuta odpověď na žádost o informaci, zda-li je ..................., nar. ............... zaměstnankyní úřadu města Orlová, případně, zda-li má úřad s touto osobou uzavřenu nějakou pracovní smlouvu případně jakoukoliv jinou dohodu dle zákoníku práce včetně sdělení pracovního zařazení, popis výkonu práce vy... více informací

INF 10/2020
20.3.2020

INF 10/2020

INF 10/2020 V obci Orlová, k.ú. Poruba u Orlové se nachází pozemek:- Parcela č. ........... zastavěná plocha a nádvoří.- Součástí pozemku je stavba: Poruba č.p. ......., rodinný dům.Žádost:1. Jak byl při výstavbě rodinného domu č. p. ......... řešen příjezd k rodinnému domu.2. O vydání kopie stavebního povolení k rodinnému domu.... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 9/2020
4.3.2020

INF 9/2020

NF 9/2020Dle zák. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím mám následující dotazy:1. Kolikrát byla rodičům uložena ve správním řízení povinnost účastnit se 1. setkání s mediátorem v rozsahu 3 hodin dle ust. § 13 zák. SPOD, a to v roce 2017, v roce 2018 a v roce 2019?2. Kolik pracovníků OSPOD má nějakou formu mediačního kurzu č... více informací  |  Připojené soubory: 2

INF 8/2020
19.2.2020

INF 8/2020

INF 8/2020Žádám o zodpovězení otázek týkajících se mé studie o provozu zvířecích útulků a chystaném článku. 1) Jaký je rozpočet, který město poskytuje pro provoz psího útulku? 2) Kolik korun ročně získá město z poplatků za psa? 3) Jaká je částka, kterou město hradí za jeden den pobytu psa v útulku? Bohužel smlouvu jsem v registr... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 7/2020
13.2.2020

INF 7/2020

INF 7/20201. Chybí Vám některé lékařské odbornosti, pokud ano, tak které?2. Máte nedostatečný počet některých odborností? Pokud ano uveďte prosím, kterých odborností se to týká a jaký počet takových lékařů byste potřebovali.3. Realizujete pro zajištění zdravotních služeb chybějících nebo nedostatečně zastoupených odborností něja... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 6/2020
7.2.2020

INF 6/2020

INF 6/2020 - byla poskytnuta kopie Zprávy auditora o výsledcích hospodaření města za rok 2011.... více informací

INF 5/2020
21.1.2020

INF 5/2020

INF 5/2020Dle zákona č. 106/1999 Sb. Vás žádám o následující informace:1. Zda bylo v rámci Vaší obce v minulosti zaznamenáno jakési zařízení mimozemské rasy, tj. letající talír či jiny neidentifikovaný objekt mimozemské civilizace.  Pokud ano, jakým způsobem bylo s tímto objektem (přístrojem, předmětem) naloženo a kde je uschová... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 4/2020
15.1.2020

INF 4/2020

INF 4/2020Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění informací, které se týkají finančních investic Vašeho města. Uveďte, do jakých investičních nástrojů/aktiv Vaše město provedlo/provádí finanční investice, v jaké výši a jakého dosahuje výnosu.... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 3/2020
15.1.2020

INF 3/2020

INF 3/2020Jakožto účastníka/vedoucího společnosti zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Humanizace a revitalizace centra města Orlová-Lutyně“ si Vás, jakožto zadavatele předmětné zakázky, dovoluji, s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, požádat o poskytnutí protokolu/... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 2/2020
14.1.2020

INF 2/2020

INF 2/2020 Poskytnutí následujících informací souvisejících s odpojováním staveb od systému centrálního zásobování teplem na území města Orlové, popřípadě s rozhodováním posuzujícím důvody nepřipojení nových staveb k tomuto systému: I. V kolika případech došlo k vydání pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s provedení... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 1/2020
14.1.2020

INF 1/2020

INF 1/2020ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás prosím o zpřístupnění informací o tom, jak bylo naloženo s dotací Státního fondu rozvoje bydlení, která byla městu Orlová přidělena dle nařízení vlády č. 481/2000 Sb.My Nájemní bytové družstvo Vítkov (dále NBDV) jsme ve sdružení s městem Vítkov v r... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 54/2019
10.1.2020

INF 54/2019

INF 54/2019   1. Výsledky nivelačních měření (monitoring poklesů terénu) v území dotčeném hornickou činností závodu ČSA v Orlové od roku 2013, s uvedením souřadnic neivelačních bodů, datem měření, výchozí nivelety, změny nivelety od počátku měření, změny nivelety od posledního (předchozího) měření a zveřejněním mapy reálných pok... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 53/2019
2.1.2020

INF 53/2019

INF 53/2019 - Žádám Město Orlová o zaslání kopie nebo kopií účetních dokladů, kterými byly zaúčtovány platby exekučních nákladů zaplacených v roce 2017 event. 2016 dle Rozhodnutí o náhradě exekučních nákladů v právní moci ode dne 19.1.2017 povinných:Město Orlová            500,- Kč + 73 491,- Kč RESIDENT GROUP 500,- Kč + 84 198,... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 52/2019
2.1.2020

INF 52/2019

INF 52/2019 - Žádám Město Orlová o zaslání kopie rozhodnutí, kterým bylo schváleno snížení hodnoty finančního majetku Města Orlová ve výši 502 004 998,93 Kč a 5 404 780,00 Kč z roku 2011. Zároveň žádám o zaslání kopie účetního dokladu nebo dokladů o zaúčtování výše uvedených částek v účetnictví města.  ... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 51/2019
2.1.2020

INF 51/2019

INF 51/2019 - Žádám Město Orlová o zaslání kopie účetního dokladu nebo dokladů, kterými byly zaúčtovány dle Rozhodnutí o náhradě exekučních nákladů v právní moci ze dne 19.1.2017:Dle výroku č. 1 povinný Město Orlová            var. s. 5300 0000 07   500,- Kč + 73 491,25 Kč Dle výroku č. 2 povinný RESIDENT GROUP var. s. 5300 0000... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 50/2019
2.1.2020

INF 50/2019

INF 50/2019 - Je podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, potřeba jakéhokoliv souhlasu, povolení či jiného úkonu stavebního úřadu k této stavební činnosti: výstavba nové hlavní vodovodní přípojky do budovy zkolaudované jako sklad, vedoucí ze sousední budovy jiného vlastníka na sousedním pozemku. Tato vodovodní p... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 49/2019
2.1.2020

INF 49/2019

INF 49/2019 - Dotaz, na jakém základě jsou radary ve městě Orlová umístěny a zda jsou podklady a statistiky k tomu, aby byly tyto radary postaveny na každé výpadovce z města?... více informací  |  Připojené soubory: 1

INF 48/2019
2.1.2020

INF 48/2019

INF 48/2019 - Žádost o sdělení, jak bylo postupováno ve věci stavby komínu a odpojení od CZT v bytovém domě na ul. Masarykova třída 747 v Orlové-Lutyni, která byla provedena bez stavebního povolení. Ve vašem dopise ze dne 6.11.2018, sp. zn. MUOR S 129/2018/TAJ/BRJ uvádíte, že budete postupovat dle stavebního zákona a stavbu buď ... více informací  |  Připojené soubory: 1

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29